Agenda's commissievergaderingen op 19 en 20 maart 2024

donderdag 7 mrt 2024

Vergadering van de openbare Commissie Bestuur en Samenleving

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Vergadering van de openbare Commissie Bestuur en Samenleving

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare commissievergadering Bestuur & Samenleving op dinsdag 19 maart 2024:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor burgers
4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
5. Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2023 tot en met 2026
6. Raadsvoorstel inzake Toestemming wijziging gemeentelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)
7. Raadsvoorstel inzake Stichting Gemeenschapshuis Venhorst Exploitatiebijdrage 2024
8. Raadsvoorstel inzake Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit 4 en verlenging van De Cultuurloper
9. Raadsvoorstel inzake Grip op Gr-en
10. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
11. Vaststelling advieslijst commissie B&S d.d. 6 februari 2024
12. Rondvraag
13. Sluiting

Spreekrecht voor burgers


Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.


Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.

Vergadering van de openbare Commissie Wonen en Werken

Vergadering van de openbare Commissie Wonen en Werken

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare commissievergadering Wonen en Werken op woensdag 20 maart 2024:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor burgers
4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
5. Horen indieners van zienswijzen
6. Raadsvoorstel inzake Besluit tot niet vaststelling van het bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 10B
7. Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Herontwikkeling perceel Burgt 8
8. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2024
9. Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor Startersleningen 2024
10. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
11. Vaststelling advieslijst commissie Wonen en Werken d.d. 7 februari 2024
12. Rondvraag
13. Sluiting

Spreekrecht voor burgers


Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.