Gemeente Boekel presenteert positieve cijfers voor jaarrekening 2023 en voorjaarsnota 2024

maandag 24 jun 2024

Goede basis voor begroting 2025

De gemeente Boekel sluit de jaarrekening 2023 af met een positief saldo van € 3.018.000,-. Dit bedrag is voornamelijk tot stand gekomen door incidentele meevallers.

Positieve jaarrekening 2023

Gemeente Boekel sluit 2023 financieel af met een positief resultaat. Er is € 3.018.000 minder uitgegeven dan dat is binnengekomen De grootste meevallers komen van de financiële vergoeding voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en een hogere algemene uitkering dan was voorzien. Naast deze financiële meevallers is ook een aantal tegenvallers verwerkt, zoals de hogere rentelasten en de volumestijging Wmo. “Wanneer de mee- en tegenvallers tegen elkaar worden afgezet, is toch een mooi positief resultaat gerealiseerd. Dit levert opnieuw een aanmerkelijke bijdrage aan onze reservepositie, wat gezien de financiële vooruitzichten zeer welkom is”, aldus burgemeester Van den Elsen. “Echter we mogen niet vergeten dat dit gerealiseerd is door incidentele meevallers en dus geen juist beeld geeft van de huidige meerjarenraming.”.

Vierjarige bestuursperiode

In 2022 is het nieuwe vierjarige collegeprogramma van start gegaan. Veel benoemde beleidsvoornemens zijn opgepakt, uitgevoerd of staan in de steigers en dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid en de ambitie om gemeente Boekel nog aantrekkelijker te maken. Denk daarbij aan het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, de voorbereiding voor integrale en duurzame herinrichting van wijk Boschberg, de oprichting van Stichting Kwiek en de versterking van de buurtbus.

Vanwege de krappe woningmarkt is ook veel aandacht voor het speerpunt wonen geweest. Nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld en ontwerpbestemmingsplannen voor nieuwe woonlocaties zijn in procedure gebracht. Andere plannen zoals De Burgt en Tuinstraat worden momenteel gerealiseerd en kavels zijn verkocht. Ook bereidt de gemeente zich voor op nieuwe bedrijfslocaties voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van werken. Dit is slechts een korte opsomming van hetgeen in de planning zit.

Voorjaarsnota 2024

Vooruitlopend op de begroting van 2025 wordt de voorjaarsnota 2024 opgesteld waarmee de hoofdlijnen voor de komende jaren zichtbaar worden. Dit vormt de basis voor het opstellen van de begroting van 2025 en de meerjarenraming 2026 tot en met 2028. De voorjaarnota 2024 geeft inzicht in de cijfers van het lopende begrotingsjaar 2024 en laat een positief resultaat zien van € 385.000,-. De grootste meevaller is in 2024 opnieuw de algemene uitkering en de grootste tegenvaller is de inhuur van personeel.
Voor 2025 zijn de vooruitzichten voor de gemeente nog goed met een verwacht positief saldo van € 1.013.000,-. Maar zoals het er nu uit ziet zijn de saldi vanaf 2026 tot en met 2028 negatief. Dit zorgt voor financiële uitdagingen.

Vooruitzichten voor de toekomst

De stijgende kosten blijven zorgen voor extra financiële uitdagingen. Niet alleen binnen de eigen gemeentelijke organisatie en de gemeenschappelijke regelingen, maar ook bij het verenigingsleven. In combinatie met de financiële onzekerheid ten aanzien van de inkomsten vanuit het Rijk, maakt dat de gemeente Boekel de komende tijd behoedzaam moet blijven.
Burgemeester Van den Elsen: “Vanaf 2026 tot en met 2028 kunnen we, als gevolg van de kortingen op het gemeentefonds vanuit het Rijk, geen sluitend meerjarenperspectief meer presenteren. Wanneer het nieuwe kabinet niet met oplossingen komt, ontkomen we niet aan maatregelen. We moeten voortdurend alert zijn en inkomsten en uitgaven strak monitoren. Gelukkig kunnen we de beleidsvoornemens voor 2025 blijven realiseren.”

De gemeenteraad bespreekt de voorjaarsnota op 27 juni en deze wordt in de raadvergadering van 4 juli vastgesteld.

De jaarrekening 2023 en de voorjaarsnota 2024 worden gepubliceerd op de website van de gemeente Boekel, www.boekel.nl.