Vergadering Gemeenteraad 03-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:16:00
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de programm-en productbegroting 2012, alsmede de meerjarenramingen 2013-2015.

8 Rondvraag

9 Sluiting

Bijgevoegde documenten