Wie krijgen subsidie?

Alle kinderen die in Boekel wonen en op 1 augustus nog geen 18 jaar zijn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of een erkende muziekschool.

Erkende muziekdocent

Een particuliere muziekdocent wordt door de gemeente erkend wanneer hij/zij voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. De docent dient te beschikken over een Hbo-diploma voor het instrument waarvoor hij/zij lesgeeft dan wel voor het geven van vocaal onderwijs. Uit de subsidieaanvragen van de afgelopen jaren is reeds bekend dat enkele docenten over het benodigde Hbo-diploma beschikken. Voor deze docenten hoeft geen diploma meer toegevoegd te worden. Deze docenten zijn opgenomen in een lijst met erkende muziekdocenten.

Overige subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de lessen verder te voldoen aan de volgende lesvoorwaarden:

  • De lessen vinden plaats gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 10 weken.
  • De lessen zijn gericht op het leren bespelen van een muziekinstrument. Individuele zanglessen komen ook voor subsidie in aanmerking.
  • Lessen die in groepsverband worden gegeven, zoals ‘Algemeen muzikale vorming (AMV), ‘Kennismaking met instrumenten’, ‘Koorscholing’ en cursussen van minder dan 10 lessen, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Hoe hoog is de subsidiebijdrage?

De gemeente Boekel geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 300,- per cursusjaar. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de ouders van de leerling overgemaakt. Aan een muziek leerling wordt per cursusjaar een subsidie toegekend voor het volgen van muziekonderwijs bij één instelling of één docent voor ten hoogste één instrument of het volgen van vocaal onderwijs.

Hoe vraagt u subsidie aan?

U dient dit formulier in te vullen en tussen 1 september en 1 november van het lopende cursusjaar naar de gemeente te verzenden.
Wanneer uit de aanvraag blijkt dat de muzieklessen ná 1 november zijn begonnen, mag u de aanvraag ná 1 november, maar uiterlijk twee weken na aanvang van de lessen indienen. Mocht door het aantal aanvragen tussen 1 september en 1 november het subsidieplafond zijn bereikt, dan vervalt deze mogelijkheid.

Via het digitale formulier vraagt u subsidie voor muziekonderwijs aan.

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Boekel: 0492-326800.
Let op: dit formulier dient vóór 1 november te worden ingeleverd. Tegelijk met dit formulier dient u het volgende in te leveren:

  • Een op naam van de leerling gestelde factuur van de muziekdocent of muziekschool;
  • Een bewijs van betaling waaruit blijkt dat de factuur is voldaan;
  • Een kopie diploma van de docent waaruit blijkt dat de leerling les volgt bij een erkende muziekdocent. Wanneer de docent reeds erkend is, is dit niet meer nodig.