Verduurzamen voor (sport)verenigingen

Op 25 oktober 2022 is door het College van Burgemeester en Wethouders besloten om (sport)verenigingen in de gemeente Boekel te informeren over bestaande regelingen om te verduurzamen. Daarnaast wordt het maatschappelijk vastgoed in bezit van de gemeente Boekel voorzien van duurzaamheidsadvies.

Met name (sport)verenigingen en gebruikers van gemeentelijk vastgoed vragen steeds vaker aan de gemeente of er mogelijkheden zijn om ondersteund te worden bij het verduurzamen van hun gebouwen en infrastructuur.

Daarom is besloten om (sport)verenigingen binnen de gemeente Boekel te voorzien van informatie over actuele subsidies, leningen en overige regelingen die kunnen helpen om te verduurzamen. Landelijk, provinciaal en regionaal zijn er veel subsidies, leningen en regelingen beschikbaar waar u als (sport)vereniging aanspraak op kunt maken. Deze regelingen kunt u terugvinden in onderstaande tabel. Houd er rekening mee dat het onderstaande overzicht een moment opname is van de huidige regelingen. Na verloop van tijd kunnen deze regelingen stoppen, veranderen of er kunnen nieuwe bijkomen.

Binnen de gemeente gaan we een bepaald stappenplan hanteren voor het verduurzamen van (sport)verenigingen:

  1. Kijk als vereniging of u aanspraak kunt maken op een van de regelingen
  2. Past geen van deze regeling? Kijk dan samen met een adviseur welke mogelijk heden er zijn voor u als vereniging. Deze adviseur kunt u via een aantal van onderstaande regelingen inschakelen.
  3. Komt de adviseur ook tot de conclusie dat er geen (rendabele) mogelijkheden zijn, neem dan contact op met de gemeente via info@boekel.nl.

Subsidies

Subsidies
  Regeling Omschrijving Budget Maatregelen
1 Subsidie Klimaatbestendige Maatregelen (Deze link gaat naar een externe website) Speciale bijdrage voor vergroening in combinatie met waterberging. De maximale subsidie per project is 45% van de projectkosten met een maximum bijdrage van €7.500. Aanleggen groen dak; Afkoppelen regenpijp; Opslaan regenwater; Opvangen van regenwater
2 ISDE Zakelijk (Deze link gaat naar een externe website) Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de ISDE voor zakelijke gebruikers. Afhankelijk van genomen maatregel(en). Zonneboiler; (Hybride) warmtepomp; Zonnepanelen
3 BOSA (Deze link gaat naar een externe website) Subsidie voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. €2.500,- tot €2.500.000,- Investeringen in energiebesparende, circulaire of klimaat adaptieve maatregelen
4 SDE++ (Deze link gaat naar een externe website) SDE++ is een subsidie voor grotere verduurzamingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van je geproduceerde energie of gereduceerde CO₂. Het is een exploitatiesubsidie die in een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar wordt uitbetaald. O.a. installatie zonnepanelen

Leningen

  Regeling Omschrijving Budget Maatregelen
1 Sportlening BNG Duurzaamheids-fonds (Deze link gaat naar een externe website) Sportlening aanvragen voor de verduurzaming van de accommodatie. Lening €10.000,- tot €500.000,- Verduurzamings-investeringen die volgens de voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) in aanmerking komen voor borgstelling
2 Financiering Nationaal Groenfonds (Deze link gaat naar een externe website) Het Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Lening vanaf minimaal €200.000,- Duurzame energieprojecten; Innovatieve groene projecten

Overige regelingen

  Regeling Omschrijving Budget Maatregelen
1 Energie-investeringsaftrek voor ondernemers (Deze link gaat naar een externe website) Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. U kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Maatregelen genoemd in de Energielijst
2 MIA en Vamil (Deze link gaat naar een externe website) U kunt fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Netto belastingvoordeel tot 14%. Milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel die voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst
3 Borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) (Deze link gaat naar een externe website) SWS verstrekt borgstellingen zodat een sportorganisatie een lening kan krijgen bij een derde partij (bank, energiefonds, etc.). Leningen tot €100.000 kunnen door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd. Verduurzamings-investeringen
4 Duurzaamheids-loket Sport
Noord-Brabant (Deze link gaat naar een externe website)
Begeleiding voor sportverenigingen met een energie¬rapportage en hulp bij aanvragen offertes, etc. Kosteloze begeleiding. Verduurzaming van sportclubs
5 SportStroom (Deze link gaat naar een externe website) SportStroom faciliteert het gehele traject van inventarisatie tot realisatie van uw energiebesparende maatregelen, inclusief bouwkundig advies en financiering. Begeleiding. Besparingsadvies
Zonnepanelen
Ledverlichting
Laadpalen
HR-infrarood verwarming
6 Maatschappelijk financieren (Deze link gaat naar een externe website) Met het model van Maatschappelijk Financieren kan de subsidie omlaag, terwijl de positie van de sportorganisaties gezonder wordt. Begeleiding met:
ontwerpen van financieringen; vereiste documenten opstellen;
advies over politieke besluitvorming; aanvragen coördineren en begeleiden; kandidaat-kredietverleners selecteren; kapitaal aantrekken en storten.
Verduurzamen sportclubs en verenigingen

