Agenda commissievergadering Bestuur en Samenleving d.d. 4 juli

donderdag 29 jun 2023

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis

Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare commissievergadering Bestuur en Samenleving op dinsdag 4 juli 2023:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Raadsvoorstel inzake Subsidie aanvraag Stichting Manege Rutger van Herpen en HSV Rutger van Herpenruiters
 6. Voorjaarsnota 2023
 7. Raadsvoorstel inzake Herinrichting raadzaal en streaming raads- en commissievergaderingen
 8. Raadsvoorstel inzake Toekomst Rekenkamer Boekel
 9. Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
 10. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
 11. Vaststelling advieslijst vergadering 6 juni 2023
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.

U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op met 0492 326800.