Besluit over huisvesting en integratie statushouders in Boekel (15-06-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Gemeente Boekel gaat extra statushouders huisvesten: 50% bovenop de taakstelling, voor 5 jaar. Voor  2016 komt onze gemeente daarmee op een taakstelling van 39 personen. In samenwerking met PeelrandWonen werkt de gemeente aan aanvullend aanbod door doorstroming binnen reguliere huurwoningen en bouw van flexibele woningen voor alleenstaanden.

Woningstichting PeelrandWonen neemt verantwoordelijkheid voor de toegenomen taakstelling door te werken aan aanvullend huuraanbod; voor de reguliere woningbehoefte en voor de opvang van statushouders. Daarnaast wordt tijdelijk aanvullende huisvesting voor alleenstaanden gerealiseerd.

Er komt aanvullend aanbod reguliere huurwoningen voor alle doelgroepen: 
- Extra huurwoningen in de Kerkstraat en De Donk.
- Een aantal woningen is uit de verkoop gehaald en gerenoveerd om opnieuw te verhuren.
- Er zijn versneld extra inbreidingsplannen voor reguliere huurwoningen in de Irenestraat, Donkstraat/Grootveld en Donkstraat 5.
Hierdoor ontstaat doorstroming in de huurwoningen waardoor er, verspreid over de gemeente, ruimte beschikbaar komt voor statushouders.

Extra maatregelen alleenstaande statushouders
Voor alleenstaande statushouders worden een aantal tijdelijk extra maatregelen voorbereid:
- Kamergewijze verhuur
Een huurwoning wordt verbouwd voor kamergewijze verhuur. In vier wooneenheden komen 4 of 5 statushouders te wonen met gezamenlijk gebruik van keuken en sanitair.
- Tiny Houses
PeelrandWonen gaat tijdelijk een extra woonvorm in Boekel realiseren. Daarbij wordt gedacht aan het concept Tiny Houses, kleine huisjes waar twee personen in kunnen wonen. Het voorstel is om in eerste instantie 8 van deze huisjes te plaatsen. Afhankelijk van de ervaringen en behoefte kunnen later nog aanvullende huisjes geplaatst worden.
- Huisvesting Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)
Op verzoek van Oosterpoort jeugdhulpverlening zijn de mogelijkheden onderzocht om huisvesting te realiseren voor de opvang van 8 AMV’ers (statushouders) met begeleiding.

Locaties tijdelijke huisvesting
Voor de mogelijke tijdelijke huisvesting van statushouders zijn de volgende locaties aangewezen:  

Locatie 1: een gebied op toekomstig woningbouwlocatie De Run.
De gemeente bereidt samen met PeelrandWonen plannen voor om daar tijdelijke huisvesting te realiseren. Het gaat in eerste instantie om 8 kleine huisjes voor 2  bewoners per huisje, voor de duur van 10 jaar. Mogelijk komt op deze locatie ook de huisvesting voor 8 AMV’ers met begeleiding door Oosterpoort jeugdhulpverlening. Dit is dan voor de duur van 5 jaar.  

Locatie 2: aan de Kerkenekkerpad, aan de westrand van De Donk. 
Deze locatie komt mogelijk later in beeld voor huisvesting van statushouders. Dat gebeurt op grond van ervaringen aan De Run en wanneer de noodzaak daartoe aanleiding geeft.

Integratie
Bij de vestiging van de statushouders biedt Vluchtelingenwerk Boekel de statushouders maatschappelijke begeleiding. Vanuit de gemeente wordt deze groep ondersteund. De subsidie wordt aangepast aan de gestegen kosten. En er wordt meegedacht over opzet in inhoud en versterking van de organisatie en vrijwilligers.

Vanaf 2016 wordt de begeleiding  uitgebreid met een zogenaamde participatieverklaring. Onderdeel daarvan is uitleg over de normen en waarden van onze gemeenschap. Wat zijn je rechten en plichten? Wat kun je verwachten van onze maatschappij en wat wordt er van jou verwacht? Dit is een uitgebreid ‘Welkom in Nederland’, dat wordt afgesloten met een formele ondertekening van een participatieverklaring.

Daarnaast krijgen de statushouders te maken met de verplichtingen vanuit de Wet Inburgering en de Participatiewet. De nieuwe inwoners komen bij de cliëntengroep van de sociale dienst Optimisd om in te burgeren. Als gemeente streven wij ernaar dat deze cliënten al in een vroeg stadium gekoppeld worden aan een consulent werk. Zij kunnen de vorderingen in het inburgeren volgen en eventueel aanvullend activiteiten ondernemen voor een betere participatie. Voor deze doelgroep gaat extra trajectbegeleiding ingezet worden.

Meedenken over meedoen
Op 14 juli  wordt een bijeenkomst georganiseerd over de integratie van de statushouders in de gemeente. Hierbij worden organisaties, verenigingen, bedrijven en inwoners uitgenodigd mee te denken over:
- mogelijkheden voor de nieuwe inwoners om mee te doen in Boekel;
- wat zij nodig hebben om de nieuwe inwoners te helpen met integreren;
- wat kansen en eventuele obstakels zijn in de integratie.