Verduurzamen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

De gemeente gaat de komende periode goed kijken naar het eigen maatschappelijke vastgoed. Dit zal worden aangepakt door middel van een integraal duurzaamheidsadvies. Dit houdt in dat alle energielabels zullen worden hernieuwd en dat er wordt gekeken naar mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die te treffen zijn in de gebouwschil, de installaties en processen en het gedrag van de gebruikers. De mogelijk te nemen maatregelen worden vervolgens verwerkt in de meerjarige onderhoudsplanning, waardoor de gemeente Boekel een duurzaam meerjarige onderhoudsplanning krijgt.

Zonne- en windenergie

De gemeente Boekel wil het opwekken van zonne-energie ondersteunen, maar ook het landschap en de onbebouwde ruimte in de gemeente beschermen. Daarom kijken we vooral naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken binnen de bebouwde omgeving, bij voorkeur op het dak. Toch zijn er ook steeds meer initiatieven om zonnevelden in het buitengebied aan te leggen. Hoe zorg je ervoor dat die passen in de omgeving? De voorwaarden voor het oprichten van zonneveld kunt u terugvinden in het Afwegingskader Wind en Zon op land (PDF, 6.1 MB).

Naast zonne-energie kan ook windenergie een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie. Windturbines zijn echter niet overal passend gezien de effecten die zij kunnen hebben op de omgeving (bijvoorbeeld slagschaduw en geluid) en de inpassing in het landschap. Daarnaast mogen windturbines niet hoger zijn dan 25 meter om het vliegverkeer en de radar van Vliegveld Volkel niet te verstoren. Wilt u kijken of er mogelijkheden zijn om een windturbine te plaatsen, bekijk dan het Afwegingskader Wind en Zon op land (PDF, 6.1 MB).

Wet- en regelgeving

Voor bedrijven zullen in 2023 een aantal wettelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Aanscherping energiebesparingsplicht

Op 1 juli 2023 wordt de bestaande energiebesparingsplicht aangescherpt. De energiebesparingsplicht is van kracht op bedrijven die meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit gebruiken. De belangrijkste zaken die dan worden aangepast zijn:

  • De energiebesparingsplicht gaat rechtstreeks doorwerken naar vergunningplichtige bedrijven. De specifieke energievoorschriften in vergunningen komen dan te vervallen en de Informatieplicht geldt dan ook voor vergunningplichtige bedrijven;
  • Er komt een Onderzoeksplicht voor de grootste energieverbruikers (>170.000 m3 gas en/of >10 miljoen kWh per jaar). Deze bedrijven moeten elke vier jaar een energiebesparingsonderzoek indienen;
  • Het bevoegd gezag voor ETS bedrijven (industriële bedrijven die meedoen aan het Europees Stelsel voor Emissiehandel) verhuist van het Rijk (RVO) naar gemeenten en provincie;
  • Naast de besparingsverplichting komt ook een verplichting voor opwek: alle opwek van hernieuwbare energie die zich binnen 5 jaar terugverdient, moet worden uitgevoerd.

Rapportageverplichtingen

Mede als gevolg van deze aanscherpingen hebben bedrijven één of meer van de volgende rapportageverplichtingen:

  • Informatieplicht: een bestaande verplichting sinds 2019, maar nieuw voor vergunningplichtige bedrijven;
  • Onderzoeksplicht: een nieuwe verplichting voor de grootste energieverbruikers;
  • EED-plicht: een sinds 2015 bestaande verplichting voor grote ondernemingen, waarvoor in 2019 een tweede rapportageronde is geweest.

Voor deze rapportages geldt 1 december 2023 als uiterste datum van indienen. De ODBN ziet er namens de gemeente op toe dat bedrijven de rapportages informatie- en onderzoeksplicht tijdig indienen. Voor de EED is het Rijk (RVO) bevoegd gezag en toezichthouder. ODBN gebruikt de informatie uit deze rapportages als basis voor toezicht. Omdat pas per 1 december 2023 informatie beschikbaar komt, zal het toezicht bij de zwaardere categorie bedrijven (vergunningplichtig, onderzoeksplichtig, ETS) pas vanaf die datum worden ingericht. In 2023 concentreert het toezicht zich nog op de huidige doelgroep Informatieplichtige bedrijven.

Energielabel C kantoren

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor kantoren de verplichting om energielabel C of beter te hebben. De gemeente houdt hier toezicht op. De ODBN heeft alleen een signaalfunctie: wanneer zij tijdens het energietoezicht kantoren aantreffen die niet aan de label C verplichting voldoen, registreren wij dat en vermelden wij dit in de toezichtsbrief zodat zowel het bedrijf als de gemeente hiervan op de hoogte zijn.