Mededelingen aan de gemeenteraad

Lijst van mededelingen aan de gemeenteraad
Nr. Memo Onderwerp
2024/26 Memo: Stand van zaken/aanpak diverse visies
2024/25 Memo: Informatie m.b.t. e-mailservice Berichten over uw Buurt
2024/24 Memo: Beleidsregel reststroken gemeente Boekel 2024
2024/23 Memo inzake Update Regionale Energie Strategie gemeente Boekel
2024/22 Memo: Planning betreffende de ontwikkeling van een visie voor gemeenschapshuis de Horst.
2024/21 Memo: nieuwe huisstijl
2024/20 Memo: Wijziging Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken
2024/19 Memo: Planning van de oost-weststudie
2024/18 Memo: Aanvullende verkeersmaatregelen op Bovenstehuis en Gewandhuis
2024/17 WSW ACHTERVANGOVEREENKOMST 2024
2024/16 Memo: Financiering Regiodeal Stallenaanpak
2024/15 Memo: Kaderbrief Begroting 2025 RAV Brabant Midden-West-Noord
2024/14 Memo: Hulp bij Huishouden - Stand van zaken overname BrabantZorg cliënten
2024/13 Memo: Nieuws convenant RNOB
2024/12 Memo: Uitwerking motie kavelpachtkoop-aanneemovereenkomst
2024/11 Memo: Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (hierna LHSO)
2024/10 Memo stand verkoop kavels per 31 december 2023
2024/09 Memo: evenementen enquête
2024/08 Memo: beleidsregel bomen
2024/07 Memo: Jaarverslag 2023 en uitvoeringsprogramma 2024 vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving
2024/06 Memo: Aanbesteding Hulpmiddelen Wmo 2024
2024/05 Memo: Bedrijfsvoering Sociaal Domein
2024/04 Soortenmanagement (SMP) in het kader van het Nationaal Isolatie Programma (NIP)
2024/03 Uitkeren energiecompensatie voor (sport)verenigingen en stichtingen n.a.v. 'Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel'
2024/02 Memo: Ontwikkelingen jeugdbescherming in Noordoost Brabant
2024/01 Aanbesteding Hulp bij Huishouden - stand van zaken inclusief update omzetting BrabantZorg cliënten
2023/74 Extra bijdrage HoKaZo 2024
2023/73 Memo: Vervolgstappen Ruimtelijk Voorstel
2023/72 Memo: Vijfde Tranche Regiodeal
2023/71 Memo: Ontwikkelingen leerlingenprognose en ruimtebehoefte - drie denkrichtingen onderwijshuisvesting (ONDER EMBARGO tot de raadsvergadering in maart 2024)
2023/70 Memo: Opstarten onderzoek Oost-West verbinding
2023/69 Wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord
2023/68 Lokale aanpak isolatie
2023/67 Memo: Proces updaten verordening en beleidsregels Wmo
2023/66 Memo: Vitaal Buitengebied Boekel
2023/65 Als er geen zienswijzen worden ingediend, voorzien we dat 'Omgevingsplan: Veegplan 11' op 4 april kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Echter, indien er wel zienswijzen worden ingediend, zal dit aanpassingen aan het bestemmingsplan vereisen, wat tijd in beslag neemt. Dit kan resulteren in een vertraging waarbij de stukken niet tijdig in de raadcyclus kunnen worden opgenomen, waardoor de vaststelling op zijn vroegst op 4 juni zou plaatsvinden. Memo - Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 11'
2023/64 Vragen/antwoorden verzwaard adviesrecht. participatieplicht, uitgebreide procedure
2023/63 Memo: Wijzigingen balieomgevingsvergunning per 1 januari 2024 i.v.m. de Omgevingswet
2023/62 Informeren omwonenden huisvesting alleenstaande minderjarige vluchtelingen
2023/61 Memo: Beantwoording wensen en bedenkingen ontwikkeling Boekels Ven/Vliegberg
