Agenda van de vergaderingen van de raad en commissies

donderdag 30 mei 2024

Vergadering van de Raad

Locatie: Raadzaal gemeente Boekel
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare raadsvergadering op dinsdag 4 juni 2024.

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Trekking van het stemnummer
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Besluit hamerstukken
 6. Spreekrecht voor burgers
 7. Raadsvoorstel inzake Financiële bijdrage aanleg 3e padelbaan bij Tennis en Padel club Boekel
 8. Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor aankoop strook grond Kraaiendonk
 9. Raadsvoorstel inzake BSOB: Jaarrekening 2023, 1e begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025
 10. Raadsvoorstel inzake Budgetverhoging Project De Boschberg (klimaat adaptief)
 11. Raadsvoorstel inzake Regionaal beleidsprogramma jeugdhulp 2024-2028 Noordoost Brabant (hamerstuk)
 12. Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan De Biezen, Venhorst (fase 1) (hamerstuk)
 13. Raadsvoorstel inzake Vervanging veld dameskorfbalvereniging JES in Venhorst (hamerstuk)
 14. Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB (hamerstuk)
 15. Raadsvoorstel inzake Tweede wijziging van de Algemene Subsidieverordening 2014 gemeente Boekel (hamerstuk)
 16. Raadsvoorstel inzake Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder B.M.H. Brands (hamerstuk)
 17. Raadsvoorstel inzake Definitieve Ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant noord 2024 hamerstuk)
 18. Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 ODBN (hamerstuk)
 19. Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord (hamerstuk)
 20. Raadsvoorstel inzake 1e wijziging, advies inzake adviesrecht, participatieplicht en de uitgebreide procedure (hamerstuk)
 21. Raadsvoorstel inzake Aanpassing verordening starterslening (hamerstuk)
 22. Moties vreemd aan de orde van de dag
 23. Mededelingen en ingekomen stukken
 24. Vaststelling notulen raadsvergadering 4 april 2024
 25. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.

Vergadering van de openbare Commissie Wonen en Werken

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare commissievergadering Wonen en Werken op woensdag 26 juni 2024:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Horen indieners van zienswijzen
 6. Raadsvoorstel inzake Budgetverhoging Project De Boschberg (klimaat adaptief)
 7. Raadsvoorstel inzake Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein Lage Raam
 8. Raadsvoorstel inzake Vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan Herziening 2023' (Veegplan 11)
 9. Raadsvoorstel inzake Vaststellen bestemmingsplan Schutboom fase 2
 10. Raadsvoorstel inzake Duurzaamheidsvisie 2024
 11. Raadsvoorstel inzake Wijziging regeling KCV Brabant Noordoost (Regio Taxi)
 12. Raadsvoorstel inzake Ontwerp Regeling GR KCV Brabant Noordoost (Regio Taxi)
 13. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
 14. Vaststelling advieslijst commissie Wonen en Werken d.d. 22 mei 2024
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.

Vergadering van de openbare Commissie Bestuur en Samenleving

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare commissievergadering Bestuur & Samenleving op donderdag 27 juni 2024.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Raadsvoorstel inzake de Jaarrekening
 6. Raadsvoorstel inzake de Voorjaarsnota
 7. Raadsvoorstel inzake Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
 8. Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2023, jaarverslag 2023, kadernota 2025 en ontwerpbegroting 2025 BHIC
 9. Raadsvoorstel inzake GGD Hart voor Brabant jaarstukken 2023, wijziging begroting 2024, (ontwerp)begroting 2025
 10. Raadsvoorstel inzake Wijziging GR RAV
 11. Raadsvoorstel inzake Begroting 2025 en jaarrekening 2023 RAV Brabant Midden-West-Noord
 12. Raadsvoorstel inzake Concept convenant RNOB
 13. Raadsvoorstel inzake Jaarplan en begroting 2025 RNOB
 14. Raadsvoorstel inzake Concept begroting 2025 en realisatie 2023 - Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)
 15. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
 16. Vaststelling advieslijst commissie B&S d.d. 21 mei 2024
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.