Nieuw college komt met coalitieprogramma 'Nieuwe Energie!' (22-05-2018)

Op donderdag 17 mei is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd.

Het nieuwe college van B&W wordt gevormd door de nieuwe wethouders Marius Tielemans (CDA) en Martijn Buijsse (VVD), en door zittend wethouder Henri Willems (GVB) en burgemeester Pierre Bos. Inmiddels is het college het ook eens geworden over de portefeuilleverdeling en over het coalitieprogramma 2018-2022. Dit programma heeft de toepasselijke naam 'Nieuwe Energie!' gekregen en borduurt voort op de strategische visie 2016. Het college onderschrijft deze visie en legt in dit programma de accenten.

Highlights coalitieprogramma

Het volledige coalitieprogramma vindt u onderaan deze pagina. Het nieuwe college stipt de volgende hoofdlijnen aan:

  • Doordacht ambitieus

Gezien de economische groei zijn er volop kansen voor ontwikkeling. De uitdaging daarbij is om de goede keuzes te maken. In tijden van economische voorspoed moet het college zich voorbereiden op mindere tijden. Daarom is ons programma ambitieus qua ontwikkeling, waarbij verstandig wordt omgegaan met financiële middelen. Doel is een reëel sluitende begroting in de raadsperiode 2018-2022.

  • Sociaal op de voorgrond

Door de transities op het gebied van WMO, Jeugd- en Participatiewet zijn er extra taken met bijbehorende financiële risico’s naar de gemeente gekomen. Het taakveld jeugd vraagt de komende periode om extra aandacht. Wel ontstaat er ruimte voor preventie en lokaal maatwerk. Doel is om zware zorgvragen zoveel mogelijk vóór te zijn. 

  • Burgerparticipatie en leefbaarheid

Gemeente Boekel wil nadrukkelijk de inwoners betrekken. Samenwerken, dereguleren en innovatie blijven hierbij speerpunten. Burgerparticipatie gaat over ‘het samen doen’ en is

in de Boekelse cultuur verankerd. Dat wil deze coalitie graag benutten. Daarnaast stuurt het college op een gezonde en veilige woon- en leefomgeving, met bijbehorende voorzieningen en faciliteiten op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Het college voert een financieel verantwoord beleid, in verhouding met de voorzieningen om de inwoners te faciliteren.

Wethouders verdeling

De keuze voor een ruime meerderheidscoalitie heeft geleid tot 3 wethouders en een brede raadsmeerderheid. Zo kan het college voor een praktisch werkbare taakverdeling kiezen. Op hoofdlijnen is de verdeling van het college:

  • Burgemeester: Bestuur, Veiligheid en Financiën,
  • Marius Tielemans (CDA / 0,9 FTE) : Ruimte, Infrastructuur en Sport met prioriteiten randweg, centrum ontwikkeling (zuidwand) en sportvisie.
  • Henri Willems (GVB / 0,9 FTE) : Sociaal domein, Bewonerszaken, Kunst & cultuur, recreatie & toerisme met prioriteiten burgerparticipatie en KindPark Boekel.
  • Martijn Buijsse (VVD / 0,5 FTE): Economie, Buitengebied en Milieu met prioriteit integrale aanpak vitalisering buitengebied.