Vergadering Gemeenteraad 12-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vragenhalfuur.

3 Vaststellen van de agenda.

4 Spreekrecht voor burgers.

5 Trekking van het stemnummer.

6 Raadsvoorstel inzake wijziging Afvalstoffenheffing regio Land van Cuijk en Boekel.

7 Raadsvoorstel inzake snoeiwerkzaamheden 2017.

8 Raadsvoorstel inzake vaststellen grenzen bebouwde kom Wet natuurbescherming.

9 Raadsvoorstel inzake conceptkaders en krediet centrumontwikkeling (zuidwand St. Agathaplein).

10 Raadsvoorstel inzake vestiging voorkeursrecht op percelen gelegen in het gebied "Centrum Boekel" .

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Sint Josephplein 35 Venhorst".

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bergstraat/Runstraat (2).

13 Raadsvoorstel inzake aanpak wateroverlast Bovenstehuis.

14 Raadsvoorstel inzake actualisatie lijst waardevol groen en 1e wijziging van de APV 2014.

15 Raadsvoorstel inzake beleidsplan 2018-2021 bibliotheek De Lage Beemden en subsidieaanvraag (opnieuw geagendeerd na staken stemmen).

16 Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

17 Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het intrekken van de GR Leerplicht en RMC & het vaststellen vd Centrumregeling Leerplicht & Regionaal Meld- & Coördinatiefunctio Regio Brabant NO.

18 Vaststelling notulen raadsvergadering van 6 juli 2017.

19 Mededelingen en ingekomen stukken.

20 Rondvraag.

21 Sluiting.