2023/60 Memo: Eenmalige energietoeslag 2023
2023/59 Memo: beantwoording vragen GVVP DOP-CDA
2023/58 MEMO: Allonge op samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte en stedenbouwkundig plan Schutboom – fase 2
2023/57 Casus Elzen 6a, Boekel (integrale gebiedsontwikkeling De Elzen)
2023/56 Memo: Akkoord overname Hulp bij Huishouden BrabantZorg
2023/55 KCV Brabant Noordoost, aanbesteding 2024 en toekomstige rol provincie
2023/54 Memo: de Elzen 6A
2023/53 Ethos-onderzoek
2023/52 Memo - Project Maatschappelijke ErvaringsTijd (MET)
2023/51 MEMO: Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2023
2023/50 Memo: Stijging afvalstoffenheffing 2024
2023/49 Memo: Ruimtelijk voorstel RNOB
2023/48 Memo: uitleg proces aankoop Waterdelweg 2a opm H
2023/47 Memo: Stand van zaken aanbesteding Hulp bij Huishouden - BrabantZorg stopt
2023/46 MEMO: Weekblad Boekel Venhorst
2023/45 Memo: Ontwikkelingen leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs
2023/44 Memo: Regionale opgave Integraal Zorgakkoord
2023/43 Memo: Raadsinformatiememo Zuidwand
2023/42 Memo: Elzen 2.0 voortgang casus Coppens
2023/41 Memo: werkzaamheden en capaciteit ruimtelijke ordening
2023/40 Memo: Aanbesteding Hulpmiddelen
2023/39 Memo: Rapportage Wmo en Jeugd 2022
2023/38 Memo: Gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen (wgr)
2023/37 Herijking Vitaal Buitengebied
2023/36 Versnelde procedure Zandhoek 1b
2023/35 Memo Stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2023
2023/34 Memo Afwegingskader Wind en Zon op Land
2023/33 MEMO: Kroonringen tbv ophalen plastic afval
2023/32 MEMO: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
2023/31 MEMO: Maatschappelijke begeleiding statushouders
2023/30 Voortgang tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties
2023/29 B&W besluit inzake ontwerpstukken geurverordening en beleidsregel
2023/28 MEMO: Wijziging inzake voorstel 'Vaststellen Centrumregeling Wmo'.
2023/27 MEMO: Verslag gesprekken sportverenigingen
2023/26 Memo: reactie wensen en bedenkingen inzake de (concept-)overeenkomst inzake ‘totaalplan Coppens’
2023/25 MEMO: Koersplan Werkgroep Veilig in Afhankelijkheidsrelaties
2023/24 MEMO: herstelbesluit VA03 Rietven 4
2023/23 MEMO: Eindconcept Ontwikkelperspectief en eerste uitvoeringsafspraken Stedelijk Brabant 2040
2023/22 MEMO: Stand van zaken preventie armoede
2023/21 MEMO: Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant (JBB)
2023/20 MEMO Aanbesteding Hulp bij Huishouden 2024
2023/19 MEMO: Eerste voortgangsrapportage collegeprogramma 2022-2026
2023/18 MEMO: Uitgifte Bouwrijpe Kavels 2023 op basis jaar leveringsbetaling
2023/17 MEMO: Eindbeoordeling ‘voldoet’ VTH beleidsdocumenten door provincie Noord-Brabant
2023/16 MEMO: Stand verkoop kavels per 31 december 2022
2023/15 Stand van zaken Bosberg
2023/14 MEMO: Stand van zaken ontwikkeling bedrijventerrein Lage Raam
2023/13 MEMO: Status diverse bestemmingsplannen
2023/12 Memo: Proces evaluatie en eventuele actualisatie geurverordening middels geurgebiedsvisie
2023/11 MEMO: Proces Visie op Preventie
2023/10 MEMO inzake Starterswoningenbeleid
2023/09 MEMO inzake afvalstoffenheffing en rioolheffing n.a.v. de motie die daarover is aangenomen in december.
