Komende vergaderingen gemeente Boekel

donderdag 9 mei 2024

Vergadering van de Raad

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare themabijeenkomst op dinsdag 14 mei 2024:

1. Opening
2. Openbare behandeling uitkomsten onderzoek Oost-Westverbinding
3. Haalbaarheidsonderzoek extra huurwoningen (besloten)
4. Sluiting

Let op! De openbare behandeling van de uitkomsten van het onderzoek naar de Oost-Westverbinding gaat enkel over de uitkomsten van het onderzoek. Op 16 mei 2024 van 19:30 tot 21:00 uur staat een informatieavond bij Nia Domo voor inwoners over de Oost-Westverbinding gepland.

Themabijeenkomst

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare themabijeenkomst op woensdag 15 mei 2024:

1. Opening
2. Grondbeleid
3. Grondbeleid toelichting financiën (besloten)
4. Sluiting

Vergadering van de openbare Commissie Bestuur en Samenleving

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare commissievergadering Bestuur & Samenleving op dinsdag 21 mei 2024:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor burgers
4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
5. Raadsvoorstel inzake Vervanging veld dameskorfbalvereniging JES in Venhorst
6. Raadsvoorstel inzake Financiële bijdrage aanleg 3e padelbaan bij Tennis en Padel club Boekel
7. Raadsvoorstel inzake Regionaal beleidsprogramma jeugdhulp 2024-2028 Noordoost Brabant
8. Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB
9. Raadsvoorstel inzake BSOB: Jaarrekening 2023, 1e begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025
10. Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
11. Raadsvoorstel inzake Tweede wijziging van de Algemene Subsidieverordening 2014 gemeente Boekel
12. Raadsvoorstel inzake Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder B.M.H. Brands
13. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
14. Vaststelling advieslijst commissie B&S d.d. 19 maart 2024
15. Rondvraag
16. Sluiting

Vergadering van de openbare Commissie Wonen en Werken

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare commissievergadering Wonen en Werken op woensdag 22 mei 2024:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor burgers
4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
5. Horen indieners van zienswijzen
6. Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan De Biezen, Venhorst (fase 1)
7. Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor aankoop strook grond Kraaiendonk
8. Raadsvoorstel inzake Aanpassing verordening starterslening
9. Raadsvoorstel inzake Definitieve Ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant noord 2024
10. Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2023 en Ontwerpbegroting 2025 ODBN
11. Raadsvoorstel inzake 1e wijziging, advies inzake adviesrecht, participatieplicht en de uitgebreide procedure
12. Raadsvoorstel inzake Budgetverhoging Project De Boschberg (klimaat adaptief)
13. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
14. Vaststelling advieslijst commissie Wonen en Werken d.d. 20 maart 2024
15. Rondvraag
16. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website: www.boekel.nl
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar: griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op: 0492 326800.