Wie kan de subsidie aanvragen?

Inwoners uit de gemeente Boekel en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk uit de gemeente Boekel, bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen, kunnen de subsidie eenmalig aanvragen.

Wanneer kunt u een subsidie aanvragen?

De waarderingssubsidie is een éénmalige subsidie voor activiteiten en initiatieven die een meerwaarde hebben voor de gemeente. Er kan een subsidie verstrekt worden als het initiatief:

  • bijdraagt aan het meedoen van inwoners in de gemeente Boekel;
  • bijdraagt aan de leefbaarheid van de gemeente;
  • een aanvulling is op het huidige aanbod van activiteiten binnen de gemeente;
  • plaatsvindt in de gemeente;
  • toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente; en
  • er geen sprake is van de weigeringsgronden die benoemd zijn in de verordening onder artikel 9.

U dient de aanvraag 10 weken voordat u aan de activiteit wil beginnen in.

Hoe hoog is de subsidiebijdrage?

De subsidie bedraagt maximaal € 500,- per initiatief en kan éénmalig worden aangevraagd. Er is door de raad een subsidieplafond, ad € 5.000,- vastgesteld. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt de subsidie aanvragen via het invullen van het aanvraagformulier waarderingssubsidie (PDF, 129.3 kB). Het formulier mag u inscannen en sturen naar info@boekel.nl of u mag het inleveren aan de balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Let op dat als u namens een rechtspersoon een aanvraag indient, de aanvraag voorzien moet zijn van de volgende bijlagen:

  • een exemplaar van de oprichtingsakte en/of statuten;
  • de jaarrekening of balans van het voorgaande jaar.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Boekel. Dit mag door een e-mail te sturen naar info@boekel.nl of door te bellen via 0492-326800.

Overzicht regels

Het subsidieproces voor de waarderingssubsidie is geregeld in de ‘Verordening waarderingssubsidie 2023 (Deze link gaat naar een externe website)’.  Hierin staan alle regels en eisen die verband houden met deze subsidie benoemd.