2023/08 Memo Regionale Woondeal Noord Oost Brabant
2023/07 MEMO: Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 10'
2023/06 MEMO: Pilotproject hondenlosloopgebied Burgt fase 1a
2023/05 MEMO: Subsidieplafond muziekonderwijs bereikt
2023/04 MEMO: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociale zaken – Participatiewet met gemeente Meierijstad
2023/03 MEMO: Ontwikkelingen participatie Boschberg
2023/02 MEMO: Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH
2023/01 Beantwoording vragen VVD van 18 december 2022 over de "Realisatie tijdelijke (her)huisvesting vluchtelingen Oekraïne"
2022/85 Voorbereiding regionale woondeal Noord Oost Brabant (RNOB)
2022/84 MEMO inzake Raadsinformatiebrief vliegbasis De Peel
2022/83 MEMO: Beantwoording vragen inzake Mobiliteitsvisie
2022/82 MEMO: Jaarrapportage 2021 gespecialiseerde jeugdhulp regio Noordoost-Brabant
2022/81 BRIEF Doele Willem III inzake instandhouding buitensport accommodaties mbt memo 68 Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
2022/80 BRIEF Brabantbreed IBT rapport mbt WABO overtredingen
2022/79 VNG ledenbrief inzake Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten
2022/78 Memo: Bijstelling budget voor ODBN taken 2023
2022/77 VNG Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie
2022/76 Tijdelijke (her)huisvesting vluchtelingen
2022/75 Nationale ombudsman inzake rapport Met weinig genoegen nemen
2022/74 Stand van zaken Zuidwand
2022/73 IBN - Kwartaalinformatieset gemeente Boekel Q3 2022
2022/72 Convenant weerbaar buitengebied
2022/71 Memo inzake stand van zaken jeugdbescherming
2022/70 VNG brief d.d. 28 oktober 2022 inzake invulling vacatures VNG bestuur en commissies
2022/69 Stavaza Project Transformatieopgaven Jeugdhulp 2021-2023
2022/68 Memo Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
2022/67 Haalbaarheidsonderzoek bijzondere woonvormen
2022/66 Beantwoording schriftelijke vragen VVD verkeersproblematiek N-279 d.d. 4 oktober 2022
2022/65 Memo: Stand van zaken project transformatieopgaven jeugdhulp 2021-2023
2022/64 BRIEF VPPG d.d. 15 oktober inzake contributie beroepsvereniging
2022/63 VNG brief d.d. 13 oktober inzake asielopvang, statushouders en Oekraïne
2022/62 VNG brief d.d. 13 oktober 2022 over hoge energiekosten
2022/61 Vragen en Antwoorden Fracties Begroting 2023
2022/60 Memo: Herstelbesluit Rietven 4 n.a.v. tussenuitspraak 17 augustus 2022
2022/59 Stand van zaken voortgang snelheidsverlagende maatregelen Kluisstraat
2022/58 Stand van zaken Mobiliteitsvisie
2022/57 Memo Kennisgevingvaststelling bestemmingsplan Omgevingsplan: 'Veegplan 9a'
2022/56 Memo Kwaliteit leefomgeving De Elzen
2022/55 Aanbieding raadsinformatiebrief veiligheidsregio doorstroming migratie en opvangcrisis en stand van zaken lokale situatie vluchtelingen Oekraïne en statushouders
2022/54 Kostenverhaal grondzaken 2022
2022/53 Buurtbus Boekel/Venhorst
2022/52 Memo doorstroming migratie en opvangcrisis Veiligheidsregio en stand van zaken vluchtelingen Boekel
2022/51 Memo Stand verkoop kavels per 1 juli 2022
2022/50 Inzet Klusbus in strijd tegen energie armoede
2022/49 Memo Jaarverslag participatiewet 2021
2022/48 Cliëntervaringsonderzoek WMO 2021
2022/47 Contractverlenging 20123 en stand van zaken Huishoudelijke Verzorging
2022/46 Frequentie inzameling gft
2022/45 Stand van zaken inrichting perceel Putakker
2022/44 Update integrale gebiedsontwikkeling De Elzen
2022/43 Financiële impuls gemeenschapshuis De Horst
2022/42 Afwikkeling vermogen GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
2022/41 Horizontale verantwoording informatie en archiefbeheer 2022 gemeente Boekel
2022/40 Stand van zaken uitwerking aanbevelingen reikwijdte Jeugdwet en begrenzing inzet jeugdhulp
2022/39 Evaluatie centrumregeling jeugd Noordoost Brabant
2022/38 tijdelijke omgevingsvergunning Sint Agathaplein 33
2022/37 Uitvoeringsplan integrale aanpak ondermijning 2022
2022/36 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Veegplan kommen
2022/35 Oplegnotitie Schets ontwikkelpad stedelijke regio 's-Hertogenbosch
2022/34 Stroomstop Brabant en Limburg
2022/33 Eindbeoordeling VTH beleidsdocumenten door provincie Noord-Brabant
2022/32 Tijdelijke verhuur winkelruimte Zuidwand
2022/31 Aankoop Waterdelweg 2A, Boekel
2022/30 Bestuurlijke opdracht ontwikkeling Landgoed Huize Padua
2022/29 Wet open overheid
2022/28 Reactivering vliegbasis de Peel
