Provincie, gemeenten en corporaties in Brabant tekenen woondeal met minister De Jonge

vrijdag 10 mrt 2023

In deze vier regionale woondeals is concreet vastgelegd hoeveel woningen er bij komen in iedere regio en gemeente. Twee derde van de nieuwbouw gaat bestaan uit betaalbare woningen. Veertig procent van de nieuwbouw is bedoeld voor middeninkomens. Gemeenten die nu een lager aandeel hebben dan dertig procent in de bestaande voorraad, brengen  dit aandeel op peil  met nieuwbouw. Gemeenten die nu al meer dan dertig procent sociale huurwoningen hebben, bouwen dan meer voor het middensegment.

Regionale invulling
Ook zijn er afspraken gemaakt over woningen voor verschillende aandachtgroepen zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Elke regio heeft dit ingevuld, aan de hand van karakteristieken van de desbetreffende regio. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke woondeal een belangrijk uitgangspunt. Regio Zuidoost-Brabant heeft, als Brainportregio, op dat punt al de meest concrete afspraken gemaakt.

Regionale versnellingstafels
In de uitvoering van de woondeals werken Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties intensief samen en ook met relevante maatschappelijke en marktpartijen. Aan de regionale versnellingstafels wordt hun hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het stellen van prioriteiten, het benutten van (samenwerkings-) kansen en oplossingen zoeken voor knelpunten. De noodzaak tot samenwerking, om vertraging van de woningbouw te voorkomen, werd alleen maar groter door de recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant, met als gevolg waarvan een beperking van te verlenen stikstofvergunningen (Wet natuurbescherming, Wnb).

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
“In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen:
“Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen. Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Bestuurder Harrie Windmüller namens de Brabantse woningcorporaties:
“Volkshuisvesting staat weer op de kaart, met een minister die meer regie neemt in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. En dat is noodzakelijk, gezien de grote woningbouwopgave die we samen moeten realiseren. De regionale woondeal is de start van een intensievere, en bredere samenwerking om méér sociale en betaalbare woningen te realiseren. Duurzaam en voor alle doelgroepen in onze regio. De regionale woondeal zien we dan ook als een serieuze gezamenlijke verplichting richting alle woningzoekenden in Noord-Brabant.”

Wethouder Rik Compagne van Meierijstad, namens de regio Noordoost-Brabant:
“De ondertekening van deze Woondeal laat zien dat we als gemeenten, woningcorporaties, regio, provincie en Rijk de neuzen dezelfde kant op richten om de grote woningopgave, het realiseren van voldoende betaalbare woningen en de versnelling daarvan voor elkaar te krijgen. Het is nu de uitdaging om te zorgen dat het niet alleen bij papier blijft, maar dat we de afspraken ook echt in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we elkaar hard bij nodig.”

Liselotte Franssen, wethouder Wonen van de gemeente Goirle en voorzitter van het bestuurlijk overleg over het onderwerp Wonen in Stedelijk gebied Breda Tilburg:
“In deze regio komen alle opgaven samen die we in ons Brabantse mozaïeklandschap binnen deze stedelijke regio moeten inpassen. Ik heb het dan over opgaven als de energietransitie, de klimaatopgave, mobiliteits- economische- en maatschappelijke vraagstukken, maar ook over de woningbouwopgave. Samen met onze dorpen en steden in de regio, de provincie, de woningcorporaties en marktpartijen, staan we voor een enorme uitdaging om voor onze huidige en toekomstige inwoners genoeg woningen te bouwen. Dit is een ingewikkelde puzzel waarin we de balans moeten vinden tussen de door het rijk gewenste verdeling in betaalbare woningen, de minimale aantallen te bouwen woningen tegenover het behoud van de identiteit van onze dorpen en steden. Ik ben er trots op dat we er na een intensief traject met zijn allen zijn uitgekomen. We zien het als een gezamenlijke inspanning om ieder onze bijdrage te leveren en daarom hebben we gezamenlijk onze handtekening gezet onder deze woondeal.”

Wethouder Joey van Aken van Bergen op Zoom namens de regio West-Brabant West:
“Regio West-Brabant West wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, op een manier die past bij onze regio. De woondeal creëert niet alleen regionaal, maar ook landelijk draagvlak voor deze uitdagende opgave. Daar zijn we blij mee. West-Brabant West focust op het versnellen van de woningbouwplannen en op de uitbreiding van het aantal betaalbare woningen. Die versnelling willen we ook graag aanbrengen in overige woningbouwopgaven voor aandachtgroepen, zoals levensloopbestendige woningen voor ouderen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is de samenwerking tussen Rijk, Provincie, de regio en de woningcorporaties van groot belang.”

Wethouder Gaby van den Waardenburg van Helmond namens de regio Zuidoost-Brabant:
“De Brainport-regio groeit en bloeit en heeft een enorme aantrekkingskracht. In alle gemeenten in de regio blijft de vraag naar woningen groot. Het enige dat helpt is fors bijbouwen. Daarom moeten we allemaal samenwerken en deze Woondeal gaat heel veel van onze inwoners helpen om een fijne en betaalbare plek te vinden hier in onze regio.”