Verharding in De Bosberg

Klimaat adaptief inrichten

Om de wijk klimaat adaptief in te richten wil de gemeente het verhardde oppervlak verkleinen. Daarmee is er meer ruimte voor groen, vermindert dit de wateroverlast en gaat het verdroging en hittestress tegen.

Trottoirs

Op veel plekken in de wijk liggen aan beide zijden van de weg trottoirs. Door aan een zijde de trottoirs weg te halen, reduceren we een groot deel van het verharde oppervalk. In sommige delen van de wijk, waar alleen bestemmingsverkeer voor de direct aanwonenden komt, wil de gemeente het gehele trottoir weghalen. Met een lage verkeersintensiteit kan er op de rijbaan gelopen worden, wat ook weer bijdraagt aan het verlagen van de snelheid van auto’s.

Eenrichtingsverkeer

Wanneer een rijbaan geschikt moet zijn voor tweerichtingsverkeer, moet deze breder zijn dan wanneer deze geschikt is voor eenrichtingsverkeer. Door op slimme plaatsen in de wijk naar eenrichtingsverkeer te gaan, reduceren we weer een gedeelte van de verharding. Tevens draagt dit ook weer bij aan de verkeersveiligheid.

Groen in De Bosberg

Groen

Vanwege de integrale, klimaat adaptieve aanpak zal ook het groen (denk hierbij aan de plantsoenen en bomen) aangepast worden. Op veel plekken is het groen (deels) verdwenen en zijn bomen aan het eind van de levensduur. Het doel is om een aantrekkelijke wijk te creëren met slim gebruik van de openbare ruimte waar het prettig wonen en verblijven is. In de wijk zal meer groen gerealiseerd worden met als doel droogte en hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. De groenvakken zullen groter worden en er wordt gekeken naar planten en bomen die goed in een woonwijk passen en bijdragen aan deze doelen.

Participatie – samen vergroenen

De gemeente wil u als bewoner van de wijk de Bosberg oproepen om een actieve rol te spelen bij het groenonderhoud. U kunt samen met uw buurtgenoten een stukje groen ‘adopteren’ en onderhouden. Dit draagt bij aan een hoge kwaliteit van het onderhoud en bevordert het contact tussen buurtgenoten. Hiervoor mag u meedenken in de invulling van het groen in uw straat. Omdat de gemeente geen kosten meer heeft aan het onderhoud van het groen kunnen we een ruimer aanbod aan planten aanbieden voor deze specifieke groenvakken.

Bomen

Met het creëren van meer (ondergrondse) waterberging, komen we met werkzaamheden ook dichtbij de bestaande bomen. Uitgangspunt is om alle bomen die gezond zijn en een goede levensverwachting hebben te laten staan, maar met de geplande werkzaamheden zullen hier af en toe keuzes in gemaakt moeten worden. De bomen die aan het einde van hun levensduur zitten en bomen die als gevolg van de werkzaamheden geen goede overlevingskans meer hebben, zullen plaats maken voor andere, passende bomen die bijdragen aan een mooie woonomgeving en biodiversiteit. Zo kan de wijk na de herinrichting weer tientallen jaren mee. Het bos dat als een slinger door de wijk loopt blijft willen we zo veel als mogelijk behouden in de huidige staat.

Water in De Bosberg

Afkoppelen hemelwater

Bij dit project gaat de gemeente al het regenwater wat op het verharde oppervlak valt afkoppelen van het vuilwaterriool. Dat wil zetten dat dit water separaat opgevangen en ondergronds geborgen gaat worden. Vanuit de berging kan het dan weer langzaam infiltreren daar op de plek waar het water gevallen is. Zo gaan we verdroging van de wijk tegen. Om deze berging te kunnen realiseren, zal er door de hele week een nieuw infiltratieriool aangelegd gaan worden.

Participatie – samen afkoppelen

De gemeente biedt alle bewoners aan mee te doen met het afkoppelen van het regenwater in de voortuinen. Alle adressen krijgen een aansluiting op het nieuwe watersysteem en kunnen zo het regenwater wat in de tuin valt, lozen op het infiltratie riool. Zo houden we nog meer water vast en gaan we nog beter de verdroging tegen. Iedere bewoner moet dan wel zijn eigen tuin hiervoor geschikt maken en daar kunnen wij als gemeente uiteraard bij helpen.

Anders verwarmen in De Bosberg

All electric

De gemeente Boekel wil voor alle wijken gefaseerd overstappen naar all electric. Zo ook in de wijk Bosberg. Dit betekent dat er uiteindelijk een andere energiebron dan gas zal moeten komen, voor verwarming van de huizen, het verwarmen van het water uit de kraan en ter vervanging van het traditionele gasfornuis. Verwarming van de woning kan bijvoorbeeld met warmtepompen of hybride warmtepompen. Wel moet de woning goed geïsoleerd zijn. Er komt geen collectieve warmte-oplossing omdat er daarvoor geen warmtebronnen in Boekel aanwezig zijn.

Participatie – samen minder gas

Iedere woning gaat individueel en op eigen termijn en planning de overstap maken naar goede isolatie en vervolgens een (hybride) warmtepomp. Er is geen nadere fasering in de gemeente, alle huiseigenaren en gebouweigenaren mogen zelf weten wanneer ze de overstap maken. De gemeente staat achter het verminderen van het aardgasverbruik en dat is ook zeker hoognodig. De gemeente heeft daarin een stimulerende rol en informeert de inwoners over de mogelijke overstap en het verminderen van het gasverbruik. Echter, de gemeente dwingt niets af en verbiedt ook niets. Het is aan de eigenaren zelf om te beslissen of en wanneer ze isoleren en of en wanneer ze de overstap maken naar een (hybride) warmtepomp. De investering is dan ook alleen voor de woning- of pandeigenaar zelf. De gemeente heeft hier geen subsidies voor. Echter, de rijksoverheid heeft wel subsidies beschikbaar om te ondersteunen in de investeringskosten, zoals de ISDE. Meer over deze rijkssubsidies vindt u op de website van Milieucentraal.nl en op verbeterjehuis.nl.

Gasleidingen blijven liggen

De gemeente streeft ernaar dat uiterlijk vóór 2050 alle woningen en gebouwen losgekoppeld zijn van aardgas als warmtebron. De werkzaamheden nu zijn niet gericht op de gasleidingen, maar op het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van de wijk. De gasleidingen in de grond blijven gewoon liggen tot 2050.