College gemeente Boekel presenteert begroting 2024

dinsdag 26 sep 2023

College gemeente Boekel presenteert begroting 2024

Positief saldo op de begroting, maar zorgen voor de toekomst

Boekel – Onderaan de begroting van 2024, die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel onlangs presenteerde, prijkt een bedrag in de plus. Echter de vooruitzichten vanaf 2026 lijken minder rooskleurig. 2026 en 2027 laten een negatief saldo zien. Als de structurele korting van rijksmiddelen in stand blijft, dan kunnen maatregelen niet uitblijven. De begrotingsstukken bieden inzicht in de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. Ze dragen bij aan de invulling van de strategische visie van Boekel ‘Gastvrij en actief naar 2030’.

Begroting sluit aan op ambities
In de begroting staan de ambities zoals verwoord in het gezamenlijke coalitieprogramma ‘Samen werken aan de gemeenschap Boekel waarin iedereen meetelt en meedoet’. Alle risico’s zijn opnieuw geactualiseerd en afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Gelukkig blijkt het weerstandsvermogen omvangrijk genoeg om de risico’s op te vangen in 2024. Maar voor de komende jaren zal dit geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Een van de consequenties is dat er vrijwel geen ruimte is voor nieuwe investeringen en structurele uitgaven.

Landelijke opgaves terug te zien in Boekel
Problemen die op landelijk niveau spelen zijn ook terug te zien in Boekel. Burgemeester Caroline van den Elsen: “De verschillende opgaven onder andere op het gebied van woningbouw, transitie van landelijk gebied, energietransitie, asielproblematiek en jeugdzorg mogen niet stilvallen en vragen om meer duidelijkheid en soms ook om meer middelen vanuit het Rijk en/of Provincie. Al deze uitdagingen en opgaven hebben we zoveel mogelijk meegenomen om zo een goede balans te vinden tussen ambities en beschikbare middelen.”.

Programma’s per portefeuillehouder
Burgemeester Caroline van den Elsen is verantwoordelijk voor ‘Bestuur, veiligheid en financiën’. De gemeente wil functioneren als faciliterende en ondersteunende organisatie. De krappe arbeidsmarkt brengt flinke uitdagingen met zich meer maar gelukkig slagen we er vrij goed in om betrokken en bekwame mensen binnen te halen. De gemeente kent steeds meer digitale werkprocessen en dienstverlening. We zetten structureel in op versterking van onze informatieveiligheid. In 2024 herijken we de strategische visie. Inwoners, waaronder de jeugd, worden meer betrokken bij de invulling van beleid.

Wethouder Ben Brands heeft in zijn portefeuilles breed aandacht voor bouwen, wonen en ruimtelijke ordening. Speerpunten zijn het bevorderen van de werkgelegenheid, het realiseren van voldoende woningbouw, o.a. voor sociale huurbewoning en het op orde houden van het voorzieningenniveau. Hierbij wordt steeds ingespeeld op de wensen vanuit de gemeenschap. Ook het ruimte-voor-ruimte-project is een belangrijk onderdeel. Circulaire economie en landbouw, zwerfafval en milieu in het algemeen zijn hierbij terugkerende aandachtspunten.

Wethouder Henri Willems is verantwoordelijk voor verschillende portefeuilles, zoals het sociaal domein en volksgezondheid. In het sociaal domein staat het belang van veilig en zelfstandig blijven wonen centraal. Hiervoor worden initiatieven vanuit de gemeenschap gestimuleerd. De gemeente gaat tevens aan de slag met de bereikbaarheid middels het opstellen van een mobiliteitsplan en het blijven faciliteren van de Buurtbus, maar ook door de aansluiting op de snelfietsroutes. Onderwijs en sport blijven belangrijke speerpunten binnen het programma, met name de huisvesting en het accommodatiebeleid.

Begroting in een oogopslag
De infographic van de begroting laat in één oogopslag overzichtelijk zien hoe de gemeente er financieel voor staat en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft.

De procedure
Op 12 september heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting 2024 aan de commissie- en raadsleden aangeboden. De begroting wordt op 8 november 2023 tijdens een openbare vergadering behandeld in de raad. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats op het gemeentehuis. De financiële stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website www.boekel.nl.

Foto: College gemeente Boekel presenteert begroting 2024, v.l.n.r. gemeentesecretaris Marcic, wethouder Willems, burgemeester Van den Elsen en wethouder Brands