U kunt ons college van burgemeester en wethouders vragen of zij medewerking willen verlenen aan uw gewenste ontwikkeling wanneer deze buiten het omgevingsplan valt. Dit kan door middel van een principeverzoek. Dit principeverzoek is bedoeld als eerste informele check, om te vragen wat het college van uw plan vindt. Zo voorkomt u grote investeringen zonder dat u weet of het mogelijk is om uw plan te realiseren.

Indienen van een principeverzoek

Wilt u een principeverzoek indienen? Hiervoor kunt u uw wensen en argumenten op papier zetten. Deze kunt u sturen naar info@boekel.nl.

Hoewel het niet verplicht is, raden wij u aan om een planologisch adviesbureau in te schakelen. Een dergelijk bureau heeft u bij een verdere planologische uitwerking ook nodig.

Benodigde informatie

Voor het in behandeling nemen van het principeverzoek hebben wij in elk geval het volgende nodig:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
  • De kadastrale gegevens of het adres van het perceel of gebouw.
  • Een goede omschrijving van de door u gewenste activiteiten.
  • Situatietekening en beschrijving van de huidige situatie op maximaal schaal 1:1000.
  • Situatietekening met maatvoering en beschrijving van de toekomstige situatie: hoe gaat de toekomstige situatie er uit zien, wat verandert er en hoe wordt de locatie straks ingedeeld?
  • Argumenten: waarom wilt u dit plan ontwikkelen, waarom moet de gemeente hier medewerking aan verlenen? Hierbij is het belangrijk dat de gewenste ontwikkeling past binnen het(provinciale en gemeentelijke) beleid, er sprake is van een goede fysieke leefomgeving en het past binnen de omgeving.
  • Participatie: De aanvrager moet de omgeving bij zijn project betrekken door aan participatie te doen. Participatie is het inwinnen van meningen over het voorgenomen project. Staat de omgeving positief tegenover de gewenste ontwikkeling

Vervolgtraject

Na indiening van het principeverzoek beoordeelt het college uw aanvraag om te kijken of ze hier wel/niet medewerking aan wil verlenen. Het college zal vervolgens een principebesluit nemen. Als het principebesluit positief is, kunt u uw plan verder uitwerken en besluiten om verdere kosten te maken voor de ruimtelijke procedure (omgevingsplan of omgevingsvergunning). Een deskundig adviesbureau kan u hierbij helpen.

Geldigheid van een principeverzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een geldigheid van maximaal 1 jaar te verbinden aan de medewerking op een principeverzoek. Dat wil zeggen dat u tot 1 jaar na het collegebesluit gebruik kunt maken van het standpunt van het college.

Kosten en doorlooptijd

Voor het behandelen van een principeverzoek moet u leges betalen, volgens de geldende Legesverordening. Deze kosten worden elk jaar in de Legesverordening opnieuw vastgesteld. Afhankelijk van de ambtelijke capaciteit en drukte wordt een principeverzoek vaak binnen 6-8 weken aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

Geen garantie voor vergunning

Een positief principebesluit betekent niet automatisch dat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt goedgekeurd. Tijdens de planologische procedure kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en kunnen adviesorganen advies uitbrengen op uw plan. De ingebrachte zienswijzen en adviezen kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag.