Vergadering Gemeenteraad 03-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Pierre Bos

De agendapunten gemarkeerd met een *, zijn in het presidium voorgedragen als hamerstuk.

Na de openbare gemeenteraadsvergadering heeft een besloten vergadering voor de leden van de raad plaatgevonden.

In deze vergadering heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen.

Dit raadsvoorstel en raadsbesluit treft u onder aan deze agenda.

http://boekel.gemeentedocumenten.nl/2%20Geluidsfragment%20Besloten%20raad%20inzake%20voorbereidingsbesluit%20deel%202.mp3

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013, begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 BHIC*

6 Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverslag 2013 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf*

7 Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverantwoording 2013 Veiligheidsregio Brabant Noord*

8 Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarstukken 2013 BSOB*

9 Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet

10 Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemeente Boekel

Aantekening: 202013%20gemeente%20Boekel.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/3%20Geluidsfragment%2010%20Raadsvoorstel%20jaarverslag%20en%20jaarrekening%202013%20gemeente%20Boekel.mp3

11 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2014

12 Raadsvoorstel tot instelling en samenstelling van raadscommissies voor de bestuursperiode 2014-2018

13 Raadsvoorstel inzake de oprichting van Stichting AgriFood Capital

14 Initiatiefvoorstel inzake coalitieakkoord 2014-2018

Aantekening: 202014-2018.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/7%20Geluidsfragment%2014%20Initiatiefvoorstel%20coalitieakkoord%202014-2018.mp3

15 Horen van indiener van zienswijze en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek-Kiesbeemd*

16 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Statenweg 35-37 Venhorst*

17 Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarrekening 2013 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*

18 Raadsvoorstel inzake alternatieve invulling plan De Run

19 Raadsvoorstel inzake strategisch advies Nia Domo

20 Raadsvoorstel inzake beleidsnota lokale bewegwijzering*

21 Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarrekening 2013 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost*

22 Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverslag 2013 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant*

23 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013 en begroting 2015 GGD Hart voor Brabant*

24 Raadsvoorstel inzake verordening leerlingenvervoer*

25 Raadsvoorstel inzake beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo deel II

26 Vaststelling notulen raadsvergadering 26 en 27 maart en 14 en 15 mei 2014

27 Mededelingen en ingekomen stukken

28 Rondvraag

29 Sluiting