Mededelingen aan de gemeenteraad

Lijst van mededelingen aan de gemeenteraad
Nr. Memo Onderwerp
2023/52 Memo - Project Maatschappelijke ErvaringsTijd (MET)
2023/51 MEMO: Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2023
2023/50 Memo: Stijging afvalstoffenheffing 2024
2023/49 Memo: Ruimtelijk voorstel RNOB
2023/48 Memo: uitleg proces aankoop Waterdelweg 2a opm H
2023/47 Memo: Stand van zaken aanbesteding Hulp bij Huishouden - BrabantZorg stopt
2023/46 MEMO: Weekblad Boekel Venhorst
2023/45 Memo: Ontwikkelingen leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs
2023/44 Memo: Regionale opgave Integraal Zorgakkoord
2023/43 Memo: Raadsinformatiememo Zuidwand
2023/42 Memo: Elzen 2.0 voortgang casus Coppens
2023/41 Memo: werkzaamheden en capaciteit ruimtelijke ordening
2023/40 Memo: Aanbesteding Hulpmiddelen
2023/39 Memo: Rapportage Wmo en Jeugd 2022
2023/38 Memo: Gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen (wgr)
2023/37 Herijking Vitaal Buitengebied
2023/36 Versnelde procedure Zandhoek 1b
2023/35 Memo Stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2023
2023/34 Memo Afwegingskader Wind en Zon op Land
2023/33 MEMO: Kroonringen tbv ophalen plastic afval
2023/32 MEMO: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
2023/31 MEMO: Maatschappelijke begeleiding statushouders
2023/30 Voortgang tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties
2023/29 B&W besluit inzake ontwerpstukken geurverordening en beleidsregel
2023/28 MEMO: Wijziging inzake voorstel 'Vaststellen Centrumregeling Wmo'.
2023/27 MEMO: Verslag gesprekken sportverenigingen
2023/26 Memo: reactie wensen en bedenkingen inzake de (concept-)overeenkomst inzake ‘totaalplan Coppens’
2023/25 MEMO: Koersplan Werkgroep Veilig in Afhankelijkheidsrelaties
2023/24 MEMO: herstelbesluit VA03 Rietven 4
2023/23 MEMO: Eindconcept Ontwikkelperspectief en eerste uitvoeringsafspraken Stedelijk Brabant 2040
2023/22 MEMO: Stand van zaken preventie armoede
2023/21 MEMO: Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant (JBB)
2023/20 MEMO Aanbesteding Hulp bij Huishouden 2024
2023/19 MEMO: Eerste voortgangsrapportage collegeprogramma 2022-2026
2023/18 MEMO: Uitgifte Bouwrijpe Kavels 2023 op basis jaar leveringsbetaling
2023/17 MEMO: Eindbeoordeling ‘voldoet’ VTH beleidsdocumenten door provincie Noord-Brabant
2023/16 MEMO: Stand verkoop kavels per 31 december 2022
2023/15 Stand van zaken Bosberg
2023/14 MEMO: Stand van zaken ontwikkeling bedrijventerrein Lage Raam
2023/13 MEMO: Status diverse bestemmingsplannen
2023/12 Memo: Proces evaluatie en eventuele actualisatie geurverordening middels geurgebiedsvisie
2023/11 MEMO: Proces Visie op Preventie
2023/10 MEMO inzake Starterswoningenbeleid
2023/09 MEMO inzake afvalstoffenheffing en rioolheffing n.a.v. de motie die daarover is aangenomen in december.
