Vergadering Gemeenteraad 04-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

De agendapunten gemarkeerd met een sterretje (*) zijn in het presidium voorgedragen als hamerstukken.

 

 

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Aantekening:

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Aantekening:

3 Spreekrecht voor burgers

Aantekening:

4 Trekking van het stemnummer

Aantekening:

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening graf- en begrafenisrechten en de 1e wijziging van de bijbehorende tarieventabel

Aantekening:

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Participatiefonds*

Aantekening:

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 en de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012*

Aantekening:

8 Raadsvoorstel inzake klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2011*

Aantekening:

9 Raadsvoorstel inzake uitvoering Wet Kinderopvang*

Aantekening:

10 Raadsvoorstel inzake Visie Transitie AWBZ

Aantekening:

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de heffingsmaatstaf voor het rioolrecht vanaf 1 januari 2013

Aantekening:

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Burgt 6, ruimte voor ruimte".

Aantekening:

13 Raadsvoorstel inzake de ontwerp-geurgebiedsvisie en ontwerp-geurverordening

Aantekening:

14 Vaststellling notulen raadsvergadering 28 juni 2012

Aantekening:

15 Mededelingen en ingekomen stukken

Aantekening:

16 Rondvraag

Aantekening:

Bijgevoegde documenten

17 Sluiting

Aantekening:

Bijgevoegde documenten

Bijgevoegde documenten