Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijs voor horecaondernemers, verenigingen en sportclubs

donderdag 15 sep 2022

Beste ondernemer en/of bestuurslid,

Ook begin 2022 heeft u controles op het coronatoegangsbewijs moeten uitvoeren in uw organisatie. Voor vergoeding van (een deel van) de extra kosten die u gemaakt heeft kunt u een aanvraag doen. Het Rijk heeft hiervoor financiële middelen aan de gemeente Boekel beschikbaar gesteld.
De vergoeding geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022. Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor de periode dat u daadwerkelijk open was en waarin op het coronatoegangsbewijs gecontroleerd moest worden.

Denkt u in aanmerking te komen voor compensatie van de extra kosten voor de controle op de coronatoegangsbewijzen dan zien wij uw aanvraag graag tegemoet.

Welke kosten komen in aanmerking:

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 verplicht zijn geweest om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren en -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling hebben ondersteund in concrete gevallen (compliance assistance). Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking:

  • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
  • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Welke kosten komen niet in aanmerking:

  • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);
  • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
  • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Graag horen wij van u of u in aanmerking denkt en wenst te komen voor compensatie van de extra kosten voor de controle op de coronatoegangsbewijzen en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van de invultool (XLSX, 10.5 kB).

In verband met een juiste inzet en verdeling van de beschikbare rijksmiddelen vragen wij u uiterlijk voor woensdag 13 oktober 2022 uw aanvraag te doen.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Rianne Freijters of Kim van de Loo op telefoonnummer 0492-326800 of via info@boekel.nl