Wie kan de subsidie aanvragen?

Inwoners uit de gemeente Boekel en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk uit de gemeente Boekel, bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen, kunnen de subsidie eenmalig aanvragen.

Wanneer kunt u een subsidie aanvragen?

De waarderingssubsidie is een éénmalige subsidie voor activiteiten en initiatieven die een meerwaarde hebben voor de gemeente. Er kan een subsidie verstrekt worden als het initiatief:

  • bijdraagt aan het meedoen van inwoners in de gemeente Boekel;
  • bijdraagt aan de leefbaarheid van de gemeente;
  • een aanvulling is op het huidige aanbod van activiteiten binnen de gemeente;
  • plaatsvindt in de gemeente;
  • toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente; en
  • er geen sprake is van de weigeringsgronden die benoemd zijn in de verordening onder artikel 9.

U dient de aanvraag 10 weken voordat u aan de activiteit wil beginnen in.

Hoe hoog is de subsidiebijdrage?

De subsidie bedraagt maximaal € 500,- per initiatief en kan éénmalig worden aangevraagd. Er is door de raad een subsidieplafond, ad € 5.000,- vastgesteld. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt de subsidie aanvragen via het invullen van het aanvraagformulier waarderingssubsidie (PDF, 129.3 kB). Het formulier mag u inscannen en sturen naar info@boekel.nl of u mag het inleveren aan de balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Let op dat als u namens een rechtspersoon een aanvraag indient, de aanvraag voorzien moet zijn van de volgende bijlagen:

  • een exemplaar van de oprichtingsakte en/of statuten;
  • de jaarrekening of balans van het voorgaande jaar.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Boekel. Dit mag door een e-mail te sturen naar info@boekel.nl of door te bellen via 0492-326800.

Overzicht regels

Het subsidieproces voor de waarderingssubsidie is geregeld in de ‘Verordening waarderingssubsidie 2023’.  Hierin staan alle regels en eisen die verband houden met deze subsidie benoemd.