Gemeente Boekel sluit af met positief resultaat op jaarrekening 2022

donderdag 22 jun 2023

De jaarrekening 2022 van de gemeente Boekel sluit met een positief saldo van €2.560.000,-. Een aantal behoorlijke mee- en tegenvallers draagt bij aan dit positieve saldo.

De jaarrekening is een terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar dat de gemeente Boekel door gedegen bedrijfsvoering en een aantal incidentele meevallers met een positief resultaat kan afsluiten. De belangrijkste positieve meevaller betreft de hogere uitkering van het Rijk en de financiële vergoeding voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Naast de incidentele voordelen hebben we ook een aantal negatieve bijstellingen moeten verwerken waaronder een storting in de voorziening grondbedrijf voor de centrumontwikkeling/Zuidwand en een hoger uitgekeerd bedrag energietoeslag. 

Start nieuwe bestuursperiode

Met het afsluiten van 2022 heeft het college de bestuursperiode 2018 – 2022 afgerond. In 2022 is het nieuwe vierjarige collegeprogramma van start gegaan. “Wij zijn trots op het positieve resultaat, maar vooral ook op de vele activiteiten uit de eerste jaarschijf die zijn opgepakt en/of gerealiseerd. Flinke stappen zijn gezet om de leefbaarheid en sociale samenhang verder te vergroten en Boekel nog aantrekkelijker te maken”, aldus burgemeester Van den Elsen. Hierbij wordt gedacht aan de mobiliteitsvisie, het opstarten van de buurtbus en de nieuwe sportvoorzieningen zoals de kunstgrasvelden bij VV Boekel sport en de padelbanen bij de Tennisclub Boekel. Ook is vanwege de krappe woningmarkt veel aandacht voor het speerpunt wonen geweest. Dit is terug te zien in de diverse woningbouwplannen. Daarnaast is de huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen verder uitgebreid. Als gevolg van de aanhoudende oorlog in Oekraïne is de toestroom van vluchtelingen nog steeds groot. Niet alleen de huisvesting, maar ook onderwijs en begeleiding vragen hierbij om de nodige extra capaciteit.

Positief saldo

Alle plussen en minnen opgeteld resteert een mooi positief resultaat voor 2022 wat opnieuw een aanmerkelijke bijdrage levert aan onze reservepositie. Dit maakt ook toekomstige
investeringen mogelijk en biedt voldoende financiële weerstand aan onvoorziene omstandigheden en risico’s. Het positieve saldo van € 2.560.000 wordt voorgesteld toe te voegen aan de algemene reserve. Op 22 juni aanstaande ligt de jaarrekening tijdens de raadsvergadering voor ter besluitvorming.

Voorjaarsnota 2023

Het college heeft afgelopen week ook de voorjaarsnota 2023 vastgesteld. Deze geeft inzicht in de cijfers van het lopende begrotingsjaar 2023 en blikt vooruit naar de begroting van 2024. De verwachting is, opnieuw vanwege hogere inkomsten vanuit het Rijk, ook 2023 af te kunnen sluiten met een positief resultaat (€395.000,-).
Echter de vooruitzichten zijn minder rooskleurig. De komende twee jaren lijken er voor de gemeente nog prima uit te zien. Met positieve saldi van € 1.681.000, - voor 2024 en € 1.847.000, - voor 2025 maar zoals het er nu uitziet moet de gemeente het vanaf 2026 structureel met fors minder middelen vanuit de Rijksoverheid doen. Dit zorgt voor onzekerheid en extra financiële uitdagingen. Uitdagingen die wij vol vertrouwen aangaan.

De gemeenteraad bespreekt de Voorjaarsnota op 4 juli en deze wordt in de raadsvergadering van 13 juli vastgesteld.

De jaarrekening 2022 en voorjaarsnota 2023 worden gepubliceerd op deze website.