Definitief voorontwerp randweg Boekel gereed -maart 2011-

-Maart 2011-

Proces
Vanaf 2002 is er een intensief proces doorlopen om te komen tot een Randweg Boekel. In eerste instantie heeft er een verkeerskundige studie plaatsgevonden naar de nut en noodzaak en vervolgens is er een MER-studie uitgevoerd. Dit gehele proces heeft geleid tot besluitvorming in februari 2010 met een vaststelling voor een tracé van de Randweg, waarbij het middengedeelte nog nader ingevuld moest worden. Ook is daarbij de nut en noodzaak nogmaals onderstreept. Voor het middengedeelte zijn een aantal varianten opgesteld die met de verschillende buurtschappen zijn besproken. Een belangrijk onderdeel in de nadere analyse werd gevormd door de ruimtelijke toets en de inpassing van de Randweg in het buitengebied. De overleggen met diverse bewoners en instanties heeft uiteindelijk geleid tot een keuze voor het tracédeel tussen de Zandhoekse Loop en de Lage Raam. Besluitvorming hierover heeft op 14 oktober 2010 plaatsgevonden.

Vanaf dat moment is gestart met het daadwerkelijke ontwerpen van de randweg. Vanaf oktober 2010 tot en met februari 2011 is het tracé van de Randweg nader uitgewerkt tot een voorontwerp (VO) en zijn de investeringen voor het realiseren van de Randweg bepaald.

Op 1 maart heeft het college met betrekking tot de voorliggende stukken besloten en deze doorgestuurd naar de raad. Daarmee zijn de stukken openbaar geworden.

Op 28 maart zal een openbare informatieavond worden gehouden in Nia Domo. De dag erna, op 29 maart worden de voorstellen besproken in de commissie grondgebiedzaken van de gemeente Boekel. Uiteindelijk zal de raad op 7 april besluiten.  Bij positief besluit worden de stukken daarna doorgestuurd naar de provincie zodat daar de keuze kan worden gemaakt welke prioriteit de randweg van Boekel krijgt en wanneer wordt overgegaan tot uitvoering. Dat besluit wordt in november 2011 verwacht.

Het voorontwerp
Het opstellen van het ontwerp voor de randweg is door de gemeente gedaan in opdracht van de provincie. Het wordt immers een provinciale weg. De besluitvorming daarover is dan ook voornamelijk een provinciale zaak.  In de stuurgroep waarin zowel de gedeputeerde als de wethouder zitten worden de besluiten genomen aangaande de weg.

De voornaamste aandachtspunten bij het uitwerken van het tracé naar een ontwerp waren:

 1. De ligging van de noordelijke rotonde (Volkelseweg)

 2. De situering van de Randweg ter hoogte van de Neerbroek

 3. De ontsluiting bedrijventerrein De Vlonder

 4. De ligging zuidelijke rotonde (Mutshoek)

 5. De ligging van de Randweg tussen de Kiesbeemd en de Zandhoekse Loop

 6. Aan te leggen parallelstructuren en sloten

 Na afweging van alle belangen, de vrijgekomen informatie uit de vele gesprekken en informatie avonden, de informatie uit een aanvullend verkeersonderzoek naar de effecten van enkele alternatieven en het beoordelen van de financiele gevolgen van de oplossingen   is er een uiteindelijk ontwerp uitgerold. Met betrekking tot bovengenoemde punten zijn de volgende keuzes gemaakt:

 1. De noordelijke rotonde komt dicht tegen de Volkelseweg aan te liggen. Daarvoor moet wel een woning worden gesloopt maar dit is per saldo de oplossing die het  meest bijdraagt aan een leefbare oplossing.

 2. Ter hoogte van de Neerbroek krijgt de randweg een iets zuidelijker beloop. Ook daarvoor moet een woning worden gesloopt maar daarmee is de leefbaarheid voor de overige woningen gemaximaliseerd. Ook garandeert deze oplossing de beste garantie voor bedrijfsontwikkelingen ter plaatse.

 3. De ontsluiting van de Vlonder zal plaats gaan vinden middels een nieuwe (extra) rotonde ten noorden van de Lage Raam. Dit besluit is niet zonder slag of stoot gegaan. Indien we echter alle voor en nadelen tegenover elkaar zetten dan blijkt deze keuze met name op het gebied van leefbaarheid voor de gehele kom Boekel veruit de beste oplossing.

 4. De ligging van de zuidelijke rotonde bij de Gemertseweg is licht verschoven om ook hier maximale afstanden ten opzichte van bebouwing te garanderen. Verder zijn de aansluitingen van panden geoptimaliseerd.

 5. De randweg zal in het zuiden de Zandhoekseloop op gaan zoeken.  Daardoor ontstaan ter plaatse kansen om een betere ruimtelijke inpassing van de randweg te realiseren. Ook is daar gekeken naar het minimaliseren van kaveldoorsnijdingen om de bedrijfsvoering minimaal te hinderen.

