De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Alle bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving.
In het kader hiervan informeren wij u over het bestemmingsplanwijzigingen in de gemeente Boekel

Bebouwde Kom
De gemeente wil haar inwoners nog de kans geven om eventuele bestemmingswijzigingen onder het huidige regime te laten doorvoeren. Het in behandeling nemen van nieuwe bestemmingsplannen kost echter tijd. Daarom streeft de gemeente ernaar om alle bestemmingsplannen die nog in kalenderjaar 2021 in concept bij de gemeente worden aangeleverd, in behandeling te nemen onder de huidige wet- en regelgeving. Daarvoor moet het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk vóór 1 juli 2022 (inwerkingtreding Omgevingswet) ter inzage liggen. De in behandeling name is mede afhankelijk van de capaciteit en werkvoorraad van afdeling Ruimtelijke Ordening.
Alle bestemmingsplanherzieningen die pas in 2022 worden aangevraagd bij de gemeente, vallen onder de nieuwe wet- en regelgeving van de Omgevingswet.

Buitengebied
Zoals u van ons gewend bent werken wij met veegplannen (partiële herziening) in het buitengebied. Met een veegplan procedure kunnen aan locaties een andere bestemming toegekend worden. De deadline voor het aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing voor het eerst volgende veegplan hebben wij verplaatst van 1 november 2021 naar 1 januari 2022. Zo geven wij meer initiatiefnemers de kans om met het laatste veegplan onder het huidige regime mee te lopen voordat de Omgevingswet in werking treedt.
Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt de nodige voorbereidingstijd. Wij streven er naar om uiterlijk 1 januari 2022 een nieuwe procedure voor een veegplan te starten. Daarnaast streven wij er naar om voor 1 juli 2022 een ontwerp veegplan te publiceren. Dit is afhankelijk van de werkvoorraad en de capaciteit van afdeling Ruimtelijke Ordening. 

Tot slot
Onder de Omgevingswet zijn ook nog steeds (bestemmingsplan)wijzigingen mogelijk. De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een andere wettelijke procedure. De gemeente Boekel sorteert zich momenteel al voor op deze nieuwe Omgevingswet, zodat we ook onder deze nieuwe wet onze inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn.