Beschermde bomen

Op de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke bomen (groene bolletjes), waardevolle bomen (gele bolletjes), monumentale bomen (rode bolletjes) en (beschermde) bosgebieden. Als u dubbelklikt op een waardevolle of monumentale boom krijgt u meer informatie over waarom deze boom waardevol of monumentaal is.

Voor alle monumentale, waardevolle en gemeentelijke bomen met een omtrek van 95 cm of groter (gemeten op 1,30 m boven het maaiveld) geldt een vergunningplicht. Een vergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket. Dit kunt u hier (Deze link gaat naar een externe website) doen.

Aanvraag

Bij de aanvraag dienen de volgende bijlagen meegestuurd te worden:

  • Situatietekening met daarop de te vellen bomen
  • Toestemming van de eigenaar van het perceel waarop de houtopstand zich bevindt (indien van toepassing). Deze toestemming is niet nodig indien het gemeentelijke houtopstanden betreft
  • Herbeplantingsplan met daarop in ieder geval de locatie, de soort en de omtrek van de boom/bomen (indien de aanvrager zelf herplant)

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. De hoogte van de leges kunt u terugvinden in de tarieventabel van de legesverordening.

Gemeentelijke bomen met een kleinere omtrek mogen alleen gekapt worden na schriftelijke toestemming van de gemeente. U kunt toestemming vragen via info@boekel.nl.

Herplantplicht of herplantvergoeding

Aan een omgevingsvergunning kappen wordt altijd een herplantverplichting verbonden. Het college is bevoegd om hier bepaalde eisen aan te stellen. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning dient u een herbeplantingsplan toe te voegen. U dient binnen 1 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning de herplant uitgevoerd te hebben.

Indien de aanvrager niet zelf kan of wil herplanten wordt een herplantvergoeding in rekening gebracht. De hoogte van deze herplantvergoeding is afhankelijk van de soort boom:

  • Voor monumentale bomen geldt een herplantvergoeding van € 750 per boom
  • Voor waardevolle bomen geldt een herplantvergoeding van € 500 per boom
  • Voor gemeentelijke bomen geldt een herplantvergoeding van € 250 per boom

Beschermd bosgebied

Voor alle beschermde bosgebieden op de kaart geldt een meldingsplicht. Voor het indienen van een melding, neem dan even contact op via: 0492-326800. 

Melding

Bij een melding voor het kappen van een boom in een bosgebied dienen de volgende bijlagen meegestuurd te worden:

  • Situatietekening met daarop de te vellen bomen
  • Herbeplantingsplan met daarop in ieder geval de locatie, de soort en de omtrek van de boom/bomen (indien oppervlakte bos afneemt)
  • De melding dient minimaal 4 weken voor aanvang van de kap schriftelijk te zijn ingediend bij het bevoegd gezag. Dit kan via info@boekel.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Herplantplicht

Aan een melding voor het kappen van een boom in een bosgebied wordt een herplantplicht verbonden indien het oppervlakte van het bosgebied afneemt. De herplant dient plaats te vinden op hetzelfde bosperceel als waarop de gevelde boom stond. De aanvrager dient binnen 1 jaar na het indienen van de melding de herplant uitgevoerd te hebben.

Let op: voor bepaalde bosgebieden en/of laanbeplanting is wellicht ook een melding nodig bij de provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie klik hier (Deze link gaat naar een externe website).