2022/27 Personeelstekort leerlingenvervoer
2022/26 Eindbeeld Elzen 10A Boekel (integrale gebiedsontwikkeling De Elzen)
2022/25 Gedeeltelijke huurkwijtschelding sportverenigingen november 2021 – januari 2022
2022/24 Hoekstraat 6/8 Venhorst
2022/23 Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan "Omgevingsplan: veegplan 9"
2022/22 Wet elektronische publicaties en vindplaats publicaties
2022/21 Veegplan 5, procedure Raad van State
2022/20 Peel Natuurdorpen - project landschapslandbouw in de Peel
2022/19 Stand van zaken jeugdbescherming en jeugdreclassering
2022/18 Ontwerpbesluiten Zuidwand ter inzage
2022/17 Informatiebrief Verstedelijkingsakkoord voor de Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch
2022/16 informatie opvang vluchtelingen Oekraïne
2022/15 Sociale woningbouw
2022/14 Beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
2022/13 Update integrale gebiedsontwikkeling De Elzen
2022/12 Uitstel antwoorden vragen ex art 38
2022/11 Toekenning subsidie perceel Putakker
2022/10 Dienstverleningsovereenkomst afvalinzameling 2022 tussen Land van Cuijk en Boekel
2022/09 Verplaatsing volkstuinen
2022/08 Kadernota 2023 BHIC aanvullende informatie
2022/07 Jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma 2022 vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving
2022/06 Stand verkoop kavels per 31 december 2021
2022/05 Toekenning coronagelden vanwege controle coronatoegangsbewijzen
2022/04 Ophangplaatsen verkiezingsposter gemeenteraadsverkiezingen 2022
2022/03 Herziening Rietven 4
2022/02 Voortgang collegeprogramma 2018-2022
2022/01 Eindresultaten inrichtingenbestand
2022 08 Kadernota BHIC 2023 aanvullende informatie
2021/69 Ambitiedocument gedeelde mobiliteit
2021/68 Stand van zaken ontwikkelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/67 Aanbesteding mobiliteitsvisie en GVVP
2021/66 Aanvulling Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan veegplan 8B’
2021/65 Exploitatie Voskuilen
2021/64 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan: 'veegplan 8a'
2021/63 Overeenkomst 2022 ONS Welzijn
2021/62 Langere wachttijden huishoudelijke verzorging
2021/61 Versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders
2021/60 Onderwijsachterstandenbeleid en nationaal programma onderwijs
2021/59 Regionaal handelingsperspectief huisvesting, integratie en participatie van internationale werknemers
2021/58 Stand verkoop kavels per 1 oktober 2021
2021/57 Extra informatie coördinatieregeling Zuidwand
2021/56 Mogelijkheid struikroven in de gemeente Boekel
2021/55 Start inrichting perceel Putakker
2021/54 stand van zaken van de wetswijziging Woonplaatsbeginsel Jeugd en de implementatie ervan
2021/53 Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2021
2021/52 Extra capaciteit tbv woningbouwplannen
2021/51 Stand verkoop kavels per juli 2021
2021/50 gedeeltelijke kwijtschelding huur verenigingen Q2 2021
2021/49 Onderzoek positieve gezondheid de Elzen
2021/48 Brief namens college aan GS inzake dienstregeling 22 en gevolgen aanpassing Arriva-lijn 155
2021/47 Jaarrapportage 2020 gespecialiseerde Jeugdhulp regio Noordoost Brabant
2021/46 Standplaatsenbeleid 2021
2021/45 Contractverlenging Huishoudelijke Verzorging 2022
2021/44 WSW achtervangovereenkomst
2021/43 Stavaza vernietigingsprocedure vonnissen scheidsgerecht over de arbitragezaak Attero
2021/42 Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo - 2020
2021/41 Beleidsregel sport- en beweegakkoord 2021 gemeente Boekel
2021/40 Ontwikkelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/39 Eindbeoordeling VTH beleidsdocumenten door provincie Noord-Brabant
2021/38 Actuele ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/37 Evaluatie pilot wonen met ondersteuning
2021/36 Beantwoording vragen voorjaarsnota 2021 en jaarrekening 2021
2021/35 Mantelzorgwaardering
2021/34 Voortgang Ruimte-voor-Ruimte
2021/33 Transitievisie Warmte
2021/32 gedeeltelijke kwijtschelding huur verenigingen Q1 2021
2021/31 Update Noordoost-Brabant werkt
2021/30 Openstaande toezeggingen mei 2021
2021/29 Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid gemeente Boekel 2021 - 2022
2021/28 Beleidsnotitie reikwijdte en begrenzing jeugdhulp
2021/27 Jaarverslag 2020 Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening
2021/26 Woningbouwontwikkeling Voskuilen
