Prijsvraag

Marktpartijen worden met deze prijsvraag uitgedaagd om geheel vrijblijvend in concurrentie een projectplan op te stellen voor ”Blok 1”. Er wordt gezocht naar een plan dat kan voorzien in de woonbehoefte voor de startersdoelgroep in deze woonwijk.

Indien uw bureau wil deelnemen aan de prijsvraag, zien wij graag uw aanbieding uiterlijk 24 mei 2024 tegemoet. U kunt uw aanbieding digitaal insturen via info@boekel.nl, onder vermelding van zaaknummer Z/052628. U wordt in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 18 april 2024 uw vragen te stellen. Tevens kan u gevraagd worden om uw aanbieding en plan nader toe te lichten middels een presentatie bij ons op het gemeentehuis in Boekel. Wij zullen, indien gewenst, na ontvangst van uw aanbieding hiervoor een afspraak met u inplannen.


Opdrachtgever
Gemeente Boekel
College van B&W
Postbus 99
5427 ZH Boekel

Alle correspondentie in het kader van deze prijsvraag verloopt ambtelijk. Voor vragen of voor meer informatie kunt u zich richten tot Mark van Schadewijk, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, via mark.vanschadewijk@boekel.nl of 0492-326800.


De prijsvraag

De prijsvraag wordt uitgezet voor “Blok 1”, zoals in het rode kader op afbeelding 1 is weergegeven. Dit gebied is bedoeld voor de bouw van circa 10 grondgebonden starterswoningen.

De navolgende stedenbouwkundige tekening is een voorbeeldverkaveling, waarin wordt aangegeven welke bouwmassa’s er in het plan Schutboom kunnen komen. Dit is geen vast gegeven: de gemeente staat open voor allerlei oplossingen.

Afbeelding 1: ligging en contour van plan Schutboom met rood omkaderd “Blok 1”


Voorlopige planning

Onderstaand zijn de diverse acties in de tijd uiteen gezet:

Geplande datum Actie
4 april 2024 Publicatie prijsvraag op www.boekel.nl en in Boekels Weekblad
18 april 2024 Laatste mogelijkheid voor vragen
25 april 2024 Beantwoording van ingekomen vragen (gepubliceerd op website)
24 mei 2024 Uiterste datum voor indienen projectplan
27 mei t/m 10 juni 2024 Beoordeling ingezonden stukken
4, 5 of 6 juni 2024 Presentaties (maximaal drie)
25 juni 2024 Beoordeling inzendingen door college B&W
26 juni 2024 Bekendmaking keuze
1 juli 2024 Start vervolgproces met winnende partij
Augustus 2024 Planning afronding bouwrijp maken


Beoordeling

Voor de beoordeling van de inzendingen heeft de gemeente Boekel een beoordelingsteam samengesteld. Het team bestaat uit drie personen, namelijk de Wethouder, de directeur Beleid Strategie en Uitvoering en een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Wanneer door omstandigheden een lid van het beoordelingsteam niet aanwezig kan zijn, wijst de gemeente een passende vervanger aan. De indieners van de drie best beoordeelde projectplannen kunnen door ons uitgenodigd worden om hun plannen aan het beoordelingsteam te presenteren. De marktpartij met het beste plan wordt vervolgens uitgenodigd om afspraken te maken over de vervolgstappen. De overige ontwikkelaars worden natuurlijk tijdig op de hoogte gebracht van ons besluit.

De beoordeling zal plaatsvinden hoofdzakelijk op basis van de onderstaande criteria:

 • ruimtelijke kwaliteit, architectuur en uitstraling woningen (maximaal 30 punten);
 • aansluiting op woonbehoefte en ruimte voor de doelgroep starters (maximaal 30 punten);
 • vrij op naam prijzen woningen (maximaal 15 punten);
 • toepassen van circulariteit (maximaal 10 punten);
 • aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten (maximaal 10 punten);
 • social return (maximaal 5 punten).