2023/08 Memo Regionale Woondeal Noord Oost Brabant
2023/07 MEMO: Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 10'
2023/06 MEMO: Pilotproject hondenlosloopgebied Burgt fase 1a
2023/05 MEMO: Subsidieplafond muziekonderwijs bereikt
2023/04 MEMO: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociale zaken – Participatiewet met gemeente Meierijstad
2023/03 MEMO: Ontwikkelingen participatie Boschberg
2023/02 MEMO: Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH
2023/01 Beantwoording vragen VVD van 18 december 2022 over de "Realisatie tijdelijke (her)huisvesting vluchtelingen Oekraïne"
2022/85 Voorbereiding regionale woondeal Noord Oost Brabant (RNOB)
2022/84 MEMO inzake Raadsinformatiebrief vliegbasis De Peel
2022/83 MEMO: Beantwoording vragen inzake Mobiliteitsvisie
2022/82 MEMO: Jaarrapportage 2021 gespecialiseerde jeugdhulp regio Noordoost-Brabant
2022/81 BRIEF Doele Willem III inzake instandhouding buitensport accommodaties mbt memo 68 Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
2022/80 BRIEF Brabantbreed IBT rapport mbt WABO overtredingen
2022/79 VNG ledenbrief inzake Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten
2022/78 Memo: Bijstelling budget voor ODBN taken 2023
2022/77 VNG Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie
2022/76 Tijdelijke (her)huisvesting vluchtelingen
2022/75 Nationale ombudsman inzake rapport Met weinig genoegen nemen
2022/74 Stand van zaken Zuidwand
2022/73 IBN - Kwartaalinformatieset gemeente Boekel Q3 2022
2022/72 Convenant weerbaar buitengebied
2022/71 Memo inzake stand van zaken jeugdbescherming
2022/70 VNG brief d.d. 28 oktober 2022 inzake invulling vacatures VNG bestuur en commissies
2022/69 Stavaza Project Transformatieopgaven Jeugdhulp 2021-2023
2022/68 Memo Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
2022/67 Haalbaarheidsonderzoek bijzondere woonvormen
2022/66 Beantwoording schriftelijke vragen VVD verkeersproblematiek N-279 d.d. 4 oktober 2022
2022/65 Memo: Stand van zaken project transformatieopgaven jeugdhulp 2021-2023
2022/64 BRIEF VPPG d.d. 15 oktober inzake contributie beroepsvereniging
2022/63 VNG brief d.d. 13 oktober inzake asielopvang, statushouders en Oekraïne
2022/62 VNG brief d.d. 13 oktober 2022 over hoge energiekosten
2022/61 Vragen en Antwoorden Fracties Begroting 2023
2022/60 Memo: Herstelbesluit Rietven 4 n.a.v. tussenuitspraak 17 augustus 2022
2022/59 Stand van zaken voortgang snelheidsverlagende maatregelen Kluisstraat
2022/58 Stand van zaken Mobiliteitsvisie
2022/57 Memo Kennisgevingvaststelling bestemmingsplan Omgevingsplan: 'Veegplan 9a'
2022/56 Memo Kwaliteit leefomgeving De Elzen
2022/55 Aanbieding raadsinformatiebrief veiligheidsregio doorstroming migratie en opvangcrisis en stand van zaken lokale situatie vluchtelingen Oekraïne en statushouders
2022/54 Kostenverhaal grondzaken 2022
2022/53 Buurtbus Boekel/Venhorst
2022/52 Memo doorstroming migratie en opvangcrisis Veiligheidsregio en stand van zaken vluchtelingen Boekel
2022/51 Memo Stand verkoop kavels per 1 juli 2022
2022/50 Inzet Klusbus in strijd tegen energie armoede
2022/49 Memo Jaarverslag participatiewet 2021
2022/48 Cliëntervaringsonderzoek WMO 2021
2022/47 Contractverlenging 20123 en stand van zaken Huishoudelijke Verzorging
2022/46 Frequentie inzameling gft
2022/45 Stand van zaken inrichting perceel Putakker
2022/44 Update integrale gebiedsontwikkeling De Elzen
2022/43 Financiële impuls gemeenschapshuis De Horst