2021/25 Zienswijze GS NB t.a.v. voorontwerp Omgevingsverordening
2021/24 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ''Omgevingsplan veegplan 7''
2021/23 Rapportage Wmo
2021/22 Monitoring op het beleidsplan wegen 2019-2023
2021/21 Principeverzoek Coppens Farm B.V. - De Elzen
2021/20 vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020
2021/19 Stand verkoop kavels per 1 april 2021
2021/18 Herijking regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021 en budgettair kader specialistische jeugdhulp 2022 en 2023
2021/17 zelfbewoningsclausule en projectnotaris in plan Voskuilen, plan De Burgt fase 1a en toekomstige (woning)bouwontwikkelingen
2021/16 woningbouwproject Voskuilen Venhorst
2021/15 behoefte-onderzoek bedrijfskavels bedrijventerrein Lage Raam
2021/14 afronding vaststellingsovereenkomst dhr. Tielemans door middel van aankoop kavel Molenstraat
2021/13 samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar VGZ
2021/12 herziene spelregels zorgvuldige dialoog
2021/11 beleidsplan vergunningverlening toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2021-2025
2021/10 gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen Q4
2021/09 evaluatie project transformatieopgaven Jeugdhulp Noordoost-Brabant
2021/08 actualisering woningbehoefte en marktanalyse 2021
2021/07 Nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen 35 KE Contour
2021/06 corona compensatie verenigingen
2021/05 Startersleningen 2021
2021/04 ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering
2021/03 Stand van zaken verkoop kavels per 31 december 2020
2021/02 stand van zaken preventie armoede en schulden
2021/01 Voortgang RES 1.0
2020/54 Schone lucht akkoord
2020/53 Luchtkwaliteit en Covid-19
2020/52 huisvesting, begeleiding, inburgering en participatie vergunninghouders
2020/51 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Omgevingsplan veegplan 5"
2020/50 arbeidsmarktinformatie coronacrisis en regionale arbeidsmarkt
2020/49 Stand verkoop kavels per 1 oktober 2020
2020/48 Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
2020/47 clientervaringsonderzoek Wmo 2019
2020/46 Jaarrapportage 2019 gespecialiseerde Jeugdhulp regio Noordoost Brabant
2020/45 inkoop specialistische Jeugdhulp 2021 regio Noordoost Brabant
2020/44 Extra subsidie Adviesraad Sociaal Domein
2020/43 Stand van zaken uitvoering project transformatieopgaven Jeugdhulp
2020/42 Zelfbewoning
2020/41 Motie over livestream raadsvergadering
2020/40 Overleg parochiebestuur
2020/39 No cure no pay bureaus en BSOB
2020/38 Evaluatie pilot wonen met ondersteuning
2020/37 huisvesting arbeidsmigranten
2020/36 Beroepsprocedure Bestemmingsplan: Omgevingsplan Boekel, 2016
2020/35 Ontwikkeling gezondheidsplein
2020/34 Stand van zaken Tozo1 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
2020/33 Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer
2020/32 Startnotitie Transitievisie Warmte
2020/31 stand verkoop kavels per 1 juli 2020
2020/30 informatie integrale gebiedsontwikkeling De Elzen
2020/29 ontwerp geurgebiedsvisie, -geurverordening en ontwerp bestemmingsplan De Elzen
2020/28 luchtkwaliteit en Covid-19
2020/27 Lange Termijn Huisvestingsperspectief Huize Padua
2020/26 Vaststelling bestemmingsplan Omgevingsplan veegplan 4
2020/25 begroting 2021, jaarplan 2020 en jaarverslag 2010 Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost
2020/24 Voortgang Zuidwand
2020/23 Voorontwerp bestemmingsplan De Burgt fase 1a
2020/22 Uitstel nieuwe inkoop Jeugdhulp in verband met de coronacrisis
2020/21 Positieve gezondheid en leefomgeving
2020/20 Monitorrapportage Dorpsteam Boekel 2019 en gevolgen van het abonnementstarief Wmo
2020/19 Aanpassing tarieven Vitaal Buitengebied Boekel
2020/18 Stand verkoop kavels per 1 april 2020
2020/17 Opvang honden en katten door Stichting HOKAZO
2020/16 aanpassen tarieven Vitaal Buitengebied 2020
2020/15 steunmaatregelen SBOB i.v.m. financiele impact coronavirus
2020/14 uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
2020/13 Extra financiële bijdrage aan het Programma Transitie Landbouw Regio Noordoost Brabant
2020/12 Brief Veiligheidsregio inzake update Coronavirus
2020/11 Rapportage analyse jeugdhulpgebruik NOB
2020/10 Budgettair kader jeugdhulp 2020 (bijgesteld) en 2021-2023
2020/09 voortgang concept RES
2020/08 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2020 incl. beoordeling VTH 2019
