Agenda's commissievergaderingen van 28 en 29 november

dinsdag 21 nov 2023

Vergadering van de openbare Commissie Bestuur en Samenleving op dinsdag 28 november 2023
Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Raadsvoorstel inzake Verordening Rekenkamer Boekel 2024
 6. Raadsvoorstel inzake Benoeming rekenkamerleden en klankbordgroep
 7. Raadsvoorstel inzake Belasting- en legesverordening 2024:
  * Legesverordening 2024 met bijbehorende Tarieventabel leges 2024
  * Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 met bijbehorende Tarieventabel
  *Lijkbezorgingsrechten 2024
  * Verordening onroerendezaakbelastingen Boekel 2024
  * Verordening toeristenbelasting 2024
  *Verordening afvalstoffenheffing 2024
  * Verordening rioolheffing 2024
 8. Raadsvoorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
 9. Raadsvoorstel inzake BSOB 2e burap en 2de BW 2003
 10. Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2023
 11. Raadsvoorstel inzake Nota reserves en voorzieningen 2024
 12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
 13. Raadsvoorstel inzake formatie Griffie Boekel
 14. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
 15. Vaststelling advieslijst gecombineerde commissie BS en WW 26 september 2023
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.

Vergadering van de openbare Commissie Wonen en Werken op woensdag 29 november 2023
Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Horen indieners van zienswijzen
 6. Raadsvoorstel inzake Aanpassing APV i.v.m. invoering Omgevingswet
 7. Raadsvoorstel inzake Ter vaststelling bestemmingsplan omgevingsplan Veegplan 10B
 8. Raadsvoorstel inzake Geurgebiedsvisie, geurverordening en beleidsregels geur 2023
 9. Raadsvoorstel inzake Aanpassing APV i.v.m. invoering Omgevingswet
 10. Raadsvoorstel inzake adviesrecht, participatieplicht en uitgebreide procedure
 11. Raadsvoorstel inzake aanpassing Erpseweg
 12. Raadsvoorstel Stimuleringsmaatregel duurzaamheid (raadswerkgroep)
 13. Raadsvoorstel inzake Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ODBN 2024
 14. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
 15. Vaststelling advieslijst commissie Wonen en Werken 1 november 2023
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.