Vergadering Gemeenteraad 04-11-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:16:00
Voorzitter:P.M.J.H. Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers

3 Vaststelling van de agenda

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake het nemen van een delegatiebesluit in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

6 Raadsvoorstel tot vaststelling tweede wijziging tarieventabel legesverordening 2010

7 Vaststelling programma- en productbegroting 2011, alsmede de meerjarenraming

8 Rondvraag

9 Sluiting

Bijgevoegde documenten