Vergadering Gemeenteraad 15-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling financiƫle middelen en garantstelling t.b.v. aanleg tennisvelden Venhorst.

6 Raadvsoorstel inzake analyse resultaten BUIG budget 2016.

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020.

8 Raadsvoorstel inzake sociale paragraaf Woonvisie 2016.

9 Raadsvoorstel inzake aanvullend krediet Omgevingsplan Buitengebied 2016.

10 Raadsvoorstel inzake uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot randweg Boekel.

11 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2017.

12 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Boekel.

13 Raadsvoorstel inzake Wegbeheerplan gemeente Boekel 2017-2021

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2016.

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2017.

16 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2017.

17 Raadsvoorstel inzake vastgestelde begroting Brabants Historisch Informatie Centrum.

18 Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord.

19 Vaststelling notulen raadsvergadering van 12 september, 13 oktober en 10 november 2016.

20 Mededelingen en ingekomen stukken.

21 Rondvraag.

22 Sluiting.