De verwachting is dat het aantal inwoners en huishoudens in Boekel de komende jaren verder gaat groeien. Er zijn daarom nieuwe woningen nodig. De Burgt, vlakbij het centrum, met veel groen en tegelijkertijd goed ontsloten, is binnen Boekel een van de mooiste plekken om in de toekomst te wonen. Er zal ruimte zijn voor verschillende doelgroepen om een diverse wijk te creëren: van bijvoorbeeld starters tot senioren.

Bij het ontwerp van de wijk staan de huidige buurtschappen en de Peelrandbreuk centraal. Behoud en versterking van karakter en groen zijn de uitgangspunten voor de hele ontwikkeling. De Peelrandbreuk loopt dwars door de wijk en wordt als uniek verschijnsel uitgelicht in het ontwerp. Zo wordt de Peelrandzone beschermd en ingezet als groene ader. Niet alleen als plek voor flora en fauna, maar ook voor recreatie en educatie. Zo maken we een wijk die niet alleen ruimte biedt voor nieuwe mensen in het gebied, maar ook een meerwaarde is voor de directe omgeving en Boekel als gemeente.

Prijsvraag voor Wijstwoningen

Zoals hiervoor genoemd staat de Peelrandbreuk centraal in woonwijk De Burgt en wordt dit ingericht als parkzone. De woningen die direct aan deze parkzone grenzen hebben daarmee een bijzondere status en worden ‘Wijstwoningen’ genoemd. Voor deze Wijstwoningen stelt de Gemeente Boekel een openbare prijsvraag op. Marktpartijen worden met deze prijsvraag uitgedaagd om geheel vrijblijvend in concurrentie een projectplan op te stellen voor deze Wijstwoningen. Er wordt gezocht naar een plan dat kan voorzien in de ontbrekende woonbehoefte van diverse doelgroepen in deze woonwijk.

Indien uw bureau wil deelnemen aan de prijsvraag, zien wij graag uw aanbieding uiterlijk 23 november 2022 tegemoet. U kunt uw aanbieding digitaal insturen via info@boekel.nl, onder vermelding van zaaknummer Z/049159. U wordt in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 30 september 2022 uw vragen te stellen. Tevens kan u gevraagd worden om uw aanbieding en plan nader toe te lichten middels een presentatie bij ons op het gemeentehuis in Boekel. De drie best beoordeelde plannen zullen gevraagd worden om een presentatie te geven. De presentaties zullen plaatsvinden op maandagmiddag 5 december 2022. Wij zullen, indien gewenst, na ontvangst van uw aanbieding hiervoor een afspraak met u inplannen.

Opdrachtgever

Gemeente Boekel
College van B&W
Postbus 99
5427 ZH Boekel

Alle correspondentie in het kader van deze prijsvraag verloopt ambtelijk. Voor vragen of voor meer informatie kunt u zich richten tot Joris Gerrits, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, via joris.gerrits@boekel.nl of 0492-326800.

Twee delen van prijsvraag

De prijsvraag bestaat uit twee delen, waarvoor (los) ingeschreven kan worden. Voor beide delen worden dezelfde voorwaarden en uitgangspunten gehanteerd. De planning is voor beide delen (met uitzondering van planning bouwrijp maken en uitvoering) ook gelijk.
In afbeelding 1 zijn beide locaties rood omlijnd:

 • Gebied 1, aangeduid als “Wonen aan de bosrand” in bijlage 2;
 • Gebied 2, aangeduid als “Wonen in het landschap” in bijlage 2.

De stedenbouwkundige tekening (Afbeelding 1: ligging en contouren van gebieden 1 en 2 (JPG, 254.8 kB)) is een voorbeeldverkaveling, waarin wordt aangegeven welke bouwmassa’s er kunnen komen. Dit is geen vast gegeven: de gemeente staat open voor allerlei oplossingen. Wij dagen marktpartijen uit om met creatieve projectplannen te komen.

Voorlopige planning (let op: planning is gewijzigd)

Geplande datum Actie
31 augustus 2022 Publicatie prijsvraag op www.boekel.nl en in Boekels Weekblad
30 september 2022 Laatste mogelijkheid voor vragen
5 oktober 2022 Beantwoording van ingekomen vragen (gepubliceerd op website)
23 november 2022 Uiterste datum voor indienen projectplan
24 t/m 30 november 2022 Beoordeling ingezonden stukken
5 december 2022 Presentaties (maximaal drie)
20 december 2022 Beoordeling inzendingen door college B&W
21 december 2022 Bekendmaking keuze
Vanaf 21 december 2022 Start vervolgproces met winnende partij
Februari 2023 Planning afronding bouwrijp maken Gebied 1
N.t.b. (streven: eind 2023) Planning afronding bouwrijp maken Gebied 2

Beoordeling

Voor de beoordeling van de inzendingen heeft de gemeente Boekel een beoordelingsteam samengesteld. Het team bestaat uit vier personen, namelijk de Wethouder, de directeur Beleid Strategie en Uitvoering, een extra stedenbouwkundig adviseur en een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Wanneer door omstandigheden een lid van het beoordelingsteam niet aanwezig kan zijn, wijst de gemeente een passende vervanger aan. De indieners van de drie best beoordeelde projectplannen worden door ons uitgenodigd om hun plannen aan het beoordelingsteam te presenteren. De marktpartij met het beste plan wordt vervolgens uitgenodigd om afspraken te maken over de vervolgstappen. De overige ontwikkelaars worden natuurlijk tijdig op de hoogte gebracht van ons besluit.

