Principeverzoek

U kunt ons college van burgemeester en wethouders vragen of zij medewerking willen verlenen aan uw gewenste ontwikkeling. Dit kan door middel van een principeverzoek. Dit principeverzoek is bedoeld als eerste informele check, om te vragen wat het college van uw plan vindt. Zo hoeft u niet direct grote investeringen te doen zonder dat u weet of het mogelijk is om uw plan te realiseren. 

Indienen van een principeverzoek

Wilt u een principeverzoek indienen? Hiervoor kunt u uw wensen en argumenten op papier zetten. Wij raden u aan om een planologisch adviesbureau in te schakelen, een dergelijk bureau heeft u bij een verdere planologische uitwerking ook nodig. Voor een principeverzoek is dat niet verplicht, maar kunt u ook zelf een verzoek indienen. Voor het in behandeling nemen van het principeverzoek hebben wij in elk geval het volgende nodig:

  • Omschrijving van de beoogde ontwikkeling: waar vindt de beoogde ontwikkeling plaats en wat wilt u precies bereiken?
  • Situatietekening van de huidige situatie: hoe wordt op dit moment de locatie gebruikt en hoe ziet de huidige situatie er uit?
  • Situatietekening met maatvoering van de toekomstige situatie: hoe gaat de toekomstige situatie er uit zien, wat verandert er en hoe wordt de locatie straks ingedeeld?
  • Argumenten: waarom wilt u dit plan ontwikkelen, waarom moet de gemeente hier medewerking aan verlenen? Hierbij is het belangrijk dat de gewenste ontwikkeling past binnen het (provinciale en gemeentelijke) beleid, er sprake is van een goed woon-en leefklimaat en het past binnen de omgeving.

Het college gaat vervolgens uw aanvraag bekijken en beoordelen of ze hier wel/niet medewerking aan willen verlenen. Het college zal vervolgens een principebesluit nemen, waarna een eventuele ruimtelijke procedure doorlopen kan worden.

Vervolgtraject

Na de beoordeling van uw plan ontvangt u een reactie. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. Enkel een principemedewerking is niet voldoende om het bestemmingsplan te herzien voor uw gewenste ontwikkeling. Na de positieve principemedewerking kunt u besluiten om verdere kosten te gaan maken voor de ruimtelijke procedure (bestemmingsplan of omgevingsvergunning). Een deskundig adviesbureau kan u hierbij helpen.

Geldigheid van een principeverzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een geldigheid van maximaal 1 jaar te verbinden aan de medewerking op een principeverzoek. Dat wil zeggen dat u tot 1 jaar na het collegebesluit gebruik kunt maken van het standpunt van het college.

Kosten en doorlooptijd

Bij het in behandeling nemen van een principeverzoek worden leges in rekening gebracht, conform de geldende Legesverordening.  Deze kosten worden elk jaar in de Legesverordening opnieuw vastgesteld. Afhankelijk van de ambtelijke capaciteit en drukte wordt een principeverzoek vaak binnen 4-6 weken aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

Geen garantie voor vergunning

Wij wijzen u erop dat een aanvraag omgevingsvergunning niet automatisch wordt gehonoreerd als na een positief principebesluit aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Tijdens de planologische procedure kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en kunnen adviesorganen advies uitbrengen op uw plan. De ingebrachte zienswijzen en adviezen wegen mee bij de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag.