Op basis van de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021 kunt u voor uw kind in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de vervoerskosten tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

De gemeente regelt het leerlingenvervoer en biedt vergoedingen. Er zijn vier vormen:

  • Uw kind kan met de fiets naar school, u krijgt daarvoor een vergoeding; 
  • Uw kind kan met het openbaar vervoer of wil graag leren om met het openbaar vervoer te reizen met de Voor Elkaar Pas, u krijgt daarvoor een vergoeding; 
  • Uw kind reist met aangepast (taxi)vervoer; 
  • U kiest voor eigen vervoer en krijgt daarvoor een vergoeding

Hoe werkt het?

Om voor een vervoersvoorziening in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school moet meer bedragen dan 6 kilometer (gemeten conform ANWB routeplanner, de kortste route), deze voorwaarde geldt niet voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Voor een berekening van de afstand tussen woning en school kijkt u op www.anwb.nl.
  • Uitgangspunt van de regeling is een vergoeding op basis van het openbaar vervoer (OV), eventueel onder begeleiding.
  • De vervoersvoorziening geldt voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Wat moet ik doen?

Leerlingenvervoer kan aangevraagd worden door ouders, voogden of verzorgers van kinderen die in Boekel wonen. Aanvragen voor het nieuwe schooljaar worden voor 1 augustus beoordeeld.

Eigen bijdrage schooljaar 2023-2024

In bepaalde gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd, als uw kind tegemoetkoming ontvangt voor leerlingenvervoer. Een eigen bijdrage is van toepassing als uw kind een school bezoekt, die valt onder de Wet op het Primair onderwijs, dat wil zeggen regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO). De eigen bijdrage bedraagt voor schooljaar 2023-2024 € 633,- voor één kind uit een gezin. Voor een tweede kind uit een gezin wordt de eigen bijdrage gehalveerd en voor een derde en opvolgend kind uit een gezin wordt er geen eigen bijdrage in rekening gebracht.
Als u kunt aantonen dat uw gecorrigeerd verzamelinkomen van 2021 onder de grens van € 28.800,- valt, dan bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. U dient dan een kopie van het gecorrigeerde verzamelinkomen van 2021 in te leveren. Dit gecorrigeerde verzamelinkomen 2021 kunt u verkrijgen door het IB60-formulier op te vragen bij de Belastingdienst.

U bent geen eigen bijdrage verschuldigd als uw kind vanwege een beperking is aangewezen op een school voor speciaal onderwijs.

Formulieren 2023-2024

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2023-2024 (PDF, 193.5 kB)

Vervoersadvies leerlingenvervoer (PDF, 137.1 kB)