Vergadering Gemeenteraad 28-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake bezwaar tegen niet vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9, Boekel”.

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Driedaagse.

7 Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeente Boekel.

8 Raadsvoorstel inzake delegatie Wob-verzoeken.

9 Raadsvoorstel inzake het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

10 Raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus. Dit agendapunt is van de agenda gehaald. Er zijn 4 moties ingediend.

11 Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 2 april 2015.

12 Mededelingen en ingekomen stukken

13 Rondvraag

14 Sluiting

Bijgevoegde documenten