2020/07 Kaderbrief 2021 Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
2020/06 kaderbrief begroting 2021 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
2020/05 werkzaamheden molen Boekel
2020/04 memo n.a.v. de aangenomen motie over de ontwikkeling Bergstraat
2020/03 Stand verkoop kavels per 31 december 2019
2020/02 Actualisatie geurkaart 2019
2020/01 Koersdocument opvang, zorg en ondersteuning inwoners met een psychische kwetsbaarheid
2019/62 Uitstel regionale nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp
2019/61 Stand van zaken pilot Wonen met Ondersteuning
2019/60 Mobiliteit in de gemeente Boekel
2019/59 Procesinformatie bij bestemmingsplan Zuidwand
2019/58 Brief ministers Tweede Kamer over de weg naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
2019/58 Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
2019/57 Ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel
2019/56 Vaststelling 'Omgevingsplan Veegplan 3"
2019/55 Stand van zaken Attero - eindvonnis
2019/54 informatie m.b.t. vrijwilligers brandweer
2019/53 akkoord met groentekwekerij Tielemans mbt kavelruil randweg
2019/52 start werkzaamheden N605 Randweg Boekel
2019/51 Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019-2020
2019/50 stand verkoop kavels per 1 oktober 2019
2019/49 bestuurlijjke opdracht partnership IBN
2019/48 5G netwerk in relatie tot gezondheid
2019/47 Aankoop Penninx, aanvullende memo op raadsvoorstel
2019/46 verkeersonderzoek oost-west route
2019/45 regionale mestvisie en MER procedure mestverwerkingslocaties
2019/44 Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang
2019/43 Voortgang regonale transformatieopgaven Jeugdhulp regio Noordoost Brabant
2019/42 Vitaal Buitengebied Boekel
2019/41 Rapportage 2018 Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening
2019/40 vestiging sport- en fitnessformules
2019/39 Wijziging beleidsregel artikel 13b Opiumwet
2019/38 Budgettair kader Jeugdhulp 2020 en bijstelling 2019
2019/37 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
2019/36 stand van zaken verkoop kavels per 1 juli 2019
2019/35 horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2019
2019/34 Clientervaringsonderzoek Wmo 2018
2019/33 Integraal Dorpsteam Boekel
2019/32 Vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018
2019/31 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019
2019/30 inkoopplan Wmo ondersteuning 2020-2021 Brabant Noordoost-oost
2019/29 Centrumontwikkelingen
2019/28 Berekening verkoopbedrag door Veiligheidsregio Brabant Noord
2019/27 vlekkenplan De Burgt
2019/26 registratie meldingen (klachten) 2016 t/m 2018
2019/25 Stand van zaken nieuwbouw Kindpark Boekel
2019/24 Voortgang randweg
2019/23 stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2019
2019/22 Nieuwe toekomst kerk Venhorst
2019/21 Oplossen van problematiek bij beeldkwaliteitsplan bij bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek.
2019/20 Regeling vergoeding hulp uit sociaal netwerk - betaald uit PGB
2019/19 centrumregeling Jeugdhulp 2020 en verder
2019/18 Aanvulling reparatieplan Omgevingsplan 2016
2019/17 Systematisch toezicht 2018
2019/16 Vragen 2 nieuwe RvR woningen buurtschap De Elzen
2019/15 Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
2019/14 STORM-project regio Noordoost-Brabant
2019/13 Plan van aanpak Dementie Vriendelijk Boekel
2019/12 bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 2
2019/11 bluswatervoorziening in Boekel
2019/10 Financiële ontwikkelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019
2019/09 kaderbrief begroting 2020 Regionaal Ambulance Vervoer
2019/08 voortgang herontwikkeling Zuidwand
2019/07 Stand van zaken De Burgt
2019/06 Bevindingen Inspectie gezondheidszorg en Jeugd ten aanzien van JBB
2019/05 beleid t.a.v. sport en bewegen
2019/04 Voortgang Randweg
2019/03 Stand van zaken nieuwbouw Kindpark Boekel
2019/02 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019
2019/01 Woningbehoefte-onderzoek gemeente Boekel
2018/66 Oplegger raadsinformatiebrief pilot van Zorg naar Werk
2018/65 Amendement Omtzigt accommodaties met sociaal belang
2018/64 Nieuwe tarieven huishoudelijke verzorging op basis van de reële kostprijs
2018/63 Prestatieafspraken 2019 Peelrand Wonen
2018/62 Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Zandhoek
2018/61 Wijziging governancestructuur IBN Holding B.V.
