Waarom dit plan?

Het Mobiliteitsplan helpt ons om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Boekel voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan de oost-westverbinding, het Agathaplein, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen.

Mobiliteitsvisie

Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie deelproducten: de Mobiliteitsvisie, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).

De Mobiliteitsvisie van de gemeente Boekel bestaat uit ambities en speerpunten. Deze vormen een stip op de horizon en geven antwoord op de vraag: ‘waar moet de gemeente Boekel de komende jaren naartoe op het gebied van mobiliteit?’ De ambities en speerpunten zijn bepaald op basis van trends en ontwikkelingen in de samenleving, doelstellingen vanuit verschillende beleidsvelden en gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en raadsleden.

De Mobiliteitsvisie is in 2022 afgerond nadat deze in december 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad van Boekel. De Mobiliteitsvisie is via deze projectpagina te downloaden. Daarnaast zijn de ambities en speerpunten samengevat in een animatievideo. De animatievideo is te bekijken via onderstaande link:

https://youtu.be/qs_jDp4Fopw (Deze link gaat naar een externe website)

Vervolgstappen

De Mobiliteitsvisie maken we dit jaar concreter in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). In het GVVP worden keuzes gemaakt die nodig zijn om de ambities en speerpunten uit de Mobiliteitsvisie te bereiken. Naast het nodige onderzoekswerk wordt ook in deze fase het gesprek aangegaan met ondernemers, maatschappelijke organisaties en raadsleden. Door middel van twee inloopavonden wordt u als inwoners betrokken bij het proces. De raadsbehandeling van het GVVP staat gepland medio 2023.

In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) worden concrete projecten bepaald die betrekking hebben op het thema mobiliteit en verkeersveiligheid. Vervolgens worden deze geprioriteerd en gebudgetteerd. Het MUP wordt begin 2024 opgesteld en behandeld door de gemeenteraad.

De Mobiliteitsvisie, het GVVP en het MUP vormen samen het Mobiliteitsplan. Het totale Mobiliteitsplan wordt medio 2024 afgerond en behandeld door de gemeenteraad van Boekel.

Wensen of ideeën delen

We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over of mee willen werken aan het Mobiliteitsplan. Misschien ben je aanwezig geweest bij een van onze inloopavonden op 27 & 28 maart. Heb je wensen of ideeën die je met ons wilt delen? Dan kun je die met ons delen via onderstaande link.

https://nl.research.net/r/mobiliteitsplan-boekel (Deze link gaat naar een externe website)