Indien een bouwplan omgevingsvergunningvrij is, moet het nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen die aan gebouwen gesteld worden, zoals o.a. het Bouwbesluit en het burenrecht.

Vergunningcheck (Deze link gaat naar een externe website)

Bestemmingsplan

Indien een omgevingsvergunning nodig is voor het beoogde plan, controleer dan eerst of het plan past binnen het geldende bestemmingsplan (Deze link gaat naar een externe website). Als uw initiatief hierbinnen past, dan kunt u een vergunningsaanvraag of melding doen. Valt het beoogde planinitiatief er niet binnen? Dan kunt u een principeverzoek bij ons indienen. Middels dit principeverzoek vraagt u ons of we mee willen werken aan het aanpassen of afwijken van het bestemmingsplan.

Overleg met uw omgeving en gemeente

Voorkom verrassingen voor uzelf en anderen door op voorhand in gesprek te gaan met uw omgeving over uw voorgenomen bouwplan. Komt u er niet uit? Neem dan vooral contact op met de gemeente om dit verder af te stemmen.

Vergunningaanvraag

Een omgevingsvergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Hiervoor hebt u uw DigiD (Deze link gaat naar een externe website) nodig en voor bedrijven kan dit middels eHerkenning. Indien het niet mogelijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, dan print u het aanvraagformulier uit op de website van het Omgevingsloket en stuurt u deze met alle gevraagde stukken naar ons op.

Omgevingsvergunning aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)
 

Anonimiseren vergunningstukken

Wij moeten als gemeente de terinzagelegging verzorgen en daarbij invulling geven aan enerzijds transparantie en anderzijds de noodzakelijke bescherming van personen en bedrijven in het kader van de AVG. Daarom is het van belang dat persoons-/bedrijfsgegevens niet op de vergunningstukken worden geplaatst.

Aanlevering documenten bij aanvraag Omgevingsvergunning

Het verzoek om géén persoonsgegevens op de vergunningstukken te vermelden. Dit om te voorkomen dat deze bij een terinzagelegging alsnog moeten worden geanonimiseerd, alvorens ze te kunnen publiceren. In bijgaande handreiking kunt u nagaan welke gegevens geanonimiseerd dienen te worden. 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/71258-ubr-handreikinganonimiserendecentralebestuursorganen_v3.pdf

Behandeling

De meest voorkomende procedures om een aanvraag te behandelen zijn: de reguliere- en uitgebreide procedure, melding openbare ruimte en balieomgevingsvergunning.

Reguliere procedure

Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag. In sommige gevallen is er meer tijd nodig, waardoor we de beslistermijn eenmalig met 6 weken kunnen verlengen. Als er één of meerdere onderdelen onvolledig of incorrect ingevuld zijn, vragen wij om een aanvulling. De beslistermijn wordt hiermee opgeschort tot het moment van aanleveren van de aanvulling.

Wanneer binnen de termijn van 8 weken, met eventuele verlening van 6 weken, geen beslissing op de aanvraag is genomen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Uitgebreide procedure

Bij complexe aanvragen, zoals aanpassingen in het bestemmingsplan of als milieuaspecten een rol spelen, dan geldt de uitgebreide procedure. Hierbij geldt een termijn van 26 weken die eventueel met 6 weken verlengd kan worden. De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn en kan dus niet van rechtswege verleend worden.

Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Het is niet altijd nodig om een vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van bepaalde dakkapellen of bijgebouwen aan de achterzijde (achtererfgebied) van uw woning. Let wel op, de oppervlakte is hierin gelimiteerd. Bekijk wat u vergunningsvrij (PDF, 1.1 MB) mag (ver)bouwen.

Als u geen vergunning nodig heeft, zijn er alsnog regels voor veiligheid en gezondheid waaraan een bouwwerk moet voldoen. Deze regels komen uit het Bouwbesluit en burenrecht.

  • Het Bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk altijd moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint.

Kosten

De gemeente brengt leges (kosten) in rekening als de initiatiefnemer een vergunning of andere aanvraag indient. Bekijk de verordening op de heffing en de invordering van leges (Deze link gaat naar een externe website) in Boekel.

Start- en gereed melding bouw

Bij het (ver)bouwen met een vergunning, moet u de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of gereed zijn. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving komt dan de voorwaarden controleren die in de vergunning zijn vastgelegd. 

Start- en gereedmelding bouwen