Vergadering Gemeenteraad 16-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012.

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand.

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand en de Verordening Langdurigheidstoeslag.

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Aanbestedingsnota 2012.

9 Raadsvoorstel inzake evaluatie van de uitvoeringsnota integrale veiligheid 2011.

10 Raadsvoorstel inzake regeling functiebeschrijving en -waardering Griffie(r).

11 Mededelingen en ingekomen stukken.

11a memo 2012/8 Inkoop gemeentelijke voorlichtingsrubriek 2012-2015.

Aantekening:

http://boekel.gemeentedocumenten.nl/1 Opening 2 vaststelling agenda 3 spreekrecht 4 trekking stemnr 11 memo voorlichtingsrubriek deel 1.mp3

11b memo 2012/7 Voorontwerpbestemmingsplan Molenbrand 5 en 9.

Aantekening:

http://boekel.gemeentedocumenten.nl/11 memo voorontwerpbp Molenbrand 5 en 9 deel 1.mp3

11c Lijst van ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

12 Vaststelling notulen raadsvergadering 3 november en 15 december 2011.

13 Rondvraag.

14 Sluiting.