 6. Met betrekking tot de parallelstructuren is gekozen voor een heel sobere aanpak. Daarmee wordt het ruimtegebruik van de randweg fors minder. Nu resteren alleen parallelvoorzieningen om het Goor en het Leurke te ontsluiten.
  Met betrekking tot de sloten wordt ervoor gekozen om het regenwater zoveel mogelijk op te vangen in de 6 meter brede bermen. Alleen daar waar de grondwaterstand de aanleg van sloten noodzakelijk maakt, of waar bestaande sloten moeten worden doorgevoerd is gekozen voor een echte bermsloot. Ook hiermee is het ruimtegebruik fors teruggebracht.

De opwaardering van de N605 naar een volledige 80 km weg is onder andere voortgekomen uit de verkeersveiligheid. Binnen de kom van Boekel waren de problemen relatief gering. Het deel van de N605 buiten de kom heeft echter jaren als black spot locatie op de lijst gestaan.  Door de nu uitgevoerde reconstructie en de aanlag van de randweg, allemaal uitgevoerd binnen de principes van duurzaam veilig, moet de veiligheid geborgd worden.

Nadeel van deze keuze voor veiligheid is dat er geen koude oversteken (rechtdoor oversteken zonder links- of rechtsaf) mogen worden gerealiseerd. Uitsluitend bij rotondes mag worden overgestoken. Daar is de snelheid laag en zijn eventuele ongevallen vaak beperkt in omvang.

Dat gaat ook op voor de fietsers. Uit de verkeerskundige gegevens blijkt dat een veilige oversteek op maaiveld niveau ter hoogte van de rotonde kan worden gerealiseerd. De fietsers krijgen de mogelijkheid om in twee stappen over te steken. Midden in de rijbaan komt daarvoor een brede verhoging. Fietstunnels zullen derhalve niet worden gerealiseerd, daarvoor zijn de verkeershoeveelheden te beperkt.

De visie op de dorpsmantel
Bij de uitwerking van het voorontwerp is nadrukkelijk de ligging van de randweg in het landschap meegewogen en is gekeken naar de invulling van het gebied dat ontstaat tussen de randweg en de bebouwde kom, de zogenoemde dorpsmantel. De invulling van de ruimte tussen de randweg en het dorp is voornamelijk aan de gemeente.

Gelijktijdig met het voorontwerp wordt aan het bestuur de visie op de dorpsmantel neergelegd. In de nu voorliggende visie wordt gepleit voor het veelal open houden van het gebied tussen randweg en dorp. Daardoor ligt Boekel straks niet verscholen achter wallen en groen maar is voor de passant goed in beeld. Waar mogelijk worden de buurtschappen versterkt. Ter hoogte van de Vlonder is bij de Lage Raam (bij de nieuwe 4e rotonde) een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien. Met name bij de kruisende waterlopen is gekeken naar een versterking van de beleving van die waterlopen. Daar zijn stevige zones gepland om zodoende water en groen te combineren.

De nu voorliggende visie zal, indien de raad er haar goedkeuring aan geeft, worden opgenomen in de structuurvisie voor de gehele gemeente.

De Kosten
De totale kosten van het voorliggende ontwerp zijn geraamd op 17,25 miljoen. Ruim 9 miljoen daarvan zit in het aanleggen van de weg. Het overige deel van de kosten zit in de aankoop van benodigde gronden en woningen en de bijkomende schadevergoedingen.

Van die 17,25 miljoen komt een totaalbedrag van 2,6 miljoen voor rekening van de gemeente Boekel. Dat is onze bijdrage in de aansluitingen op de drie geplande rotondes, de extra rotonde en de nieuwe aansluiting van bedrijventerrein de Vlonder.

Over deze bijdrage zal de raad op 7 april gaan besluiten.

Vervolg
Voor een deel is dit al bij planning besproken. Op 28 maart zal een openbare informatieavond worden gehouden in Nia Domo. Op 29 maart wordt het voorstel in de commissie grondgebiedzaken besproken. Deze avond start om 20.00 uur.

Uiteindelijk zal de raad in de vergadering van 7 april besluiten gaan nemen. Dat is dan met name op het gebied van de gemeentelijke bijdrage en de visie op de dorpsmantel.

Na een positief raadsbesluit worden de plannen doorgestuurd naar de provincie zodat daar de keuze kan worden gemaakt welke prioriteit de randweg van Boekel krijgt en wanneer wordt overgegaan tot uitvoering. Dat besluit wordt in november 2011 verwacht.

Besluit de provincie tot spoedige uitvoering dan zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en kunnen de gronden worden aangekocht. Bij een voorspoedig verloop kan een jaar of twee later worden gestart met de daadwerkelijke aanleg.