Bestemmingplan Randweg Boekel onherroepelijk (30-07-2018)

Op 25 juli 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan naar aanleiding van ingediende beroepen op het bestemmingsplan N605-Randweg Boekel. De ingediende beroepen zijn ongegrond. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan ‘N605 - Randweg Boekel’ onherroepelijk.

Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Boekel het bestemmingsplan ‘N605 - Randweg Boekel’ vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er twaalf beroepen ingediend bij de Raad van State in Den Haag. De gemeente heeft de mogelijkheid gehad om de beroepen inhoudelijk te bestuderen. Binnen twee weken na ontvangst heeft de gemeente een reactie hierop gegeven in de vorm van een verweerschrift.

Ondertussen gingen de gesprekken met de grondeigenaren over grondaankoop c.q. kavelruil gewoon door. Dit leidde ertoe dat -vóórdat de hoorzitting in Den Haag plaatsvond- de gemeente met de indieners van drie beroepen overeenstemming had over aankoop c.q. kavelruil. Er bleven dus negen beroepszaken over.

Tijdens de hoorzitting op 30 mei 2018 in Den Haag, zijn degenen die beroep aangetekend hadden en de gemeente in de gelegenheid gesteld om een nadere toelichting te geven en te antwoorden op de vragen die nog leefden. De belangrijkste thema’s waar deze nadere toelichting betrekking op hadden, waren:

  • Nut en noodzaak.
  • Verkeersveiligheid.
  • Koude oversteken.
  • Gevolgen voor omliggende wegen.
  • Landschappelijke compensatie.
  • Verslechtering woon- en leefklimaat.
  • Waardevermindering en planschade.

Op 25 juli 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Hieruit volgt min of meer dat de ingediende beroepen ongegrond zijn. De Raad heeft 1 artikel in de planregels gewijzigd. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan ‘N605 - Randweg Boekel’ onherroepelijk.

De voorbereiding van de realisatie van de randweg was al opgestart en kan op basis van deze uitspraak worden voortgezet. Ook de verwerving van de benodigde gronden gaat verder. De planning is nog steeds om in 2020 te starten met de daadwerkelijke realisatie van de randweg. Een en ander is sterk afhankelijk van het tempo van de grondverwerving, inclusief mogelijke onteigeningen.