Vergadering Gemeenteraad 29-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Burgt 15

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13

7 Raadsvoorstel inzake jaarverslag Monumentencommissie 2011

8 Raadsvoorstel inzake compensatie bomenkap N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

9 Raadsvoorstel inzake kadernota's gemeenschappelijke regelingen

10 Raadsvoorstel inzake de realisatie van een accommodatie voor handbalvereniging Habo '95 en volleybalvereniging Unitas

11 Raadsvoorstel inzake kadernota's gemeenschappelijke regelingen

12 Raadsvoorstel inzake kadernota's gemeenschappelijke regelingen

13 Raadsvoorstel tot intrekking van de Overlegverordening en tot van toepassing verklaren van het Reglement Georganiseerd Overleg op de griffier en zijn medewerkers

14 Raadsvoorstel inzake concept-samenwerkingsvisie

15 Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste t.b.v. wethouder T.A.M. van de Loo

16 Mededelingen en ingekomen stukken

17 Vaststelling notulen raadsvergadering 16 februari 2012

18 Rondvraag

19 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Bijgevoegde documenten