Begroting 2017 biedt ruimte voor lastenverlaging inwoners Boekel (20-09-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Het college van B&W heeft de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 vastgesteld.

Het positieve herstel van de economie en de aantrekkende huizenmarkt zet door en de prognoses wat betreft de grondverkopen worden gerealiseerd. Ook de algemene uitkering uit het gemeentefonds draagt bij aan het financieel herstel. Het college stelt voor om de ruimte die de begroting biedt, te bestemmen voor lastenverlaging voor de inwoners. In de begroting is dan ook een lastenverlaging OZB opgenomen van 5%. Het tarief voor rioolheffing daalt met 3,7% en waarschijnlijk daalt ook het tarief voor afvalstoffenheffing.

Met de begroting 2017 geeft de gemeente Boekel invulling aan het collegeprogramma 2014-2018. In de begroting wordt ingegaan op onderstaande aandachtspunten voor 2017:

  • De transformatie van de 3d’s is nog in volle gang. Zoals het bevorderen van het integraal werken tussen professionals, taken en wetgeving.
  • Aandacht zal uitgaan naar verdere lokale én bovenlokale samenwerking.
  • Het buitengebied en met name het belang van de volksgezondheid komt aan bod. Deze moeten hand in hand gaan. Vergunningverlening en gezondheid worden niet los van elkaar zien.
  • Het Kindcentrum; in de begroting 2017 zijn de middelen opgenomen om de bouw van het centrum te kunnen bekostigen.
  • Het centrum van Boekel als plek om gezellig en ongestoord boodschappen te doen en te winkelen, met voldoende voorzieningen.
  • Oog hebben voor mensen die het wat moeilijker hebben en extra ondersteuning nodig hebben.
  • Extra inzet voor doelgroepen zoals 1-2 persoonshuishouden en statushouders.
  • Boekel heeft een recreatieve aantrekkingskracht die de gemeente wil versterken. Revitalisering van het platteland moet samen op trekken met leefbaarheid; rust en ruimte, recreatie en vrije tijd.
  • De Peelrandbreuk kan een mooie brug vormen tussen de leefbaarheid van het buitengebied en de recreatieve functie van Boekel.

Kijk hier om de hele begroting 2017 te lezen.