2018/60 Definitieve gunning aanbesteding Kleinschalig Collectief Vervoer
2018/59 voortgang onderzoek mogelijkheid verplaatsing molen Boekel
2018/58 herziene begroting 2018 en begroting 2019 ODBN
2018/57 Provinciale bekendmakingen
2018/56 Jaarrapportages Jeugdhulp 2017
2018/55 Vervolgtraject regionale samenwerking jeugdhulp 2020 en verder
2018/54 bijeenkomst over herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 ODBN
2018/53 aanvullende vragen definitief ontwikkelvoorstel Zuidwand
2018/52 onderbouwing verkoop St. Jangebouw
2018/51 vergunning maatschap Pluk, Zijp 2a, Boekel
2018/50 Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2018 (over de zorg van 2017)
2018/49 Discussieforum veilig schoolverkeer KindPark Boekel
2018/48 sociaal-economische afspraken 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
2018/47 Indiening propositie regiodeal Agrifood Capital
2018/46 Toekomst Sint Jansgebouw
2018/45 Evaluatie centrumregeling inkoop jeugdhulp Noordoost-Brabant
2018/44 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte"
2018/43 concept integraal veiligheidsplan 2019-2022
2018/42 Tarieven milieustraat
2018/41 Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2018
2018/40 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo over 2017
2018/39 Jaarverslag Maas & Leijgraaf Ondermijning hightlights 2017
2018/38 Jaarverslag en resultaten 2017 politie Maas & Leijgraaf
2018/37 Verzoek onderzoeksraad voor veiligheid om het standpunt inzake het rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling
2018/36 Evaluatie Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost
2018/35 toelichting raadsvoorstel nieuwbouw KindPark Boekel
2018/34 Verkoop St. Jansgebouw
2018/33 Kosten omgevingsplan buitengebied, Raad van State procedure
2018/32 overgangsperiode wethouderschap M. Tielemans tot en met september 2018
2018/31 Verhoging budgetsubsisie Stichting Leergeld en uitbreiding kindpakket
2018/30 Kadernota 2019 ODBN
2018/29 Verkenning Jeugdhulp
2018/28 Overeenstemming afkoop nieuwvestiging Langstraat
2018/27 Voorbereiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2018/26 Vaststellen jaarverslag toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2017
2018/25 Verhoging grens automatische incasso's BSOB
2018/24 Evaluatie werkwijze behandeling van bezwaren 2013-2017
2018/23 Definitieve reactie Regio Noordoost Brabant op voorontwerp Omgevingsplan
2018/22 Partnership gemeenten - IBN
2018/21 Ontwikkelingen Veiligheidsregio
2018/20 Toelichting uitkomst aanbesteding hulpmiddelen
2018/19 Uitkomsten onderzoek leefbaarheid Venhorst
2018/18 Verkoop bouwgrond plan de Run aan Ecodorp
2018/17 actuele stand van zaken jeugdhulp Noordoost-Brabant
2018/16 spandoeken en vlaggen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen
2018/15 Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid in de Wmo
2018/14 Regionale reactie op voorontwerp-Omgevingsvisie Noord Brabant
2018/13 Uitkomst van de Europese aanbesteding Wmo hulpmiddelen
2018/12 Pilot van Zorg naar Werk
2018/11 Toelichting puzzel maatschappelijk vastgoed
2018/10 Informatie gemeenschapshuizen
2018/09 Kaderbrief RAV
2018/08 Ontwikkelingen begroting 2018
2018/07 Centrumvisie, ontwikkeling zuidwand, nader info
2018/06 Stand van zaken Project Nieuwbouw KindPark Boekel
2018/05 Tussenevaluatie regionale samenwerking Noordoost Brabant
2018/04 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018
2018/03 Afspraken omtrent het plaatsen van verkiezingsborden
2018/02 Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2017
2018/01 memo svz verkoop kavels per 31 december 2017