2022/42 Afwikkeling vermogen GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
2022/41 Horizontale verantwoording informatie en archiefbeheer 2022 gemeente Boekel
2022/40 Stand van zaken uitwerking aanbevelingen reikwijdte Jeugdwet en begrenzing inzet jeugdhulp
2022/39 Evaluatie centrumregeling jeugd Noordoost Brabant
2022/38 tijdelijke omgevingsvergunning Sint Agathaplein 33
2022/37 Uitvoeringsplan integrale aanpak ondermijning 2022
2022/36 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Veegplan kommen
2022/35 Oplegnotitie Schets ontwikkelpad stedelijke regio 's-Hertogenbosch
2022/34 Stroomstop Brabant en Limburg
2022/33 Eindbeoordeling VTH beleidsdocumenten door provincie Noord-Brabant
2022/32 Tijdelijke verhuur winkelruimte Zuidwand
2022/31 Aankoop Waterdelweg 2A, Boekel
2022/30 Bestuurlijke opdracht ontwikkeling Landgoed Huize Padua
2022/29 Wet open overheid
2022/28 Reactivering vliegbasis de Peel
2022/27 Personeelstekort leerlingenvervoer
2022/26 Eindbeeld Elzen 10A Boekel (integrale gebiedsontwikkeling De Elzen)
2022/25 Gedeeltelijke huurkwijtschelding sportverenigingen november 2021 – januari 2022
2022/24 Hoekstraat 6/8 Venhorst
2022/23 Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan "Omgevingsplan: veegplan 9"
2022/22 Wet elektronische publicaties en vindplaats publicaties
2022/21 Veegplan 5, procedure Raad van State
2022/20 Peel Natuurdorpen - project landschapslandbouw in de Peel
2022/19 Stand van zaken jeugdbescherming en jeugdreclassering
2022/18 Ontwerpbesluiten Zuidwand ter inzage
2022/17 Informatiebrief Verstedelijkingsakkoord voor de Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch
2022/16 informatie opvang vluchtelingen Oekraïne
2022/15 Sociale woningbouw
2022/14 Beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
2022/13 Update integrale gebiedsontwikkeling De Elzen
2022/12 Uitstel antwoorden vragen ex art 38
2022/11 Toekenning subsidie perceel Putakker
2022/10 Dienstverleningsovereenkomst afvalinzameling 2022 tussen Land van Cuijk en Boekel
2022/09 Verplaatsing volkstuinen
2022/08 Kadernota 2023 BHIC aanvullende informatie
2022/07 Jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma 2022 vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving
2022/06 Stand verkoop kavels per 31 december 2021
2022/05 Toekenning coronagelden vanwege controle coronatoegangsbewijzen
2022/04 Ophangplaatsen verkiezingsposter gemeenteraadsverkiezingen 2022
2022/03 Herziening Rietven 4
2022/02 Voortgang collegeprogramma 2018-2022
2022/01 Eindresultaten inrichtingenbestand
2022 08 Kadernota BHIC 2023 aanvullende informatie
2021/69 Ambitiedocument gedeelde mobiliteit
2021/68 Stand van zaken ontwikkelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/67 Aanbesteding mobiliteitsvisie en GVVP
2021/66 Aanvulling Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan veegplan 8B’
2021/65 Exploitatie Voskuilen
2021/64 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan: 'veegplan 8a'
2021/63 Overeenkomst 2022 ONS Welzijn
2021/62 Langere wachttijden huishoudelijke verzorging
2021/61 Versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders
2021/60 Onderwijsachterstandenbeleid en nationaal programma onderwijs
2021/59 Regionaal handelingsperspectief huisvesting, integratie en participatie van internationale werknemers
2021/58 Stand verkoop kavels per 1 oktober 2021
2021/57 Extra informatie coördinatieregeling Zuidwand
2021/56 Mogelijkheid struikroven in de gemeente Boekel
2021/55 Start inrichting perceel Putakker
