Raadsvergadering 15 december 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling financiele middelen en garantstelling t.b.v. aanleg tennisvelden Venhorst

6 - Raadsvoorstel inzake analyse resultaten BUIG-budget 2016

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020

8 - Raadsvoorstel inzake sociale paragraaf Woonvisie 2016

9 - Raadsvoorstel inzake aanvullend krediet Omgevingsplan Buitengebied 2016

10 - Raadsvoorstel inzake uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot randweg Boekel

11 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2017

12 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Boekel

13 - Raadsvoorstel inzake Wegbeheerplan Boekel 2017-2021

14 - Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2016

15 - Raadsvoorstel belastingverordeningen 2017

16 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2017

17 - Raadsvoorstel inzake vastgestelde begroting Brabants Historich Informatie Centrum

18 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

19 - Vaststelling notulen raadsvergadering 12 en 27 september, 13 oktober en 10 november 2016

20 - Mededelingen en ingekomen stukken

21 - Rondvraag

22 - Sluiting