2017/63 Jaarrapportage Jeugdhulp 2016
2017/62 Beleidsverslag transformatie Wmo
2017/61 Wijziging subsidievorm Adviesraad Sociaal Domein Boekel
2017/60 actuele ontwikkelingen Regionaal Veiligheidshuis
2017/59 concept kadernota 2019 en 2e bestuursrapportage 2017 ODBN
2017/58 voortgang nieuwvestiging Langstraat ongenummerd
2017/57 Wlz indiceerbaren
2017/56 Stand van zaken Project nieuwbouw KindPark Boekel
2017/55 Opinierende behandeling Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel
2017/54 Geopark Peelhorst
2017/53 clientervaringsonderzoek Wmo over 2016
2017/52 Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf 2015-2017
2017/51 Stand verkoop kavels per 1 oktober 2017
2017/50 beleid gegevensverwerking in het sociaal domein
2017/49 frauderisicoanalyse 2017
2017/48 Informatie stand van zaken dienstverlening Sociale zaken door Meijerijstad
2017/47 Stand van zaken Project Nieuwbouw KindPark Boekel
2017/46 Inkoopplan 2018-2019 nieuwe taken Wmo
2017/45 Starten procedure ontwerp bestemmingsplan Donkstraat 4
2017/44 Gevolgen wijziging Verordening Ruimte 2017
2017/43 Verlenging exploitatieovereenkomst SBB 2018
2017/42 Bewijs sloop stallen Bovenstehuis 17
2017/41 Verlenging contract hulpmiddelen
2017/40 Beeindiging Regeling Huishoudelijke Verzorging Toelage
2017/39 Informatieveiligheid ENSIA
2017/38 Wet voorkeursercht gemeenten Centrum
2017/37 Stand verkoop kavels per 1 juli 2017
2017/36 Kosten tunnels bij randweg
2017/35 Toezichtinformatie Kinderopvang Boekel 2016
2017/34 beantwoording vragen n.a.v. opinierend commissievoorstel ontwerp-omgevingsplan
2017/33 Beantwoording vragen raadsvergadering 26 mei 2016 m.b.t. arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt! 2016 - 2020
2017/32 Verslag horizontale verantwoording archief- en informatiebeheer
2017/31 Voortgang nieuwstraat Langstraat
2017/30 Jaarrapportages Wmo over 2016
2017/29 Onwerp bestemmingsplan Gemertseweg 9/9a
2017/28 Jaarverslag Sociale Zaken 2016
2017/27 Eindrapport pilot Transitiearrangement Participatiewet IBN-gemeenen
2017/26 Aanvulling op memo 2017 6 inventarisatie in gebruik genomen gemeentegrond gemeente Boekel (10 januari 2017)
2017/25 Informatie stand van zaken dienstverlening Meierijstad
2017/24 Regionale Pilot (Psycholance-vervoer voor verwarde personen"
2017/23 Onderzoek leefbaarheid Venhorst
2017/22 Jaarverslag Handhaving 2016
2017/21 Pilot tijdelijk parkeren op Agathaplein
2017/20 Evaluatie Kunst- en Cultuurnota
2017/19 Evaluatie Ecodorp
2017/18 Bevindingen interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2016
2017/17 Zienswijzen tegen Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017
2017/16 stand van zaken project nieuwbouw Kindpark Boekel
2017/15 stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2017
2017/14 Potentiele nieuwe deelnemers BSOB
2017/13 Kwaliteitsverbetering recreatief fietsen en wandelen in Boekel
2017/12 termijn grafrechten
2017/11 uitvoering raadsbesluit locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting
2017/10 consequenties uittreding gemeente Veghel uit BSOB
2017/09 Raadsinformatiebrief transformatie specialistische jeugdhulp NO-Brabant
2017/08 Stand van zaken ontwikkeling Boekels Ven
2017/07 Voortgang werkzaamheden vGRP Boekel 201-2015
2017/06 In gebruik genomen gemeentegrond
2017/05 Wijziging komgrenzen bebouwde kom Boswet (vanaf 1-1-2017 wet Natuurbescherming)
2017/04 BSOB oordeel Waarderingskamer
2017/03 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2017
2017/02 verkoop kavels stand van zaken
2017/01 Benoeming accountant boekjaar 2016