2021/54 stand van zaken van de wetswijziging Woonplaatsbeginsel Jeugd en de implementatie ervan
2021/53 Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2021
2021/52 Extra capaciteit tbv woningbouwplannen
2021/51 Stand verkoop kavels per juli 2021
2021/50 gedeeltelijke kwijtschelding huur verenigingen Q2 2021
2021/49 Onderzoek positieve gezondheid de Elzen
2021/48 Brief namens college aan GS inzake dienstregeling 22 en gevolgen aanpassing Arriva-lijn 155
2021/47 Jaarrapportage 2020 gespecialiseerde Jeugdhulp regio Noordoost Brabant
2021/46 Standplaatsenbeleid 2021
2021/45 Contractverlenging Huishoudelijke Verzorging 2022
2021/44 WSW achtervangovereenkomst
2021/43 Stavaza vernietigingsprocedure vonnissen scheidsgerecht over de arbitragezaak Attero
2021/42 Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo - 2020
2021/41 Beleidsregel sport- en beweegakkoord 2021 gemeente Boekel
2021/40 Ontwikkelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/39 Eindbeoordeling VTH beleidsdocumenten door provincie Noord-Brabant
2021/38 Actuele ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/37 Evaluatie pilot wonen met ondersteuning
2021/36 Beantwoording vragen voorjaarsnota 2021 en jaarrekening 2021
2021/35 Mantelzorgwaardering
2021/34 Voortgang Ruimte-voor-Ruimte
2021/33 Transitievisie Warmte
2021/32 gedeeltelijke kwijtschelding huur verenigingen Q1 2021
2021/31 Update Noordoost-Brabant werkt
2021/30 Openstaande toezeggingen mei 2021
2021/29 Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid gemeente Boekel 2021 - 2022
2021/28 Beleidsnotitie reikwijdte en begrenzing jeugdhulp
2021/27 Jaarverslag 2020 Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening
2021/26 Woningbouwontwikkeling Voskuilen
2021/25 Zienswijze GS NB t.a.v. voorontwerp Omgevingsverordening
2021/24 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ''Omgevingsplan veegplan 7''
2021/23 Rapportage Wmo
2021/22 Monitoring op het beleidsplan wegen 2019-2023
2021/21 Principeverzoek Coppens Farm B.V. - De Elzen
2021/20 vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020
2021/19 Stand verkoop kavels per 1 april 2021
2021/18 Herijking regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021 en budgettair kader specialistische jeugdhulp 2022 en 2023
2021/17 zelfbewoningsclausule en projectnotaris in plan Voskuilen, plan De Burgt fase 1a en toekomstige (woning)bouwontwikkelingen
2021/16 woningbouwproject Voskuilen Venhorst
2021/15 behoefte-onderzoek bedrijfskavels bedrijventerrein Lage Raam
2021/14 afronding vaststellingsovereenkomst dhr. Tielemans door middel van aankoop kavel Molenstraat
2021/13 samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar VGZ
2021/12 herziene spelregels zorgvuldige dialoog
2021/11 beleidsplan vergunningverlening toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2021-2025
2021/10 gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen Q4
2021/09 evaluatie project transformatieopgaven Jeugdhulp Noordoost-Brabant
2021/08 actualisering woningbehoefte en marktanalyse 2021
2021/07 Nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen 35 KE Contour
2021/06 corona compensatie verenigingen
2021/05 Startersleningen 2021
2021/04 ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/03 Stand van zaken verkoop kavels per 31 december 2020
2021/02 stand van zaken preventie armoede en schulden
2021/01 Voortgang RES 1.0
2020/54 Schone lucht akkoord
2020/53 Luchtkwaliteit en Covid-19
2020/52 huisvesting, begeleiding, inburgering en participatie vergunninghouders
