Vergadering Gemeenteraad 12-12-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake regional samenwerking "Naar een excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant

6 Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2014

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening Gemeente Boekel

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Bijgevoegde documenten

9 Raadsvoorstel inzake behandelen bezwaarschriften

10 Raadsvoorstel inzake het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2013

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountantscontrole jaarrekening 2013

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2013

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2005, herziening Zandhoek 12".

15 Raadsvoorstel inzake herziening vaststellling bestemmingsplan Burgt 6, ruimte voor ruimte

16 Raadsvoorstel inzake de Nota Grondbeleid 2013

17 Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en de fondsen voor 2014

18 Raadsvoorstel inzake initiatieven Buskensstraat

19 Raadsvoorstel inzake beleidsplan "Transformatie van AWBZ naar Wmo

20 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014

21 Raadsvoorstel tot vaststelling van het minimum basistarief huishoudelijke verzorging

22 Raadsvoorstel inzake Ondernemingsplan Nia Domo

23 Vaststelling notulen raadsvergadering 3 en 31 oktober 2013

24 Mededelingen en ingekomen stukken

25 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

26 Sluiting