Let op: voor bezwaar inzake leges en belastingen, de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet inburgering geldt onderstaande procedure niet. Hoe u tegen die besluiten bezwaar kunt indienen, leest u in de brief met het besluit.

Telefonisch contact

In veel gevallen kan het helpen om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente voordat u bezwaar maakt. Op een besluit staat de naam van de ambtenaar, die het besluit heeft genomen. Als u belt heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van ons besluit blijven gelden. Ook krijgt u door te bellen geen extra tijd om bezwaar te maken. Telefonisch contact kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Bezwaar maken

Op het besluit staat of u bezwaar kunt maken tegen een besluit. Hier staat ook hoe u bezwaar kunt maken. Bezwaar maakt u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dit het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. U kunt binnen zes weken nadat wij het besluit hebben genomen bezwaar indienen door een e-mail te sturen naar info@boekel.nl of door een brief te sturen naar:

Postbus 99
5427 ZH Boekel

Dit moet er in elk geval in uw brief of e-mail staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaar schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen, of het brief- of zaaknummer van het besluit doorgeven
  • de reden voor uw bezwaar
  • uw handtekening

Als u namens iemand anders bezwaar wilt maken en u bent geen advocaat dan hebben wij een machtiging nodig van de persoon voor wie u bezwaar indient.

Bezwaarprocedure

Als u bezwaar heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Hierin staat met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft over uw bezwaarprocedure. Als wij niet alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij u vragen deze gegevens alsnog in te leveren. Als u deze gegevens dan niet inlevert, kunnen wij besluiten uw bezwaar niet verder te behandelen.
Wanneer wij alle gegevens van u hebben ontvangen, gaan wij een hoorzitting plannen. Voor de hoorzitting ontvangt u een uitnodiging per brief. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. U mag een advocaat meenemen of iemand anders die u ondersteunt, maar dit is niet verplicht. Als er andere belanghebbenden bij het besluit zijn, nodigen wij die ook uit voor de hoorzitting. Na afloop ontvangt u het verslag van de hoorzitting.

Hoorzitting

De hoorzitting wordt voorgezeten door de burgemeester of een van de wethouders. Daarnaast is er een burgerlid. Dit is een inwoner van de gemeente Boekel. Samen zijn zij de hoorcommissie. Zij kunnen u vragen stellen om uw standpunt duidelijk te krijgen. Daarnaast is er een notulist en is de ambtenaar die het besluit heeft genomen aanwezig om het besluit toe te lichten.
Na afloop van de hoorzitting geeft de hoorcommissie een advies. Dit wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan dat het besluit, waartegen u bezwaar heeft ingediend, heeft genomen. Dit bestuursorgaan besluit of het eerste besluit aangepast moet worden.

Beslistermijn

De wet schrijft voor binnen welke termijn wij een besluit op uw bezwaar genomen moeten hebben. In de meeste gevallen moeten wij binnen zes weken, na het einde van de bezwaartermijn (dus niet vanaf het moment dat u bezwaar indient) een besluit nemen. Die termijn kan met maximaal zes weken verlengd worden. Het kan zijn dat een besluit op uw bezwaar langer duurt, bijvoorbeeld omdat we dit met u hebben overlegd of omdat er gegevens ontbreken.

Intrekken

Het kan zijn dat u tijdens de bezwaarprocedure geen bezwaar meer heeft tegen het besluit. Het is altijd mogelijk om uw bezwaar in te trekken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de ambtenaar die uw bezwaar behandelt. Als u uw bezwaar intrekt, zal er geen besluit meer worden genomen over uw bezwaar.

Spoed

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit, waartegen u bezwaar indient, geldig. Dat betekent dat het besluit niet wordt uitgesteld. Het kan zijn dat dat dit tot onomkeerbaar nadeel voor u leidt. U dat geval kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Een voorlopige voorziening zorgt ervoor dat het besluit nog geen werking krijgt, zolang de bezwaarprocedure loopt. De voorzieningenrechter beslist hierover.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een brief te sturen naar:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA ’s-Hertogenbosch

Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het is belangrijk dat u ook bezwaar indient bij de gemeente als u een voorlopige voorziening aanvraagt. Meer informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u op de website van de Rechtspraak (Deze link gaat naar een externe website).