Vergadering Gemeenteraad 07-07-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2015 gemeente Boekel.

6 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016 gemeente Boekel.

7 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015, begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 Brabants Historisch Informatie Centrum.

8 Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2017 en jaarverantwoording 2015 Veiligheidsregio Brabant Noord.

9 Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarstukken 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

10 Raadsvoorstel beleidsbegroting 2017 en jaarstukken 2015 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord.

11 Raadsvoorstel inzake opvang, huisvesting en integratie vluchtelingen in Boekel.

12 Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2017 en conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

13 Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

14 Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant.

15 Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarrekening 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

16 Raadsvoorstel inzake verlenging Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant.

17 Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017.

18 Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2017 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

19 Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2017 ODBN.

20 Raadsvoorstel tot intrekking van de subsidieregeling inzameling oud papier 1997.

21 Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Driedaagse.

22 Raadsvoorstel inzake procedure behandeling bezwaarschrift tegen besluit gemeenteraad m.b.t. verzoek tot bestemmingsplanwijziging perceel Langstraat ongenummerd.

23 Mededelingen en ingekomen stukken

24 Vaststelling notulen raadsvergadering van 26 mei 2016.

25 Rondvraag.

26 Sluiting.

Bijgevoegde documenten