Vergadering Gemeenteraad 01-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vragenhalfuur.

3 Vaststellen van de agenda.

4 Spreekrecht voor burgers.

5 Trekking van het stemnummer.

6 Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016, herziening begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018 BSOB.

7 Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Randweg Boekel.

8 Raadsvoorstel inzake Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boekel 2017-2022.

9 Vaststelling notulen raadsvergadering van 30 maart 2017.

10 Mededelingen en ingekomen stukken.

11 Rondvraag.

12 Sluiting.