Onderzoek naar N605 door provincie afgerond -januari 2015-

-Januari 2015-

Het is even stil geweest rondom de voortgang wat betreft de Randweg. De provincie heeft het afgelopen jaar benut om een tweetal onderzoeken te doen. Er is in 2014 door de Provincie onderzoek gedaan naar het oplossend vermogen van kleine maatregelen om de verkeersproblematiek van de N605 door de kom van Boekel op te lossen.  Conclusie was dat de problematiek niet met kleinschalige maatregelen oplosbaar bleek. In het najaar van 2014 heeft de provincie daarom besloten te onderzoeken of het afwaarderen van de N605 naar een erftoegangsweg met 60 km/uur een oplossing kan zijn.

Dat onderzoek is nu afgerond. Gedeputeerde Staten (GS) concludeert dat het afwaarderen van de N605 dusdanige negatieve effecten heeft dat dit geen oplossing is. Aldus stelt GS dat de N605 een gebiedsontsluitende weg met een snelheidsregime van 80 km/uur moet blijven met een snelheidsregime van 80 km/uur. Als gevolg van de intensiteiten van (vracht)verkeer heeft het de voorkeur om de verbinding zo min mogelijk via de bebouwde komt te leiden. Derhalve is het college van GS van mening dat werk gemaakt moet worden van de randweg Boekel.
GS vraagt de colleges van de betrokken gemeenten om dit standpunt te onderschrijven.
Het college van de gemeente Boekel heeft op 27 januari kennis genomen van de provinciale visie op de N605 en deze onderschreven.

De gemeente Boekel is blij met de constatering dat de N605 een ontsluitende functie heeft voor de regio en als 80 km/uur weg blijft aangemerkt. Wij worden bevestigd in onze argumenten om tot een randweg te komen, wij zijn ervan overtuigd dat dit goed is voor de leefbaarheid in Boekel. Onder aanvoering van de provincie zal de dialoog met de omgeving verder worden aangegaan.

Het onderzoek is te raadplegen op de website van de provincie www.brabant.nl door te zoeken op N605. De bijbehorende statenmededeling is hieronder te raadplegen.