Vergadering Gemeenteraad 25-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel.

6 Raadsvoorstel inzake onderhoud kunstwerken gemeente Boekel.

7 Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

8 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2017 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

9 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord.

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schutboom 1 Boekel.

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Herziening Schutboom 8 en Bergstraat 28 Boekel.

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Beheersverordening Venhorst.

13 Raadsvoorstel inzake verzoek tot bestemmingsplanwijziging van het perceel Langstraat ongenummerd.

14 Vaststelling notulen raadsvergadering van 10 december 2015.

15 Mededelingen en ingekomen stukken.

16 Rondvraag.

17 Sluiting.