2020/51 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Omgevingsplan veegplan 5"
2020/50 arbeidsmarktinformatie coronacrisis en regionale arbeidsmarkt
2020/49 Stand verkoop kavels per 1 oktober 2020
2020/48 Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
2020/47 clientervaringsonderzoek Wmo 2019
2020/46 Jaarrapportage 2019 gespecialiseerde Jeugdhulp regio Noordoost Brabant
2020/45 inkoop specialistische Jeugdhulp 2021 regio Noordoost Brabant
2020/44 Extra subsidie Adviesraad Sociaal Domein
2020/43 Stand van zaken uitvoering project transformatieopgaven Jeugdhulp
2020/42 Zelfbewoning
2020/41 Motie over livestream raadsvergadering
2020/40 Overleg parochiebestuur
2020/39 No cure no pay bureaus en BSOB
2020/38 Evaluatie pilot wonen met ondersteuning
2020/37 huisvesting arbeidsmigranten
2020/36 Beroepsprocedure Bestemmingsplan: Omgevingsplan Boekel, 2016
2020/35 Ontwikkeling gezondheidsplein
2020/34 Stand van zaken Tozo1 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
2020/33 Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer
2020/32 Startnotitie Transitievisie Warmte
2020/31 stand verkoop kavels per 1 juli 2020
2020/30 informatie integrale gebiedsontwikkeling De Elzen
2020/29 ontwerp geurgebiedsvisie, -geurverordening en ontwerp bestemmingsplan De Elzen
2020/28 luchtkwaliteit en Covid-19
2020/27 Lange Termijn Huisvestingsperspectief Huize Padua
2020/26 Vaststelling bestemmingsplan Omgevingsplan veegplan 4
2020/25 begroting 2021, jaarplan 2020 en jaarverslag 2010 Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost
2020/24 Voortgang Zuidwand
2020/23 Voorontwerp bestemmingsplan De Burgt fase 1a
2020/22 Uitstel nieuwe inkoop Jeugdhulp in verband met de coronacrisis
2020/21 Positieve gezondheid en leefomgeving
2020/20 Monitorrapportage Dorpsteam Boekel 2019 en gevolgen van het abonnementstarief Wmo
2020/19 Aanpassing tarieven Vitaal Buitengebied Boekel
2020/18 Stand verkoop kavels per 1 april 2020
2020/17 Opvang honden en katten door Stichting HOKAZO
2020/16 aanpassen tarieven Vitaal Buitengebied 2020
2020/15 steunmaatregelen SBOB i.v.m. financiele impact coronavirus
2020/14 uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
2020/13 Extra financiële bijdrage aan het Programma Transitie Landbouw Regio Noordoost Brabant
2020/12 Brief Veiligheidsregio inzake update Coronavirus
2020/11 Rapportage analyse jeugdhulpgebruik NOB
2020/10 Budgettair kader jeugdhulp 2020 (bijgesteld) en 2021-2023
2020/09 voortgang concept RES
2020/08 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2020 incl. beoordeling VTH 2019
2020/07 Kaderbrief 2021 Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
2020/06 kaderbrief begroting 2021 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
2020/05 werkzaamheden molen Boekel
2020/04 memo n.a.v. de aangenomen motie over de ontwikkeling Bergstraat
2020/03 Stand verkoop kavels per 31 december 2019
2020/02 Actualisatie geurkaart 2019
2020/01 Koersdocument opvang, zorg en ondersteuning inwoners met een psychische kwetsbaarheid
2019/62 Uitstel regionale nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp
2019/61 Stand van zaken pilot Wonen met Ondersteuning
2019/60 Mobiliteit in de gemeente Boekel
2019/59 Procesinformatie bij bestemmingsplan Zuidwand
2019/58 Brief ministers Tweede Kamer over de weg naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
2019/58 Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
