Alcoholvergunning

Artikel 3 van de Alcoholwet geeft aan dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een horeca- of slijtersbedrijf uit te oefenen. Als u alcohol wilt verstrekken, dan moet u dus een vergunning aanvragen.

Meenemen

 • Een plattegrond van de inrichting en een opgave van de luchtverversingscapaciteit;
 • Kopie van huur- of koopovereenkomst;
 • Geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd;
 • Plattegrond van het bedrijf, inclusief terras;
 • Officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing worden leges in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Deze vergunning is nodig bij een:

 • slijterij;
 • commercieel horecabedrijf (café, cafetaria, hotel, restaurant, partycentrum etc.);
 • paracommerciële horeca-inrichting (vereniging/stichting die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard; sportkantines, gemeenschapshuizen etc.).

Daarnaast staat in artikel 35 van deze wet dat de burgemeester voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken een ontheffing kan verlenen. Dit kan bij gelegenheden van zeer tijdelijke aard, zoals tijdens evenementen. De drank mag alléén verstrekt worden onder directe leiding van iemand die aan een aantal voorwaarden voldoet.

Deze persoon moet minimaal 21 jaar zijn, mag niet onder curatele staan of uit ouderlijk gezag of voogdij zijn ontzet en moet van goed gedrag zijn.

Wanneer heeft u welk aanvraagformulier nodig?

 • Formulier model A is bedoeld voor café, slijterij, dus beroepsmatig
 • Formulier model B is bedoeld voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines
 • Formulier model C is bedoeld voor evenementen waarbij zwak-alcoholische drank wordt geschonken (ontheffing art. 35).

Hebt u een alcoholvergunning maar is er een wijziging geweest in de leidinggevende(n) die in de vergunning zijn genoemd? Maak dan gebruik van het formulier 'melding wijziging leidinggevende'.