Vergadering van de Raad op donderdag 4 april 2024

donderdag 21 mrt 2024

Vergadering van de Raad

Locatie: Raadzaal gemeente Boekel

Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare raadsvergadering op donderdag 4 april 2024:

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Trekking van het stemnummer
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Besluit hamerstukken
 6. Spreekrecht voor burgers
 7. Raadsvoorstel inzake Besluit tot niet vaststelling van het bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 10B
 8. Raadsvoorstel inzake Stichting Gemeenschapshuis Venhorst Exploitatiebijdrage 2024
 9. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2024
 10. Raadsvoorstel inzake Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit 4 en verlenging van De Cultuurloper
 11. Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Herontwikkeling perceel Burgt 8 (hamerstuk)
 12. Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor Startersleningen 2024 (hamerstuk)
 13. Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2023 tot en met 2026 (hamerstuk)
 14. Raadsvoorstel inzake Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (hamerstuk)
 15. Raadsvoorstel inzake Vaststellen rapport Grip op GR-en en instellen focusgroepen (hamerstuk)
 16. Motie vreemd aan de orde van de dag
 17. Mededelingen en ingekomen stukken
 18. Vaststelling notulen raadsvergadering 22 februari 2024
 19. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website: www.boekel.nl
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar: griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op: 0492 326800.