2019/57 Ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel
2019/56 Vaststelling 'Omgevingsplan Veegplan 3"
2019/55 Stand van zaken Attero - eindvonnis
2019/54 informatie m.b.t. vrijwilligers brandweer
2019/53 akkoord met groentekwekerij Tielemans mbt kavelruil randweg
2019/52 start werkzaamheden N605 Randweg Boekel
2019/51 Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019-2020
2019/50 stand verkoop kavels per 1 oktober 2019
2019/49 bestuurlijjke opdracht partnership IBN
2019/48 5G netwerk in relatie tot gezondheid
2019/47 Aankoop Penninx, aanvullende memo op raadsvoorstel
2019/46 verkeersonderzoek oost-west route
2019/45 regionale mestvisie en MER procedure mestverwerkingslocaties
2019/44 Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang
2019/43 Voortgang regonale transformatieopgaven Jeugdhulp regio Noordoost Brabant
2019/42 Vitaal Buitengebied Boekel
2019/41 Rapportage 2018 Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening
2019/40 vestiging sport- en fitnessformules
2019/39 Wijziging beleidsregel artikel 13b Opiumwet
2019/38 Budgettair kader Jeugdhulp 2020 en bijstelling 2019
2019/37 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
2019/36 stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2019
2019/35 horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2019
2019/34 Clientervaringsonderzoek Wmo 2018
2019/33 Integraal Dorpsteam Boekel
2019/32 Vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018
2019/31 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019
2019/30 inkoopplan Wmo ondersteuning 2020-2021 Brabant Noordoost-oost
2019/29 Centrumontwikkelingen
2019/28 Berekening verkoopbedrag door Veiligheidsregio Brabant Noord
2019/27 vlekkenplan De Burgt
2019/26 registratie meldingen (klachten) 2016 t/m 2018
2019/25 Stand van zaken nieuwbouw Kindpark Boekel
2019/24 Voortgang randweg
2019/23 stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2019
2019/22 Nieuwe toekomst kerk Venhorst
2019/21 Oplossen van problematiek bij beeldkwaliteitsplan bij bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek.
2019/20 Regeling vergoeding hulp uit sociaal netwerk - betaald uit PGB
2019/19 centrumregeling Jeugdhulp 2020 en verder
2019/18 Aanvulling reparatieplan Omgevingsplan 2016
2019/17 Systematisch toezicht 2018
2019/16 Vragen 2 nieuwe RvR woningen buurtschap De Elzen
2019/15 Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
2019/14 STORM-project regio Noordoost-Brabant
2019/13 Plan van aanpak Dementie Vriendelijk Boekel
2019/12 bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 2
2019/11 bluswatervoorziening in Boekel
2019/10 Financiële ontwikkelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019
2019/09 kaderbrief begroting 2020 Regionaal Ambulance Vervoer
2019/08 voortgang herontwikkeling Zuidwand
2019/07 Stand van zaken De Burgt
2019/06 Bevindingen Inspectie gezondheidszorg en Jeugd ten aanzien van JBB
2019/05 beleid t.a.v. sport en bewegen
2019/04 Voortgang Randweg
2019/03 Stand van zaken nieuwbouw Kindpark Boekel
2019/02 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019
2019/01 Woningbehoefte-onderzoek gemeente Boekel
2018/66 Oplegger raadsinformatiebrief pilot van Zorg naar Werk
2018/65 Amendement Omtzigt accommodaties met sociaal belang
2018/64 Nieuwe tarieven huishoudelijke verzorging op basis van de reële kostprijs
2018/63 Prestatieafspraken 2019 Peelrand Wonen
2018/62 Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Zandhoek
2018/61 Wijziging governancestructuur IBN Holding B.V.
