Vergadering Gemeenteraad 02-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant

6 Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

7 Raadvoorstel inzake kadernota 2016 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

8 Raadvoorstel inzake kadernota 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

9 Raadsvoorstel inzake notitie Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant Noord

10 Raadsvoorstel inzake actualisatie risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Noord

11 Raadsvoorstel inzake beleidskader 2016 en 3e wijziging programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant Noord

12 Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

13 Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Brabants Historisch Informatiecentrum

14 Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo

15 Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 ODBN

16 Raadsvoorstel inzake startersleningen

17 Raadsvoorstel inzake grondbedrijfsrapportage 2015

Aantekening:  202015.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/4%20Geluidsfragment%2017%20Raadsvoorstel%20inzake%20grondbedrijfrapportage%202015.mp3    

18 Vaststelling notulen raadsvergadering van 26 februari 2015

19 Mededelingen en ingekomen stukken

20 Rondvraag

21 Sluiting

Bijgevoegde documenten