Update Zuidwand Boekel

donderdag 2 feb 2023

Het nieuwe jaar is begonnen. In 2023 gaat er een en ander gebeuren met betrekking tot de Zuidwand. U leest hier een korte samenvatting van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar 2023. Want alhoewel er weinig zichtbaars gebeurt, gebeurt er achter de schermen van alles.

Vergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwvergunning voor de Zuidwand op 21 juni 2022 verleend. Tegelijk heeft het college de verkeersbesluiten genomen en een kapvergunning verleend. Tegen deze besluiten is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op vrijdag 24 februari aanstaande wordt dit beroep in een zitting behandeld. Een paar maanden daarna volgt de uitspraak van de Raad van State. Op dit moment houden we in de planning rekening met een uitspraak vóór de zomer van 2023.

Onteigening Koninklijk Besluit & procedure

Om uitvoering te kunnen geven aan het bestemmingsplan "Zuidwand, Boekel" is de gemeente al een geruime periode in overleg met de eigenaren, huurders en gebruikers in en van de Zuidwand. Deze overleggen resulteren er in dat een groot deel van de eigendommen zijn verworven in de Zuidwand.

Met een aantal huurders zijn afspraken gemaakt over de oplevering van de panden. Het is echter nog niet gelukt om alle eigendommen te verwerven en met alle huurders en gebruikers afspraken te maken. Om de laatste onroerende zaken te kunnen verwerven en eigendommen vrij van huur te maken, is het inzetten van het onteigeningsinstrument nodig. De onteigeningsprocedure start met een verzoek tot aanwijzing ter onteigening aan de Kroon (administratieve onteigeningsprocedure). De gemeente heeft een onteigeningsprocedure opgestart begin 2022, daarna heeft een hoorzitting plaatsgevonden medio 2022.

De Kroon toetst of de onteigening in het publieke belang noodzakelijk en urgent is. Daarnaast beoordeelt de Kroon of de gemeente zich voldoende heeft ingespannen om de benodigde onroerende zaken minnelijk te verwerven. Ondertussen heeft de Kroon op 30 november 2022 het besluit genomen, die vervolgens op 12 januari 2023 gepubliceerd is in de staatscourant.
Na een Koninklijk Besluit waarbij de gronden ter onteigening zijn aangewezen spreekt de onteigeningsrechter de onteigening uit.

Start sloop

In de planning wordt rekening gehouden dat de gemeente in de zomer van 2023, afhankelijk van de uitspraak over de vergunning en over de gerechtelijke uitspraak over onteigening, over alle panden beschikt. De voorbereidingen van de sloop zijn al bezig. In het eerste kwartaal dit jaar starten de uitvoeringsonderzoeken.

De verwachting is dat voor de zomer van dit jaar de uitvoering van de sloop definitief kan starten. We starten aan de westzijde.Voorbereiding openbare ruimte

Voor deze projectontwikkeling zal de huidige situatie veranderd worden. Zo worden er onder andere kabels en leidingen verlegd aan de Kerkstraat en op het Sint Agathaplein. Tevens moet er ook een deel aangepast worden aan het Sint Agathaplein, voornamelijk aan de zijde van het raadhuis. De rotonde verdwijnt en er komen 2 T-splitsingen voor terug. Wat hier precies de aanpassingen zijn en wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd, zal later gecommuniceerd worden vanuit de gemeente.

Tot slot

Wat kunt u verwachten van de Zuidwand in Boekel? Er worden in totaal 62 appartementen gerealiseerd, 28 in fase 1, 34 in fase 2. Deze komen boven de winkels. De appartementen zullen grenzen aan een prachtige daktuin die de bewoners van veel verschillende soorten groen voorziet. Dit heeft ook betrekking op de duurzaamheid van deze projectontwikkeling, want het groene dak neemt regenwater op.

Heeft u vragen over de Zuidwand, mail dan naar info@boekel.nl.
Wij hopen u zo spoedig mogelijk meer informatie te geven over volgende acties en uitvoeringen.