De beoordeling zal plaatsvinden hoofdzakelijk op basis van de onderstaande criteria:

 • ruimtelijke kwaliteit, architectuur en uitstraling woningen (maximaal 35 punten);
 • aansluiting op woonbehoefte en ruimte voor juiste doelgroepen, zoals starters / senioren / nieuwe woonvormen / et cetera (maximaal 25 punten);
 • aansluiting bij principe wijstwoningen uit bijlage 2 (maximaal 15 punten);
 • vrij op naam prijzen woningen (maximaal 10 punten);
 • aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten (maximaal 10 punten);
 • social return (maximaal 5 punten).

Eisen aan het projectplan

Het projectplan dient minimaal de onderstaande onderdelen te bevatten:

 • Concrete invulling van het plangebied (massa, typologie, uitstraling, doelgroep, parkeren etc.).
 • Omschrijving hoe het Nul op de Meter concept wordt bereikt (max. één pagina).
 • Overzicht van de geschatte v.o.n. prijzen per woning die gehanteerd gaan worden.
 • Omschrijving of ‘social return’ wordt toegepast en zo ja, op welke manier (max. 2 pagina’s).

Kaders invulling projectgebied

 • De woningen moeten passen binnen de regels uit het bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’.
 • De woningen moeten uitgevoerd worden volgens het concept ‘nul op de meter’.
 • Er wordt niet aangesloten op het gasnet (er worden geen gasaansluitingen aangelegd).
 • Er wordt minimaal 60 mm waterberging per m2 op eigen terrein gerealiseerd, waarmee hemelwater op eigen terrein in de bodem wordt geïnfiltreerd.
 • Gangen, paden en/of overige ruimten om de woningen te ontsluiten op het openbaar gebied dienen meegekocht te worden. In afbeelding 1 is het uitgeefbaar gebied met rood omlijnd.
 • De winnende marktpartij moet de grond afnemen (transporteren en betalen) vóór start bouw en uiterlijk binnen drie maanden na oplevering van het bouwrijpe terrein door de gemeente Boekel.
 • De oppervlakte af te nemen grond bedraagt:

Gebied 1 = ± 2.173 m2.
Gebied 2 = ± 7.319 m2.

 • De grondkosten zijn afhankelijk van het type woningen in het plan, maar bedragen in elk geval minimaal:

Gebied 1 = € 315,- per m2 (excl. BTW, prijspeil 2022)
Gebied 2 = € 245,- per m2 (excl. BTW, prijspeil 2022)

De grondprijzen in de gemeente Boekel worden jaarlijks herzien en gelden per 1 januari van ieder jaar. De ontwikkelaar dient rekening te houden met een eventuele verhoging van de grondprijzen per 1 januari 2023 of later. De ontwikkelaar betaalt de dan geldende grondprijs ten tijde van de juridische levering.

Voorwaarden deelname prijsvraag

 • Uw inschrijving dient uiterlijk 23 november 2022 te worden ingediend;
 • Het deelnemen aan de prijsvraag is vrijblijvend. Er worden geen kosten vergoed.
 • Het indienen van een projectplan gebeurt in concurrentie.
 • Voor bepaalde onderdelen kunnen derden worden ingeschakeld. Deze partijen dienen bij de inschrijving bekend gemaakt te worden;
 • De gemeente Boekel houdt zich het recht voor om een Bibob toets uit te voeren en onderzoek in te stellen naar de kredietwaardigheid van het ingeschreven bedrijf;
 • De ontwikkelaar verplicht zich aan te sluiten bij Woningborg of een andere door de gemeente Boekel goedgekeurde instelling die voorziet in de gegarandeerde kwalitatieve afbouw van de woningen.
 • De gemeente kan een bankgarantie of waarborgsom vragen ter grootte van 10% van de totale koopsom van het gebied.
 • Op de inschrijving zijn de verkoopvoorwaarden van de gemeente Boekel (bijlage 1) van toepassing;
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hiervoor genoemde planning;
 • De opdrachtgever behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet tot opdrachtverlening over te gaan.

Overig

De kosten die gemoeid zijn met het indienen van een projectplan en eventueel het verzorgen van een presentatie zijn volledig voor uw eigen rekening. De gemeente stelt hier geen vergoeding tegenover.

Op het moment dat er vragen bestaan over de voorwaarden of er andere onduidelijkheden bestaan met betrekking tot deze uitnodiging kunt u contact opnemen met Joris Gerrits, via joris.gerrits@boekel.nl of 0492-326800.

Bijlagen

 1. Algemene verkoopvoorwaarden (PDF, 40.5 kB)
 2. Principes Wijstwoningen (PDF, 1.4 MB)
 3. Verkooptekening Gebied 1 (K12) (PDF, 47.3 kB)
 4. Tekenbestand van Gebieden 1 en 2 (.dwg) (DWG, 182.5 kB)
 5. Grondprijzen Gemeente Boekel (Prijspeil 2022) (PDF, 72.9 kB)
 6. Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 5 oktober 2022 (PDF, 178.4 kB)
 7. Programma van eisen openbare ruimte Burgt 1B te Boekel (PDF, 75.4 kB)