2018/60 Definitieve gunning aanbesteding Kleinschalig Collectief Vervoer
2018/59 voortgang onderzoek mogelijkheid verplaatsing molen Boekel
2018/58 herziene begroting 2018 en begroting 2019 ODBN
2018/57 Provinciale bekendmakingen
2018/56 Jaarrapportages Jeugdhulp 2017
2018/55 Vervolgtraject regionale samenwerking jeugdhulp 2020 en verder
2018/54 bijeenkomst over herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 ODBN
2018/53 aanvullende vragen definitief ontwikkelvoorstel Zuidwand
2018/52 onderbouwing verkoop St. Jangebouw
2018/51 vergunning maatschap Pluk, Zijp 2a, Boekel
2018/50 Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2018 (over de zorg van 2017)
2018/49 Discussieforum veilig schoolverkeer KindPark Boekel
2018/48 sociaal-economische afspraken 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
2018/47 Indiening propositie regiodeal Agrifood Capital
2018/46 Toekomst Sint Jansgebouw
2018/45 Evaluatie centrumregeling inkoop jeugdhulp Noordoost-Brabant
2018/44 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte"
2018/43 concept integraal veiligheidsplan 2019-2022
2018/42 Tarieven milieustraat
2018/41 Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2018
2018/40 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo over 2017
2018/39 Jaarverslag Maas & Leijgraaf Ondermijning hightlights 2017
2018/38 Jaarverslag en resultaten 2017 politie Maas & Leijgraaf
2018/37 Verzoek onderzoeksraad voor veiligheid om het standpunt inzake het rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling
2018/36 Evaluatie Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost
2018/35 toelichting raadsvoorstel nieuwbouw KindPark Boekel
2018/34 Verkoop St. Jansgebouw
2018/33 Kosten omgevingsplan buitengebied, Raad van State procedure
2018/32 overgangsperiode wethouderschap M. Tielemans tot en met september 2018
2018/31 Verhoging budgetsubsisie Stichting Leergeld en uitbreiding kindpakket
2018/30 Kadernota 2019 ODBN
2018/29 Verkenning Jeugdhulp
2018/28 Overeenstemming afkoop nieuwvestiging Langstraat
2018/27 Voorbereiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2018/26 Vaststellen jaarverslag toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2017
2018/25 Verhoging grens automatische incasso's BSOB
2018/24 Evaluatie werkwijze behandeling van bezwaren 2013-2017
2018/23 Definitieve reactie Regio Noordoost Brabant op voorontwerp Omgevingsplan
2018/22 Partnership gemeenten - IBN
2018/21 Ontwikkelingen Veiligheidsregio
2018/20 Toelichting uitkomst aanbesteding hulpmiddelen
2018/19 Uitkomsten onderzoek leefbaarheid Venhorst
2018/18 Verkoop bouwgrond plan de Run aan Ecodorp
2018/17 actuele stand van zaken jeugdhulp Noordoost-Brabant
2018/16 spandoeken en vlaggen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen
2018/15 Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid in de Wmo
2018/14 Regionale reactie op voorontwerp-Omgevingsvisie Noord Brabant
2018/13 Uitkomst van de Europese aanbesteding Wmo hulpmiddelen
2018/12 Pilot van Zorg naar Werk
2018/11 Toelichting puzzel maatschappelijk vastgoed
2018/10 Informatie gemeenschapshuizen
2018/09 Kaderbrief RAV
2018/08 Ontwikkelingen begroting 2018
2018/07 Centrumvisie, ontwikkeling zuidwand, nader info
2018/06 Stand van zaken Project Nieuwbouw KindPark Boekel
2018/05 Tussenevaluatie regionale samenwerking Noordoost Brabant
2018/04 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018
2018/03 Afspraken omtrent het plaatsen van verkiezingsborden
2018/02 Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2017
2018/01 memo svz verkoop kavels per 31 december 2017