Eisen aan het projectplan

Het projectplan dient minimaal de onderstaande onderdelen te bevatten:

 • Concrete invulling van Blok 1 (massa, typologie, uitstraling, doelgroep, etc.);
 • Omschrijving hoe energielabel A++++ wordt bereikt (max. één pagina);
 • Omschrijving hoe circulariteit wordt toegepast. Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt. Er worden zoveel mogelijk natuurlijke en/of hernieuwbare bronnen gebruikt, materialen worden zo efficiënt mogelijk ingezet, en materialen zijn herbruikbaar door circulaire architectuur (max. één pagina);
 • Overzicht van de v.o.n. prijzen per woning die gehanteerd gaan worden;
 • Omschrijving of ‘social return’ wordt toegepast en zo ja, op welke manier (max. 1 pagina).


Kaders invulling projectgebied

 • De woningen moeten passen binnen de regels uit het bestemmingsplan ‘Schutboom’.
 • De woningen moeten energielabel A++++ hebben.
 • De starterswoningen moeten voldoen aan het gemeentelijk startersbeleid (zie bijlage).
 • Er wordt niet aangesloten op het gasnet (er worden geen gasaansluitingen aangelegd).
 • Er wordt minimaal 60 mm waterberging per m2 op eigen terrein gerealiseerd, waarmee hemelwater op eigen terrein in de bodem wordt geïnfiltreerd.
 • Gangen, paden en/of overige ruimten om de woningen te ontsluiten op het openbaar gebied dienen aangekocht te worden. In afbeelding 1 is het uitgeefbaar gebied met rood omlijnd.
 • De winnende marktpartij moet de grond afnemen (transporteren en betalen) vóór start bouw en uiterlijk binnen drie maanden na oplevering van het bouwrijpe terrein door de gemeente Boekel.
 • De oppervlakte af te nemen grond bedraagt circa 1.095 m2.
 • De grondkosten zijn afhankelijk van het type woningen in het plan, maar bedragen in elk geval minimaal:
  * Blok 1 = € 230,- per m2 (excl. BTW, prijspeil 2024, startersgrondprijs)

De grondprijzen in de gemeente Boekel worden jaarlijks herzien en gelden per 1 januari van ieder jaar. De ontwikkelaar dient rekening te houden met een eventuele verhoging van de grondprijzen per 1 januari 2025 of later. De ontwikkelaar betaalt de grondprijs die geldt ten tijde van de juridische levering.


Voorwaarden deelname prijsvraag

 • Uw inschrijving dient uiterlijk 24 mei 2024 te worden ingediend.
 • Het deelnemen aan de prijsvraag is vrijblijvend. Er worden geen kosten vergoed.
 • Het indienen van een projectplan gebeurt in concurrentie.
 • Voor bepaalde onderdelen kunnen derden worden ingeschakeld. Deze partijen dienen bij de inschrijving bekend gemaakt te worden.
 • De gemeente Boekel houdt zich het recht voor om een Bibob toets uit te voeren en onderzoek in te stellen naar de kredietwaardigheid van het ingeschreven bedrijf.
 • De ontwikkelaar verplicht zich aan te sluiten bij Woningborg of een andere door de gemeente Boekel goedgekeurde instelling die voorziet in de gegarandeerde kwalitatieve afbouw van de woningen.
 • De gemeente kan een bankgarantie of waarborgsom vragen ter grootte van 10% van de totale koopsom van het gebied.
 • Op de inschrijving zijn de voorwaarden van de gemeente Boekel van toepassing die zijn opgenomen in de koopovereenkomst (bijlage 1).
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hiervoor genoemde planning.
 • De opdrachtgever behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet tot opdrachtverlening over te gaan.


Overig

De kosten die gemoeid zijn met het indienen van een projectplan en eventueel het verzorgen van een presentatie zijn volledig voor uw eigen rekening. De gemeente stelt hier geen vergoeding tegenover.

Op het moment dat er vragen bestaan over de voorwaarden of er andere onduidelijkheden bestaan met betrekking tot deze uitnodiging kunt u contact opnemen met Mark van Schadewijk, via mark.vanschadewijk@boekel.nl of 0492-326800.

Meer informatie:

Koopovereenkomst met verkoopvoorwaarden (PDF, 210.6 kB)
Verkooptekening Blok 1 (PDF, 49.7 kB)
Tekenbestand (.dwg) (PDF, 513.9 kB)
Grondprijzen Gemeente Boekel (Prijspeil 2024) (PDF, 77.8 kB)
Beleid starterswoningen (PDF, 106.8 kB)
Beantwoording vragen prijsvraag De Schutboom (PDF, 198.2 kB)