Huurovereenkomst in nieuw convenant versterkt weerbaarheid in buitengebied

dinsdag 8 nov 2022

De gemeenten Boekel, Bernheze en Meierijstad werken samen met het Openbaar Ministerie (OM), politie en lokale afdelingen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) aan het versterken van de weerbaarheid van inwoners in het buitengebied. De gemaakte afspraken zijn vandaag vastgelegd in het convenant Weerbaar Buitengebied.
Er is onder meer een geschikte model-huurovereenkomst met extra bepalingen opgesteld. Deze geldt voor de verhuur van (vrijkomende) agrarische gebouwen en onbebouwde gronden. Een belangrijk onderdeel hierin is het (aantoonbaar) controleren op het gebruik van de opstallen of gronden. Dat moet gebeuren door de eigenaren en verhuurders, bruikleengevers en verpachters van (voormalige) agrarische opstallen en gronden.
Door deze controle is de kans veel kleiner dat die opstallen of gronden voor ondermijnende (criminele) activiteiten worden gebruikt. Ook zijn ze een minder gemakkelijk doelwit. Daartegenover staat dat er géén of een minder zware maatregel wordt getroffen. De gemeenten, het OM, de politie en de ZLTO leggen de afspraken hierover vast in een convenant.

Elkaar ondersteunen en faciliteren

Doel van het convenant is dat alle partijen elkaar ondersteunen en faciliteren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat (vrijkomende) agrarische opstallen en onbebouwde gronden niet worden gebruikt voor criminele en ondermijnende activiteiten.
Gebruikers en bewoners van het buitengebied die (voormalige) agrarische opstallen en gronden verhuren, in bruikleen geven of verpachten, of dat willen doen, krijgen ondersteuning om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen. Dit doen we onder meer door extra bepalingen in de huur-, bruikleen- of pachtovereenkomst. Ook bieden we een geschikte model-huurovereenkomst aan waarin die extra bepalingen zijn verwerkt voor de verhuur van leegstaande ruimten.
De kwetsbaarheid van het buitengebied voor ondermijnende criminaliteit wordt onderkend in diverse onderzoeken, waaronder in het onderzoek van oktober 2020 “Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied” van Twynstra Gudde, in opdracht van de ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Oorzaken hiervan zijn onder andere de groeiende leegstand van agrarische opstallen vanwege stoppende boeren.
Het convenant en de model-huurovereenkomst zijn beschikbaar via Veilig buitengebied (zlto.nl (Deze link gaat naar een externe website))