Slopen en asbest verwijderen

Als u sloop-, breek-, bouw- of verbouwingswerkzaamheden gaat uitvoeren, dan komt daar vaak sloopafval bij vrij. Indien hier meer dan 10 m³ aan sloopafval vrijkomt bent u verplicht dit 4 weken van tevoren te melden bij de gemeente. Deze regel geldt ook als er asbest of asbesthoudende materialen verwijderd worden.

In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Sloopwerkzaamheden aan een karakteristiek of cultuurhistorisch waardevol gebouw
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Sloopmelding indienen

Een sloopmelding dient u 4 weken van tevoren in via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Na de melding én bij een positieve beoordeling, ontvangt u van de gemeente Boekel een brief met de regels. Pas hierna mag u starten met de sloopwerkzaamheden.

Asbest verwijderen

Als particulier mag u een totale oppervlakte van 35 m² aan asbest zelf verwijderen. Bij oppervlaktes groter dan 35 m² moet een gecertificeerd bedrijf (Deze link gaat naar een externe website) de verwijdering uitvoeren. U zult hiervoor dan een sloopmelding (Deze link gaat naar een externe website) moeten doen. Meer informatie over asbest kunt u vinden op de websites van Asbestwegwijzer (Deze link gaat naar een externe website) en/of Milieu Centraal (Deze link gaat naar een externe website).

Aan te leveren documenten

Bij de sloopmelding moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren (Deze gegevens mogen later aan de gemeente worden verstrekt. Ze moeten echter wel minimaal twee dagen voor de start van de sloopwerkzaamheden ingediend worden)
 • adres, kadastrale aanduiding en aard van het (onderdeel van het) te slopen bouwwerk. (Door middel van een situatietekening kunt u aangeven welk (deel van het) bouwwerk gesloopt wordt)
 • de data, tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden
 • beschrijving van de wijze waarop werkzaamheden plaatsvinden en gegevens over de vrij te komen afvalstoffen

Afhankelijk van de werkzaamheden hebt u verder één of meerdere rapporten nodig. Deze rapporten moet u samen met het meldingsformulier indienen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

 • een asbestinventarisatierapport; als dit op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 vereist is. (Vuistregel is dat een asbestinventarisatierapport nodig is als datgene dat gesloopt gaat worden gebouwd is vóór 1994)
 • sloopveiligheidsplan: in verband met de veiligheid op de slooplocatie
 • rapport van een akoestisch onderzoek: in verband met beperking geluidhinder
 • rapport van een trillingenonderzoek: in verband met beperking hinder als gevolg van trillingen

Kosten

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.