2017/63 Jaarrapportage Jeugdhulp 2016
2017/62 Beleidsverslag transformatie Wmo
2017/61 Wijziging subsidievorm Adviesraad Sociaal Domein Boekel
2017/60 actuele ontwikkelingen Regionaal Veiligheidshuis
2017/59 concept kadernota 2019 en 2e bestuursrapportage 2017 ODBN
2017/58 voortgang nieuwvestiging Langstraat ongenummerd
2017/57 Wlz indiceerbaren
2017/56 Stand van zaken Project nieuwbouw KindPark Boekel
2017/55 Opinierende behandeling Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel
2017/54 Geopark Peelhorst
2017/53 clientervaringsonderzoek Wmo over 2016
2017/52 Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf 2015-2017
2017/51 Stand verkoop kavels per 1 oktober 2017
2017/50 beleid gegevensverwerking in het sociaal domein
2017/49 frauderisicoanalyse 2017
2017/48 Informatie stand van zaken dienstverlening Sociale zaken door Meijerijstad
2017/47 Stand van zaken Project Nieuwbouw KindPark Boekel
2017/46 Inkoopplan 2018-2019 nieuwe taken Wmo
2017/45 Starten procedure ontwerp bestemmingsplan Donkstraat 4
2017/44 Gevolgen wijziging Verordening Ruimte 2017
2017/43 Verlenging exploitatieovereenkomst SBB 2018
2017/42 Bewijs sloop stallen Bovenstehuis 17
2017/41 Verlenging contract hulpmiddelen
2017/40 Beeindiging Regeling Huishoudelijke Verzorging Toelage
2017/39 Informatieveiligheid ENSIA
2017/38 Wet voorkeursercht gemeenten Centrum
2017/37 Stand verkoop kavels per 1 juli 2017
2017/36 Kosten tunnels bij randweg
2017/35 Toezichtinformatie Kinderopvang Boekel 2016
2017/34 beantwoording vragen n.a.v. opinierend commissievoorstel ontwerp-omgevingsplan
2017/33 Beantwoording vragen raadsvergadering 26 mei 2016 m.b.t. arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt! 2016 - 2020
2017/32 Verslag horizontale verantwoording archief- en informatiebeheer
2017/31 Voortgang nieuwstraat Langstraat
2017/30 Jaarrapportages Wmo over 2016
2017/29 Onwerp bestemmingsplan Gemertseweg 9/9a
2017/28 Jaarverslag Sociale Zaken 2016
2017/27 Eindrapport pilot Transitiearrangement Participatiewet IBN-gemeenen
2017/26 Aanvulling op memo 2017 6 inventarisatie in gebruik genomen gemeentegrond gemeente Boekel (10 januari 2017)
2017/25 Informatie stand van zaken dienstverlening Meierijstad
2017/24 Regionale Pilot (Psycholance-vervoer voor verwarde personen"
2017/23 Onderzoek leefbaarheid Venhorst
2017/22 Jaarverslag Handhaving 2016
2017/21 Pilot tijdelijk parkeren op Agathaplein
2017/20 Evaluatie Kunst- en Cultuurnota
2017/19 Evaluatie Ecodorp
2017/18 Bevindingen interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2016
2017/17 Zienswijzen tegen Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017
2017/16 stand van zaken project nieuwbouw Kindpark Boekel
2017/15 stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2017
2017/14 Potentiele nieuwe deelnemers BSOB
2017/13 Kwaliteitsverbetering recreatief fietsen en wandelen in Boekel
2017/12 termijn grafrechten
2017/11 uitvoering raadsbesluit locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting
2017/10 consequenties uittreding gemeente Veghel uit BSOB
2017/09 Raadsinformatiebrief transformatie specialistische jeugdhulp NO-Brabant
2017/08 Stand van zaken ontwikkeling Boekels Ven
2017/07 Voortgang werkzaamheden vGRP Boekel 201-2015
2017/06 In gebruik genomen gemeentegrond
2017/05 Wijziging komgrenzen bebouwde kom Boswet (vanaf 1-1-2017 wet Natuurbescherming)
2017/04 BSOB oordeel Waarderingskamer
2017/03 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2017
2017/02 verkoop kavels stand van zaken
2017/01 Benoeming accountant boekjaar 2016